Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

(Quanlynhanuoc.vn)Những năm qua, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh luôn có sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần quan trọng và không ngừng đổi mới, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở. Từ đó đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới, phát triển, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng, vùng động lực phát triển năng động phía Bắc của cả nước.
Quảng Ninh luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc Tổ quốc, là tỉnh miền núi, biên giới, biển đảo; có vị trí địa chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng, có chung cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Quảng Ninh có diện tích đất liền 6.102 km2 và trên 6.000 km2 mặt biển; có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện); 177 đơn vị hành chính cấp xã (98 xã, 72 phường và 7 thị trấn); 1.542 thôn, bản, khu phố. Dân số trên 1,3 triệu người, với 22 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 12,52%. Tính đến cuối năm 2021, Đảng bộ Quảng Ninh có trên 106.000 đảng viên sinh hoạt tại 4.968 chi bộ, thuộc 695 tổ chức cơ sở đảng, 20 đảng bộ cấp trên cơ sở1.

Tính đến thời điểm tháng 12/2015, toàn tỉnh có 3.784 cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, đội ngũ cán bộ có 1.866 người (gồm các chức danh: bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội); công chức có 1.918 người (gồm các chức danh: Chỉ huy trưởng quân sự, văn phòng – thống kê, địa chính – nông – lâm ngư nghiệp – xây dựng – môi trường, tài chính – kế toán, văn hóa – xã hội, tư pháp – hộ tịch)2. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã (CBCCCX) cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn về đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước theo quy định.

Thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

Hệ thống chính trị cơ sở (HTCTCS) nói chung, đội ngũ cán bộ cơ sở (CBCS) của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, những năm qua luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD). Qua đó, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân; gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của HTCTCS tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trở thành nhân tố có vai trò quyết định quan trọng đến chất lượng quán triệt, triển khai, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Một là, thực hiện thống nhất quan điểm, chủ trương coi công tác ĐTBD nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ CBCS là một trong ba đột phá chiến lược của tỉnh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 về một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và chủ đề công tác của năm 2020.  Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 về việc phê duyệt Đề án ĐTBD, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục xác định đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược. Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh Quảng Ninh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chủ đề công tác năm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát động trong toàn tỉnh thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Từ các chủ trương trên, ngày 05/01/2015, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hợp nhất Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng cán bộ tỉnh, Trường huấn luyện cán bộ Đoàn – Đội tỉnh để thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, khắc phục được cơ bản tình trạng manh mún, phân tán, chồng chéo, trùng lắp trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ ĐTBD CBCCVC ở địa phương

Tỉnh thành lập Hội đồng điều hành công tác ĐTBD để tập trung, thống nhất việc rà soát, cho ý kiến tổng thể kế hoạch ĐTBD hằng năm về số lớp, số học viên, giao cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp trong triển khai, thực hiện. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch, phân bổ nguồn kinh phí để triển khai, thực hiện.

Có thể nói, thông qua việc xác định rõ quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kế hoạch, cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện sự thống nhất nhận thức, tạo cơ chế quản lý, vận hành đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC toàn tỉnh, trong đó có đội ngũ CBCS.

Hai là, dành nguồn lực thỏa đáng, triển khai đồng bộ, phong phú, đa dạng các chương trình ĐTBD CBCCVC.

Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh đã danh nguồn kinh phí trên 325 tỷ đồng xây dựng mới Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ với tổng diện tích 7 ha, trên 20 phòng học và phòng chức năng, trên 450 phòng nghỉ giảng viên và học viên. Đồng thời, cũng dành nguồn lực gần 300 tỷ đồng cử CBCCVCtham gia các lớp ĐTBD với số lượng trên 140.000 lượt người. Trong đó, cử đi ĐTBD theo Đề án 293 trên 600 lớp ĐTBD trong và ngoài nước với 36.000 lượt CBCCVC3.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được xác định là trung tâm ĐTBD CBCCVC ở cấp tỉnh, trong giai đoạn 2015 – 2020 đã mở 1.100 lớp với 70.625 lượt học viên4. Trong đó, đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính 94 lớp (7.895 học viên); bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính 70 lớp (5.772 học viên); ĐTBD ngoại ngữ 556 lớp (13.619 học viên); bồi dưỡng tin học 32 lớp (1.066 học viên); bồi dưỡng công dân điện tử 9 lớp (1.038 học viên); bồi dưỡng khác 72 lớp (5.705 học viên); phối hợp quản lý 9 lớp cao cấp lý luận chính trị (803 học viên); liên kết, phối hợp, hỗ trợ mở 17 lớp đại học (1.207 sinh viên) và 6 lớp thạc sỹ (141 học viên). Trong tổng số các lớp và học viên nêu trên, đội ngũ CBCCCX hằng năm đạt tỷ lệ khá cao. Bình quân mỗi CBCCCX trong 5 năm được tham gia từ 2 – 3 lượt ĐTBD. Đến nay, đội ngũ CBCCCS có 92,5% trình độ đại học và trên đại học; 89% trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị; 85% được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính5

Các chương trình bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm được quan tâm như: cán bộ đương chức, dự nguồn Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn; các chức danh CBCCCX; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, khu phố… Nhiều chương trình, chuyên đề mang tính cập nhật, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh, nhất là các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số toàn diện; về kiến thức quản trị an ninh phi truyền thống; về phát triển dịch vụ, du lịch bền vững; xây dựng mô hình trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng nông thôn mới; …

Đặc biệt, các chương trình đưa cán bộ đi học tập ở nước ngoài hoặc mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy với các chuyên đề: Quản lý Logistics và Cảng biển (học tại Newzeland); Xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (học tại Singapore); Hoạch định vùng và không gian trong phát triển du lịch; Marketing du lịch (học tại Thụy Sỹ); Lãnh đạo cải tiến, phương pháp tư duy theo chuỗi khối và giải quyết vấn đề trong thời đại mới; Quản lý và phát triển dịch vụ; Quản lý an ninh mạng trong thời đại 4.0…đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến nhận thức, tư duy, cách tiếp cận mới trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Ba là, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập.

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới, đã xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm chấn chỉnh việc tham gia các lớp ĐTBD. Chú trọng gắn việc đào tạo, trang bị kiến thức chung với rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân cho cán bộ, đảng viên. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tham mưu, mời các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành trực tiếp tham gia giảng dạy, báo các chuyên đề tại các lớp ĐTBD với trên 250 buổi với 40 chuyên đề.

Đội ngũ giảng viên luôn được yêu cầu chuẩn bị tốt giáo án, kế hoạch bài giảng trước khi lên lớp; các bài giảng phải thường xuyên được cập nhật, thông tin, chủ trương, chính sách mới, nhất là những mục tiêu, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội hằng năm. Quá trình giảng dạy, luôn gắn truyền thụ kiến thức, lý luận với rèn luyện phương pháp, kỹ năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào giải quyết những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Các tiết học đều được giảng viên dành tối thiểu 20% thời lượng để tương tác, thảo luận, trao đổi, khích lệ được tinh thần chủ động trong học tập, nghiên cứu của học viên.

Các hoạt động bổ trợ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy được quan tâm như: định kỳ tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; hằng năm, tổ chức từ 2 – 3 hội thảo, tọa đàm khoa học, từ 2 – 3 cuộc sinh hoạt chính trị nhằm tạo môi trường để giảng viên, học viên tìm hiểu, nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực ĐTBD. Phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên diễn ra khá sôi nổi. Từ năm 2015 – 2021, đã có trên 250 bài báo khoa học, gần 100 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, được triển khai, nghiệm thu, trong đó có 3 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, gồm: Đề tài “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh” đã nghiệm thu; đang triển khai Đề tàiĐánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025” và Đề tài “Giải pháp giảng dạy lý luận chính trị trực tuyến đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện”6.

Bốn là, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, văn minh công sở, phê phán, đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện lười học, ngại học lý luận chính trị trong tổ chức, quản lý các lớp ĐTBD.

Nhiều biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong học tập lý luận chính trị được triển khai. Trong đó,tập trung các biện pháp như: (1) Định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị công tác chủ nhiệm và ban cán sự lớp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học viên, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời quán triệt, triển khai nhiệm vụ của năm học mới; (2) Thường xuyên quán triệt bộ Quy chế quản lý ĐTBD do Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh ban hành; Quy định về việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tham gia ĐTBD tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ ban hành kèm theo Quyết định số 1183-QĐ/TU ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quy định thực hiện văn hóa trường Đảng, văn minh công sở, đạo đức công vụ với các tiêu chí áp dụng “5 xin”, thực hiện “5 luôn”, ghi nhớ “5 không” và cùng chia sẻ “2 nhớ, 1 đừng quên”; (3) Triển khai quản lý học viên theo sơ đồ chỗ ngồi, đặt biển tên học viên, lắp đặt hệ thống camera giám sát; (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, ban cán sự các lớp, chú trọng quản lý các hoạt động thu, chi quỹ lớp, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích; (5) Phối hợp với các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý học viên; (6) Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với các lớp…

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

Từ việc đổi mới công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC ở tỉnh Quảng Ninh, trong đó đội ngũ CBCS được nâng lên rõ nét. HTCTCS phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nằm trong nhóm đứng đầu cả nước nhiều năm liên tục về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc với nhiều dấu ấn nổi bật. Tỉnh Quảng Ninh đã giữ vững đà tăng trưởng trên 10% trong 7 năm liên tiếp (2016 – 2022). Năng suất lao động bình quân tăng từ 85,6 triệu đồng/người năm 2010 lên 165,5 triệu đồng/người năm 2015 và 292,9 triệu đồng/người năm 2020. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; năm 2020 đạt 219.378 tỷ đồng (gấp 4,3 lần năm 2010, gấp 1,9 lần năm 2015)7. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Toàn tỉnh có 9/13 địa phương cấp huyện, 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều bền vững đến hết năm 2021 chỉ còn 0,1%. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm tích cực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Quảng Ninh phấn đấu thực hiện rất nhiều mục tiêu lớn, trong đó tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; phấn đấu trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, cần phải xây dựng được đội ngũ CBCCVC, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương gắn với việc tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HTCTCS tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với các giải pháp sau:

Thứ nhất, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với việc quản lý công tác ĐTBD CBCCVC. Xác định rõ khung năng lực, tiêu chuẩn các chức danh, vị trí việc làm, từ đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu ĐTBD đối với đội ngũ CBCCVC. Định kỳ hằng năm làm tốt công tác khảo sát, rà soát số lượng, tiêu chuẩn CBCCVC; xây dựng kế hoạch ĐTBD gắn với quy hoạch, đánh giá, sử dụng và nhu cầu của từng đối tượng cán bộ, công chức.

Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác ĐTBD cán bộ, nhất là CBCCCX bảo đảm khoa học, thực tiễn, phù hợp với đối tượng và cập nhật liên tục. Việc đổi mới nội dung chương trình ĐTBD cần phải bắt đầu từ việc điều tra, khảo sát nhu cầu của vị trí công việc, từ đó, lựa chọn những nội dung kiến thức, kỹ năng cần thiết để tổ chức biên soạn chương trình ĐTBD cho từng đối tượng CBCCVC, chú trọng nâng cao kỹ năng, năng lực hoạt động và giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức, nội dung tránh trùng lặp, không thiết thực, gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch tổ chức lớp phù hợp tạo điều kiện cho CBCCCX vừa học, vừa giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả ĐTBD cho CBCCCX được thực hành tại cơ sở, vừa học vừa vận dụng vào thực tiễn công việc.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách dành cho đối tượng được của đi ĐTBD. Đồng thời, tập trung xây dựng các cơ sở ĐTBD cả về cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác ĐTBD CBCCVC nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, nhất là đầu tư cho đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, giáo trình, chế độ, chính sách với người học… Đổi mới phương pháp và hình thức ĐTBD CBCCVC; áp dụng phương pháp dạy và học tích cực cho học viên theo hướng lấy người học là trung tâm, nêu vấn đề để học viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn theo hướng dẫn của giảng viên, báo cáo viên để sau khóa ĐTBD có thể vận dụng được ngay vào công việc.

Thứ, quan tâm hoàn thiện bộ tiêu chí và làm tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBCCCX sau ĐTBD; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với cơ quan cử cán bộ đi ĐTBD để làm tốt công tác quản lý cán bộ được cử đi học. Đây là yêu cầu cần thiết trong khâu ĐTBD CBCCCX bởi hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức là kết quả trực tiếp của quá trình ĐTBD mang lại. ĐTBD cán bộ, công chức mà không sử dụng hiệu quả sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực, kinh phí và thời gian.

Thứ năm, tiếp tục bổ sung các quy định cụ thể về mục tiêu, chế độ ĐTBD đối với cán bộ và chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Phân công, phân cấp hợp lý công tác quản lý và tổ chức ĐTBD CBCCCX nhằm tạo cơ chế năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức và bản thân công chức trong việc ĐTBD.

Chú thích:
1. Báo cáo số 189-BC/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng từ năm 2010 – 2021.
2. Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và thực hiện tinh giản bộ máy biên chế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020”.
7. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tháng 10/2020, tr.71
4, 6. Đề án “Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn giai đoạn 2022 – 2027, định hướng đến năm 2030ban hành kèm theo Quyết định số 765 – QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
5. Nguồn Sở Nội vụ tổng hợp năm 2022.
Tài liệu tham khảo:
1. Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và chủ đề công tác của năm 2020.
2. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh.
5. Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế.
6. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mi.
7. Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
ThS. Phạm Hữu Kiên
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