Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện – là Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, phục vụ. Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng và xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân tin tưởng, yêu mến vinh tặng, suy tôn.
Ảnh minh hoạ: quocphongthudo.vn.
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” chứa đựng những giá trị chính trị, văn hóa, đạo đức xã hội

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được biểu hiện qua từng nhân cách quân nhân, từng đơn vị cụ thể nhưng lại được khái quát, được nâng lên tầm bản chất có tính ổn định và mang giá trị bền vững. Đây là những giá trị đã được sàng lọc, bồi đắp, định hình và sắp xếp thành một hệ thống bền vững, đặc trưng cho những phẩm chất chung của quân đội, do đó, cũng là đặc trưng cho phẩm chất cơ bản của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới là sự kế thừa, tiếp nối những truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của thế hệ cha anh trong lịch sử, được không ngừng bổ sung, phát triển và biểu hiện cụ thể, sinh động trong nhận thức, hành động, giao tiếp, ứng xử góp phần tô thắm phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới; bao gồm những phẩm chất cơ bản: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định lập trường chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy.

Tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị; kỷ luật tự giác, nghiêm minh, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội. Chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; có tinh thần đoàn kết quốc tế, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng góp phần tích cực bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hoạt động mang tính tích cực, chủ động của các tổ chức, các lực lượng và chính bản thân mỗi thanh niên nhằm giữ gìn, phát triển các phẩm chất truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, làm cho truyền thống được lan tỏa, phát triển rộng khắp trở thành mục tiêu, động lực cho thanh niên quân đội phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 16/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” xác định, việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội có nhiều sáng tạo, bảo đảm thiết thực. Nếu như trong những năm tháng chiến tranh, phẩm chất này được biểu hiện ở tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, thì ngày nay phẩm chất đó được biểu hiện ở việc sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Nhiều tấm gương thanh niên quân đội dũng cảm dầm mình trong bão lũ, căng mình nơi tuyến đầu chống dịch, bất chấp hiểm nguy cứu giúp đồng bào, đồng đội; sẵn sàng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; những tấm gương “Ba cùng” đã lặn lội trên mọi nẻo đường, bản làng vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và cũng có những tấm gương hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng trong độ tuổi thanh niên nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ; chưa thực sự đề cao trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thiếu tự giác, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống thực dụng, băn khoăn, dao động trước diễn biến phức tạp của tình hình nhiệm vụ, phát ngôn thiếu tính xây dựng, nể nang, né tránh, ngại va chạm, làm việc cầm chừng, tính toán thiệt hơn, xa rời thực tiễn… Những hạn chế này đã làm ảnh hưởng đến phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Một số giải pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới

Để phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung cơ bản sau:

Một là, thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh niên quân đội trong thời kỳ mới

Đây là giải pháp có vai trò to lớn, tác động trực tiếp đến việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới. Vì vậy, việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên quân đội phải không ngừng được đổi mới, hoàn thiện bám sát sự vận động, phát triển của thực tiễn xây dựng quân đội, đáp ứng được yêu cầu của việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Về nội dung, cần tập trung giáo dục các giá trị về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục cho họ thấy được những phẩm chất đó không phải tự nhiên mà có, mà nó là kết quả quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của biết bao người đã không tiếc máu xương của mình để viết nên những bản anh hùng ca bất tận trong lịch sử cách mạng dân tộc.

Đặc biệt là phải giáo dục cho thanh niên quân đội có lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tinh thần tự lực, tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vì những giá trị cao quý đó là biểu hiện cao nhất, đầy đủ nhất của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là sức mạnh vô địch giúp cho mỗi cá nhân, đơn vị và quân đội vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đánh bại và chiến thắng mọi kẻ thù. Giáo dục tính nhân văn, đạo đức, thẩm mỹ cho bộ đội; giáo dục trách nhiệm nêu gương; giáo dục xây dựng mối quan hệ thân thiết, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đoàn kết quân dân.

Về phương pháp, cần kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng, thông qua sinh hoạt, thông qua các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu… Cùng với đó, phải tích cực tham gia đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội về chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh niên quân đội trong thời kỳ mới

Đây là nội dung, biện pháp có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh niên quân đội trong thời kỳ mới. Bởi lẽ, cấp ủy, tổ chức đảng là chủ thể lãnh đạo, chính ủy, chính trị viên là chủ thể chỉ đạo, người chỉ huy là chủ thể quản lý, điều hành hoạt động phát huy các phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới ở các đơn vị trong quân đội.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh niên quân đội trong thời kỳ mới sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết lãnh đạo với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, cụ thể, quy định thời gian thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đánh giá đúng những ưu, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt và lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Đội ngũ chính ủy, chính trị viên cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và nghị quyết của cấp mình về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đặc biệt là xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với hoạt động của đơn vị và đặc điểm, chất lượng đội ngũ thanh niên. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, đánh giá đúng những điểm mạnh, điểm yếu, chỉ rõ nguyên nhân, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, kịp thời, đề xuất những chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Thường xuyên kiểm tra và định kỳ tổ chức hội nghị sơ, tổng kết việc phát huy các phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ba là, nâng cao tính tích cực, chủ động, tự giác của thanh niên quân đội trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội chỉ thực sự phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả khi tính tích cực, chủ động, tự giác của bản thân mỗi thanh niên luôn nỗ lực vươn lên. Tự giáo dục, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội là kết quả của quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, là sản phẩm của sự tự nhận thức và tạo lập thói quen, các hành vi ứng xử có văn hóa. Giáo dục thanh niên quân đội có nhận thức đúng đắn về vinh dự và trách nhiệm được mang danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, ý thức cao đối với việc tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để trở thành quân nhân cách mạng; tích cực đưa thanh niên quân đội vào hoạt động thực tiễn và các phong trào cách mạng của tuổi trẻ.

Nâng cao tính tích cực, chủ động tự giác của thanh niên quân đội trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cần chú trọng tự rèn luyện, bồi dưỡng tiếp tục hướng vào xây dựng họ trở thành những thanh niên có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình ấy, điều mấu chốt là phải tự rèn luyện, bồi dưỡng bản thân một cách toàn diện, trang bị đầy đủ hệ thống kiến thức cả về khoa học xã hội nhân văn, khoa học quân sự và kinh tế, văn hoá, pháp luật, quản lý nhà nước… Đồng thời, phải bồi dưỡng, rèn luyện xây dựng cho họ phương pháp, tác phong công tác khoa học trong tư duy, trong làm việc, trong ứng xử, trong nêu gương…; luôn năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; nói đi đôi với làm và thường xuyên hoạt động rèn luyện nâng cao thể lực bền bỉ, dẻo dai đáp ứng yêu cầu hoạt động quân sự.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động nhằm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong thanh niên Quân đội

Phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động trong quân đội có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng công tác, học tập, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang. Do đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động có ý nghĩa to lớn, quan trọng trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Theo đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của quân đội về thi đua, khen thưởng, các cuộc vận động vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, các khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung thực hiện có hiệu quả 5 đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, kiên quyết đấu tranh với 10 biểu hiện chủ nghĩa cá nhân được xác định trong Nghị quyết số 847. Đề ra những nội dung, biện pháp của việc tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” sát với từng đối tượng trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặt ra nội dung cụ thể trong các phong trào thi đua để phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chống bệnh thành tích, bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện mơ hồ, nhận thức không đúng về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam gần 80 năm qua đã chứng minh đội ngũ thanh niên quân đội là những người có vai trò đặc biệt. Họ đã góp phần quan trọng trong xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển, hoàn thiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong thời kỳ mới, đòi hỏi các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nhằm xây dựng hình mẫu người thanh nhiên quân đội theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm cho họ thực sự là những thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao./.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 14. Bài nói trong buổi chiêu đãi mừng Quân đội ta 20 tuổi”. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011.
2. Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
3. Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
                                                                    Thiếu tá Đỗ Anh Kiên
 Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng