Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

TS. La Đức Đại
Học viện Hành chính Quốc gia
(Quanlynhanuoc.vn) – Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã là một trong những nội dung quan trọng quyết định các hoạt động hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trong đó, các phương thức tuyển dụng, sử dụng, đánh giá công chức cấp xã đúng người, đúng việc nhằm phát huy năng lực và sở trường của họ để đạt kết quả cao trong công tác chính là các bước trong quy trình thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Thái Nguyên

Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ công chức cấp xã. Công chức nói riêng, cán bộ, công chức cấp xã nói chung có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trực tiếp giải quyết những yêu cầu, thắc mắc về lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cán bộ, công chức cấp xã đã có sự đóng góp rất lớn trong sự nghiệp cách mạng, duy trì ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, là động lực của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở chính quyền cấp xã hiện nay, đồng thời yêu cầu năng lực của cán bộ, công chức ngày càng cao, không những có trình độ, phẩm chất theo tiêu chuẩn cán bộ, công chức mà còn phải gương mẫu, đi tiên phong về lý luận và thực tiễn, có tinh thần kỷ luật cao, có tư duy khoa học, lý luận sắc bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó với tập thể, với cộng đồng, có kỹ năng tốt trong việc kết hợp tri thức khoa học, kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn một cách nhạy bén, linh hoạt. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì cán bộ, công chức cần phải hội tụ những yếu tố cấu thành đó.

Xuất phát từ những hạn chế về chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó điển hình như chưa có nghiệp vụ chuyên sâu, kiến thức về các lĩnh vực quản lý còn thiếu, việc nắm vững các quy định pháp luật liên quan trong thực thi công vụ còn hạn chế. Ở một số vị trí công tác đòi hỏi trình độ tin học nhưng công chức cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu; một số công chức cấp xã các kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp còn yếu. Ngoài ra, từ nhu cầu đổi mới, sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Thái Nguyên, trong thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Thực tiễn chất lượng công chức cấp xã của tỉnh Thái Nguyên

Từ năm 2012, tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 2021, tiếp tục ban hành Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó nhiều trường hợp áp dụng hình thức thi tuyển thay thế việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển để lựa chọn được những công chức cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao; đồng thời áp dụng quy trình tuyển dụng chặt chẽ nhằm hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quá trình tuyển dụng. Các tiêu chuẩn tuyển dụng phải đáp ứng các yêu câu về định biên, tiêu chuẩn chức danh, lĩnh vực đảm nhận…

Hiện nay, tổng số công chức cấp xã của tỉnh Thái Nguyễn được giao là 1.640 (số công chức hiện có là 1.552), còn thiếu 88 người, trong đó thành phố Thái Nguyên thiếu nhiều nhất với 19 công chức; huyện Phú Bình thiếu 18 công chức; huyện Đồng Hỷ thiếu 14 công chức. Phần lớn các công chức cấp xã cơ bản được bố trí bảo đảm đúng tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực, chuyên ngành được đào tạo do vậy công chức cấp xã ngày càng được nâng cao về chất lượng cũng như hiệu quả thực thi công vụ.

Thực tiễn quá trình tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh vẫn còn bất cập, hạn chế, một số ít công chức cấp xã được tuyển dụng trước đây hoặc do công tác bố trí nhân sự sau kỳ Đại hội Đảng bộ cơ sở, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có chuyên ngành gần đúng với tiêu chuẩn vị trí chức danh công chức; một số công chức cấp xã tuy được tuyển dụng nhưng hiệu quả thực thi công vụ kém do trong quá trình tuyển dụng chưa bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan.

Về công tác quy hoạch công chức cấp xã được các địa phương của tỉnh Thái Nguyên thực hiện dân chủ, công khai theo đúng quy trình và bảo đảm số lượng cán bộ trong quy hoạch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Với phương châm quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm, quy hoạch “động” và “mở”, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên. Công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và phù hợp với vị trí việc làm. Kịp thời công khai quy hoạch trong tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ được quy hoạch biết để phấn đấu, rèn luyện. Số lượng đưa vào quy hoạch đều đạt hệ số 1,5 – 2,7 lần so với số lượng đương nhiệm. Về cơ cấu quy hoạch đã chú trọng cơ cấu 3 độ tuổi theo hướng tăng tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ đưa vào quy hoạch bảo đảm không dưới 15%.

