Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Hệ thống chính trị cơ sở là bộ phận hệ thống chính trị Việt Nam, có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, Nhà nước, tuân thủ Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ tự quản; là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; nơi tiếp nhận và giải quyết nhiều thắc mắc, khiếu kiện của người dân; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Mùa Xuân biên cương. Ảnh: tapchicongsan.vn.
Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam

Giữ gìn bản sắc văn hóa (BSVH) các dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Tây Bắc Việt Nam (TBVN) là chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở (HTCTCS) nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của DTTS; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển bền vững kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh vùng TBVN.

Một là, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giữ gìn BSVH nói chung và văn hóa DTTS nói riêng. Đây là vai trò thể hiện chức năng, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi chủ thể của HTCTCS và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS đối với những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đưa quan điểm, đường lối, chính sách đến với đồng bào DTTS và đi vào thực tiễn cuộc sống. Việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, một mặt, góp phần nâng cao năng lực tự quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HTCTCS; mặt khác, xây dựng khối đại đoàn kết đồng bào các DTTS hiểu và nắm được những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó quyết tâm thực hiện.

Hai là, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung giữ gìn BSVH DTTS. Việc tổ chức thực hiện những chương trình, kế hoạch, nội dung giữ gìn BSVH của đồng bào các DTTS là trách nhiệm của toàn dân, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, của các tổ chức kinh tế, văn hóa – xã hội; đặc biệt là các tổ chức, hội, ngành nghề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của đồng bào các DTTS là những hạt nhân nền tảng, cơ sở xã hội dân cư để giữ gìn và phát huy các giá trị, khơi dậy và nhân lên các BSVH của đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, mỗi một tổ chức, lực lượng có vai trò, vị trí khác nhau, trong đó HTCTCS được xác định là một thành phần lực lượng chủ yếu và quan trọng đối với việc giữ gìn BSVH của đồng bào các DTTS.

Ba là, tham mưu, đề xuất và ban hành những quy định, hướng dẫn, quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc giữ gìn BSVH của đồng bào các DTTS. HTCTCS có vai trò rất quan trọng trong thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bởi lẽ, ở cơ sở luôn có nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, HTCTCS làm công tác tham mưu, đề xuất, góp ý về các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, nhất là giữ gìn BSVH DTTS phải đúng, trúng, phản ánh được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con DTTS. HTCTCS vùng TBVN cần làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong tham mưu, đề xuất, góp ý với cấp trên về những nội dung, cách thức, phương pháp giữ gìn BSVH DTTS phù hợp, hiệu quả nhất, là cầu nối, chỗ dựa vững chắc của bà con DTTS, thay mặt bà con DTTS.

Bốn là, phòng, chống phong tục, tập quán, lề thói lạc hậu, lỗi thời, hủ tục của đồng bào DTTS và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong việc giữ gìn BSVH DTTS. Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam”1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới”2. Theo đó, HTCTCS có vai trò rất quan trọng tham gia tuyên truyền, vận động bà con DTTS hiểu rõ về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ, không nghe, không theo những kẻ xấu. Phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín, từng bước xoá bỏ hủ tục lạc hậu, như: mê tín dị đoan, cúng bái chữa khỏi cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hôn nhân cận huyết, tảo hôn, cướp vợ, sinh đẻ có kế hoạch…

Làm tốt công tác kiểm tra, bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện những ổ, nhóm hoạt động trá hình, tuyên truyền văn hóa xấu độc, ảnh hưởng đến đời sống của bà con để phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bà con đồng bào DTTS, nhất là ở những bản xa xôi, hẻo lánh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một trong những trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Bắc.
Kết quả thực hiện vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng TBVN, như: Hoà Bình, Điện Biên, Sơn La… đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giữ gìn BSVH cho các DTTS trên địa bàn tỉnh được hệ thống chính trị các cấp, nhất là phòng văn hóa cấp huyện, cán bộ chuyên trách về văn hóa tiến hành thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả, như: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 của Đảng; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Trên cơ sở đó, các tỉnh Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu đã cụ thể hoá, thể chế hoá vào từng địa phương, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn BSVH DTTS, cụ thể: ở tỉnh Hoà Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11/10/2021 về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; tỉnh Điện Biên, ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 về bảo tồn, phát huy BSVH truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 15/3/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030… làm tốt việc tổ chức thực hiện những chương trình, kế hoạch, kịp thời ban hành những quy định, hướng dẫn, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn BSVH DTTS vùng TBVN; tham mưu, đề xuất, góp ý với cấp trên về nội dung, hình thức, phương pháp giữ gìn BSVH DTTS vùng TBVN; tích cực, chủ động cùng với các DTTS thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới, xoá bỏ hủ tục lạc hậu, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…

Bên cạnh những kết quả nói trên, thực tiễn thực hiện vai trò của HTCTCS trong việc giữ gìn BSVH các DTTS vùng TBVN vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giữ gìn BSVH các DTTS của một số HTCTCS vùng TBVN chưa thường xuyên, kịp thời; chưa cụ thể hoá, thể chế hoá vào từng khu vực, địa bàn, nhất là ở vùng biên giới, xa xôi, hẻo lánh; đội ngũ cán bộ chưa sâu sát bám nắm cuộc sống của đồng bào để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác tuyên truyền, phổ biến còn chậm, chưa linh hoạt, sáng tạo; còn có tình trạng tồn đọng thực hiện cơ chế, chính sách đối với đồng bào DTTS trong thời gian dài ở một số HTCTCS vùng TBVN. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu chưa năng động, sáng tạo, chưa phát huy được sức mạnh của trí tuệ tập thể và sự kết hợp các tổ chức, lực lượng, nhất là sự tham gia của Nhân dân vào các hoạt động giữ gìn BSVH các DTTS.

Hiện nay, TBVN vẫn là một trong những vùng nghèo. Theo kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vùng DTTS là 35,5% cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc (10,2%); tỷ lệ hộ DTTS nghèo và cận nghèo ở khu vực biên giới cao gấp 1,5 lần khu vực khác (48,4% so với 34,4%); khu vực nông thôn cao xấp xỉ 4 lần khu vực thành thị (39,4% so với 11,0%). Hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao tiếp theo là trung du và miền núi phía Bắc (39,1%) và Tây Nguyên (35,5%)4, do đó, các nguồn lực trong vùng chưa được khai thác hợp lý và chưa phát huy được thế mạnh đưa từng địa phương trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế – xã hội, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước.

Mô hình canh tác ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Tây Bắc.
Một số định hướng cơ bản tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước, Đảng ta xác định: “xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới”5. Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đó, phát huy vai trò HTCTCS trong giữ gìn BSVH các DTTS vùng TBVN cần quán triệt một số định hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, HTCTCS phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thời kỳ mới.

Đây là định hướng cơ bản, mang tính nguyên tắc, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát huy vai trò HTCTCS trong việc giữ gìn BSVH DTTS, quy định đường hướng chính trị bảo đảm cho HTCTCS vùng TBVN thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

HTCTCS vùng TBVN phải nắm vững và quán triệt sâu sắc đầy đủ các nghị quyết của Đảng về văn hóa hiện nay, như: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của các tỉnh uỷ vùng TBVN về giữ gìn BSVH các DTTS của địa phương…

Quán triệt định hướng trên, HTCTS vùng TBVN cụ thể hoá, thể chế hoá thành chỉ tiêu, nội dung, phương thức lãnh đạo chi tiết, rõ ràng ở mỗi khu vực, địa bàn, có sự phân công, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân trong HTCTCS phụ trách; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động của HTCTCS trong giữ gìn BSVH các DTTS, khơi dậy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ hai, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTCTCS trong việc giữ gìn BSVH các DTTS vùng TBVN đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

BSVH các DTTS vùng TBVN chỉ được giữ gìn và lan toả khi các chủ thể, đặc biệt là HTCTCS phát huy tốt vai trò của mình trong phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện thắng lợi những quan điểm, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã được xác định trong các nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trong việc giữ gìn BSVH các DTTS vùng TBVN, HTCTCS cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và ban hành quy chế làm việc công khai, minh bạch, đúng vai, thuộc bài và có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho HTCTCS trong mọi tình huống, điều kiện, hoàn cảnh; đặc biệt làm tốt công tác giáo dục lý luận cho HTCTCS nắm chắc, hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của người cán bộ, đảng viên, không tư lợi cá nhân, ăn chặn, ăn bớt chính sách đối với đồng bào DTTS; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”…

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quan tâm đến việc kiện toàn các chức danh, vị trí công tác của HTCTCS bảo đảm về số lượng và chất lượng đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các chức danh, vị trí chủ chốt trong HTCTCS để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các bộ phận, lực lượng tăng cường phối hợp công tác, bám nắm cơ sở để lắng nghe, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đồng bào DTTS với các chức danh, vị trí lãnh đạo thông qua đối thoại dân chủ, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu kiện, ý kiến của đồng bào DTTS về những cơ chế, chính sách mà đồng bào DTTS được hưởng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong HTCTCS vùng TBVN hiện nay.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội là một thành tố cấu thành hệ thống chính trị ở nước ta, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất và gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong HTCTCS vùng TBVN đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa DTTS cần: thực hiện đúng phương châm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh “gần dân, sát dân”.

Tăng cường hoạt động thực tiễn, xuống tận cơ sở, đi vào từng gia đình của đồng bào các DTTS để lắng nghe bà con phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; tập hợp ý kiến phản ánh của bà con để truyền đạt lại với Đảng uỷ, chính quyền xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên trì, bám sát địa bàn hoạt động, nhất là ở thời điểm mưa, bão, lũ lụt, dịch bệnh rất cần đến đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội đồng hành cùng bà con DTTS hướng dẫn, giúp đỡ cách phòng, chống thiên tai hiệu quả, an toàn về người và tài sản. Phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong HTCTCS đối với hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa DTTS vùng TBVN.

Thứ tư, phát huy vai trò HTCTCS trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa DTTS gắn với phát triển kinh tế – xã hội vùng TBVN hiện nay.

Giữ gìn bản sắc văn hóa DTTS với phát triển kinh tế – xã hội vừa góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS của Chính phủ, vừa xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ tình trạng du canh, du cư, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con DTTS vùng TBVN.

Để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ, HTCTCS vùng TBVN cần quán triệt một số nội dung sau: quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS nói chung và vùng TBVN nói riêng; cụ thể hoá, thể chế hoá thành những tiêu chí, nội dung cụ thể cho từng khu vực, địa bàn, tập trung vào những khu vực, địa bàn khó khăn, giao thông đi lại vất vả, ở xa trung tâm, thị trấn của huyện, hộ gia đình nghèo, cận nghèo; rà soát, đánh giá kỹ lưỡng đặc điểm, tình hình thuận lợi, khó khăn ở từng khu vực, địa bàn và từng hộ gia đình để có phân bổ ngân sách của Trung ương, tập trung nguồn lực phát triển; đề cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khơi dậy truyền thống “tự lực, tự cường”, ý thức vươn lên trong cuộc sống; tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế – xã hội. Thường xuyên đổi mới cơ chế, chính sách và nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế – xã hội của DTTS vùng TBVN.

Chú thích:
1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr.143,143.
3,5. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2022, tr.171, 174.
4. Tổng cục Thống kê. Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. H. NXB Thống kê, 2020, tr.49.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Điện Biên về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
4. Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Lai Châu về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
PGS.TS. Nguyễn Văn Quang
ThS. Nguyễn Tú Anh
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng