Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

(Quanlynhanuoc.vn) – Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước thời gian qua vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức công vụ tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ảnh: Một góc Trung tâm Hành chính huyện Bù Gia Mập.
Đặt vấn đề

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Bù Gia Mập đã có nhiều đóng góp trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước trưởng thành, tiến bộ trên mọi mặt cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng; có ý thức trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính phục vụ Nhân dân, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế, như ở một số cơ quan, đơn vị có cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ; năng lực thực tiễn còn yếu; việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm nhưng việc sử dụng cán bộ ở nhiều nơi còn chưa hợp lý; trình độ ngoại ngữ, tin học vẫn còn hạn chế; số lượng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa nhiều…

Chính vì vậy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Bù Gia Mập đang là đòi hỏi khách quan, yêu cầu các cơ quan chú trọng đến công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bảo đảm các khâu của công tác cán bộ cần phải được thực hiện một cách khách quan, toàn diện, có chiều sâu. Phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 huyện Bù Gia Mập sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành, có sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tình hình chung về chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của huyện

Huyện Bù Gia Mập có vị trí địa lý nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Phước, được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ. Huyện Bù Gia Mập có diện tích tự nhiên là 106.464 ha, dân số 81.366 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 36%; huyện có 8 đơn vị hành chính cấp xã với 68 thôn; có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia dài trên 60 km; có 22 thành phần dân tộc; dân cư phân bố không đều, trình độ dân trí còn thấp, địa bàn rộng, hạ tầng giao thông hạn chế, đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, chiếm trên 80%.

Huyện nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi cao nguyên và vùng đồng bằng nên Bù Gia Mập có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh – quốc phòng.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tuy được giữ vững, ổn định song vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, như: vấn đề lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong Nhân dân, các tệ nạn xã hội… Một bộ phận Nhân dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn nhiều bất cập. Ngoài ra, do vị trí nằm cách xa các trung tâm kinh tế, chính trị và thành phố lớn, giao thông không thuận lợi là những hạn chế không nhỏ trong quá trình phát triển kinh – xã hội của huyện.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện là 1.443 người, trong đó: trình độ chuyên môn: thạc sỹ 27 người; đại học 1.097 người; cao đẳng 210 người, trung cấp 109 người; trình độ lý luận chính trị: cử nhân 1 người; cao cấp 68 người; trung cấp 232 người, sơ cấp và chưa qua đào tạo 1.142  người; trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp 1 người; chuyên viên chính 19 người; chuyên viên 111 người.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Bù Gia Mập có tuổi đời còn trẻ chiếm tỷ lệ cao, đa số được đào tạo bài bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, do đó đã góp phần giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mang lại hiệu quả rõ rệt; tinh thần giải quyết công việc với trách nhiệm cao cùng với sự nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ; có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với kỹ năng giải quyết công việc, khả năng sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác được thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thời gian cũng như chất lượng công việc; phát huy vai trò và vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền cơ sở nói riêng và trong bộ máy các cơ quan nhà nước nói chung.

Trong mối quan hệ phối hợp công việc, cán bộ, công chức, viên chức đã xây dựng được mối quan hệ gắn kết, tạo môi trường đoàn kết nội bộ thông qua các hoạt động, như: giao lưu thể dục – thể thao, hội thi, hội diễn văn nghệ… với sự quan tâm, sâu sát và ủng hộ nhiệt tình của cán bộ lãnh đạo đơn vị. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng tốt đẹp, đây là ưu điểm rất lớn trong hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời, là tiền đề bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đối với quần chúng nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân, xây dựng tác phong chuẩn mực nhưng gần gũi quần chúng và được người dân tin tưởng, ủng hộ; mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết hồ sơ hành chính không ngừng được nâng lên; ứng xử giao tiếp, văn hóa công sở của công chức có nhiều chuyển biến tích cực.

Ảnh: Trung tâm Hành chính huyện Bù Gia Mập.
Công tác sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức huyện Bù Gia Mập

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đã đi vào nề nếp theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng chất lượng. Hằng năm, có trên 98,0% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc đạt trên 90,0%.

 Công tác quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy quan tâm thực hiện với phương châm “động” và “mở”, gắn việc quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của từng chức danh công tác. Quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt cơ bản bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; định kỳ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch ở một số chức danh có sự biến động cán bộ và nhu cầu sử dụng nguồn quy hoạch. Hầu hết các chức danh trong quy hoạch đều được quan tâm tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, thực hiện đúng quy trình quy định. Cán bộ, công chức, viên chức sau luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo đúng quy định, đáp ứng cơ bản về yêu cầu tiêu chuẩn của từng chức danh.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kịp thời và nghiêm túc; chủ động phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Huyện bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh cán bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó, động viên khích lệ tinh thần làm việc hăng say, chất lượng hiệu quả.

Việc chấp hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đã được thực hiện nghiêm và đúng theo tinh thần quyết định của Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, một số hạn chế trong sử dụng, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Bù Gia Mập, đó là, chưa gắn bằng cấp chuyên môn, năng lực với vị trí việc làm nên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, việc chấp hành nội quy – quy chế làm việc chưa nghiêm túc; đạo đức công vụ chưa chuẩn mực, thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử, gây phiền hà, sách nhiễu; kỹ năng sử dụng máy móc, trang thiết bị văn phòng chưa đạt như mong muốn; thiếu kỹ năng làm việc nhóm.

Công tác cán bộ chưa được thực hiện một cách khách quan, toàn diện, dân chủ, còn bị động; công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức chưa  gắn với vị trí việc làm, chức danh đảm nhận; việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa được quan tâm đúng mức, còn tình trạng có công chức thì việc nhiều làm không hết, có công chức thì nhàn rỗi dẫn đến lãng phí nguồn lực; mặt khác công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ chưa đi vào chiều sâu, chưa ngang tầm với nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số còn ít dẫn đến gặp khó khăn khi triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc.

Tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn chưa theo kịp yêu cầu, thiếu tính chuyên nghiệp; nhiều công chức làm việc theo lối mòn, sao chép văn bản một cách máy móc, chưa có nhiều sáng kiến trong thực thi công vụ, phong cách làm việc còn chậm đổi mới, làm việc không có chương trình, kế hoạch cụ thể dẫn đến bị động. Cơ sở vật chất của huyện còn hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc.

Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ còn chưa cao; tinh thần phục vụ Nhân dân chưa tận tình; tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân chưa được ngăn chặn, dẫn đến gây bức xúc, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và người dân. Một bộ phận công chức ứng xử chưa đúng chuẩn mực đạo đức công vụ, sa sút về phẩm chất đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ không tốt, có biểu hiện xa dân trong quá trình thực thi công vụ, thậm chí dẫn đến sai phạm, bị xử lý kỷ luật.

Nguyên nhân của các hạn chế nói trên, do phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn trẻ, thiếu kinh nghiệm công tác, nhiều người chưa qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng liên quan đến công việc nên khi xử lý còn lúng túng, thiếu tính chuyên nghiệp, do thiếu chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bản thân ngại tìm tòi, học hỏi nên thường bị động, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực thi công vụ, ảnh hưởng đến tiến trình cải cách hành chính và làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Bù Gia Mập

Một là, xây dựng chiến lược phát triển và thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. Xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ có triển vọng, nhất là các ngành, lĩnh vực đặc thù của huyện có thể phát triển hiện nay, như: y tế, nông nghiệp kỹ thuật cao…

Tổ chức công khai, niêm yết việc tuyển dụng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, trong đó ưu tiên tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các trường đại học. Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu về thực hiện các chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn huyện.

Hai là, thực hiện chính sách đối với cán bộ, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, khuyến khích đề xuất ý tưởng, xây dựng đề tài, sáng kiến phục vụ có hiệu quả vào công tác; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ba là, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt chủ trương cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới.

Bốn là, thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm, danh mục từng vị trí, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng; xây dựng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao để sử dụng, phát huy hết khả năng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định; đánh giá đúng thực chất; kết quả xếp loại chất lượng là cơ sở để sắp xếp, bố trí lại nhân sự, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống chính trị những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng về trình độ, năng lực, sức khỏe theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, để xảy ra tình trạng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ một cách qua loa, hình thức, chưa đúng thực chất.

Sáu là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên rà soát, lựa chọn các nội dung đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, phù hợp để phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện tham mưu lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Bảy là, thực hiện thí điểm việc luân chuyển cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) được đào tạo chính quy, cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, uy tín, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc hiện là lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương ở cấp huyện hoặc bố trí nhân sự tại chỗ làm cán bộ chủ chốt cấp xã theo chỉ đạo tại Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/7/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận

Mặc dù còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định nhưng nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Bù Gia Mập có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Bằng sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương trong giai đoạn mới. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần từng bước nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Bù Gia Mập hiện nay, đồng thời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới phát triển và vững bước đi lên.

Tài liệu tham khảo:
1. Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/7/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Kế hoạch số 104 -KH/HU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/7/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
5. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
ThS. Lê Quang Trường
Văn phòng Huyện ủy Bù Gia Mập