Từ kết quả trên cho thấy, công tác quy hoạch công chức cấp xã của Thái Nguyên trong những nhiệm kỳ qua đã có bước chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động, được các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu xác định công tác quy hoạch cán bộ là một khâu trọng yếu của công tác cán bộ, do đó đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ từ huyện đến cơ sở; bám sát các quan điểm, nguyên tắc và phương châm quy hoạch, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; mạnh dạn đổi mới phương pháp, cách làm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị; mở rộng dân chủ trong quy hoạch cán bộ, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ dự nguồn khá dồi dào, có chất lượng, cơ cấu hợp lý, từng bước khắc phục tình trạng bị động, hụt hẫng trong công tác cán bộ, phục vụ kịp thời công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp và nhân sự bầu cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã.

Về công tác đào tạo và trình độ học vấn của công chức cấp xã. Nhìn vào biểu đồ 2, cho thấy, công chức cấp xã có trình độ đại học có số lượng lớn nhất (1.251 người), tiếp đến là trung cấp (161 người) và có 75 công chức cấp xã có trình độ thạc sỹ.

Nhìn chung, số lượng công chức cấp xã chưa qua đào tạo và có trình độ sơ cấp, trung cấp chuyên nghiệp ngày càng giảm xuống, số lượng công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ ngày càng được tăng lên. Tuy nhiên, trên thực tế số công chức có trình độ trên trung cấp là học hệ trung cấp hệ đại học tại chức hoặc các chương trình liên thông, liên kết, số lượng công chức cấp xã có bằng đại học chính quy không cao, chủ yếu là các công chức trẻ. Do vậy, nếu chỉ căn cứ vào số liệu công chức có trình độ đại học tăng qua các năm cũng chưa thể khẳng định chất lượng công chức cấp xã được nâng cao. Bên cạnh đó, ngoài việc tham gia các chương trình đào tạo, các công chức cấp xã cũng chủ động nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn bằng nhiều cách như: thường xuyên trao đổi với công dân để chủ động nắm bắt tình hình thực tế, thường xuyên tham khảo, xin ý kiến về lĩnh vực chuyên môn từ các phòng, ban phụ trách của huyện…

Nhiều công chức của một số xã thường xuyên gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm xử lý trong công việc và trao đổi các vấn đề liên quan đến chuyên môn, liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật từ những cán bộ phòng, ban của huyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Một số công chức cấp xã được biệt phái thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết của các phòng chuyên môn của huyện, thành phố. Đây được coi là một trong những hoạt động giúp nâng cao trình độ chuyên môn thiết thực và hiệu quả nhất đối với công chức cấp xã.

Trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước của công chức cấp xã tỉnh Thái Nguyên hiện nay chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số công chức trên toàn tỉnh. Theo bảng 1 dưới dây, số lượng công chức cấp xã có trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ chủ yếu, tuy nhiên, công chức có trình độ cử nhân mới được 3 người, không có công chức có trình độ cao cấp trong khi 545 người chưa qua đào tạo.

Về kiến thức quản lý nhà nước số công chức được bồi dưỡng về trình độ kiến thức quản lý nhà nước tăng dần theo các năm, năm 2021, số công chức cấp xã có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là 1.218 người (chiếm tỷ lệ 78,5% so với tổng số công chức) nhưng số lượng công chức chưa qua đào tạo cũng lến đến 334 người (chiếm tỷ lệ 21,5% so với tổng số công chức).

Nhìn chung, những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước cho công chức cấp xã, tuy nhiên do kinh phí địa phương còn hạn chế nên chủ yếu đào tạo cho cán bộ xã, đồng thời một số công chức cấp xã có tín nhiệm đã được bầu giữ các chức danh cán bộ chủ chốt, một số công chức cấp xã mới được tuyển dụng, do đó số công chức cấp xã được bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số công chức trên toàn tỉnh.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa xuất phát từ quy hoạch và nhu cầu cán bộ để cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp và gắn đào tạo với bố trí, sử dụng công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã nhiều nơi còn mang tính hình thức, phiến diện, chưa gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sắp xếp dẫn đến tình trạng một số người được đào tạo nhưng không được bố trí sử dụng do trái chuyên ngành quy định. Nội dung chương trình bồi dưỡng còn nhiều trùng lặp; còn mang nặng tính khái quát, chưa đạt được những kiến thức, kỹ năng cân thiết cho từng loại công chức; còn mang nặng lý thuyết, thiếu đúc kết, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn; chưa chú trọng đào tạo kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Giai đoạn từ năm 2018-2022, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức việc tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển một cách chặt chẽ nhằm lựa chọn những công chức có trình độ từ đại học chính quy trở lên. Đồng thời sắp xếp vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn của công chức. Đây là cơ sở để công chức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cán bộ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát để có những chính sách khen thưởng, kỷ luật từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của công chức trong xã.

Qua các số liệu thu thập được, có thể thấy vẫn có một số công chức xã có trình độ chuyên môn và năng lực chưa thật sự phù hợp với ví trí công việc đang đảm nhiệm. Ví dụ như vị trí trưởng công an (theo quy định cũ) và chỉ huy trưởng quân sự phần lớn chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nên trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế; hay như vị trí công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường không thông thạo địa bàn, quan hệ với nhân dân trên địa bàn rất hạn chế nên khi giải quyết công việc hiệu quả không cao,…

Bên cạnh đó, do quy định về số lượng và cơ cấu công chức cấp xã nên một vị trí công chức xã đòi hỏi phải có hiểu biết trên nhiều lĩnh vực và phải có hiểu biết nhất định về đặc điểm của địa phương. Ví dụ như vị trí công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường, đây là vị trí phải có hiểu biết của 4 ngành trong khi đó mỗi công chức lại chỉ được đào tạo theo một chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần, đồng thời phải thông thạo địa bàn địa phương. Vì vậy, để bảo đảm phù hợp với công việc, ngoài nỗ lực học hỏi tự nâng cao trình độ của công chức, cần thiết phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho công chức xã. Từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc.

Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp ủy đối với đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế; nhận thức của cán bộ, công chức không đồng đều; số ít cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa ngang tầm với nhiệm vụ, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Việc vận dụng các chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị chưa linh hoạt, cá biệt có trường hợp không đúng. Số ít cán bộ, công chức chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và các quy định của pháp luật, giải quyết công việc còn mang tính chủ quan theo cảm tính cá nhân, chất lượng hiệu quả công việc thấp. Ngoài ra, công tác luân chuyển công chức còn chậm so với mục tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng thời, các cấp ủy đảng chưa chú ý đúng mức đến việc luân chuyển và thực hiện chính sách sát hợp với đối tượng này.

Đánh giá định kỳ hằng năm đã giúp công chức cấp xã nhận thấy những mặt mạnh, hạn chế, thiếu sót của mình; từ đó, có tinh thần trách nhiệm hơn trong công việc, có ý thức rèn luyện, phấn đấu giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhìn chung, công tác đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ và bám sát theo những quy định về đánh giá công chức cấp xã của trung ương và cấp trên về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, quy trình và phương pháp đánh giá. Tuy nhiên, công tác đánh giá cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, nể nang, xuôi chiều; kết quả xếp loại cán bộ, công chức chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan nhà nước và chính quyền cấp dưới, nhất là chính quyền cấp xã. Chấn chỉnh phong cách làm việc, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, chưa nắm bắt được tình hình thực tế tại địa phương, vẫn còn tình trạng nể nang trong quá trình kiểm tra. Tình trạng công chức cấp xã sách nhiễu, phiền hà Nhân dân vẫn còn, thái độ phục vụ Nhân dân chưa đúng mực, thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu công việc chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan… Do đó, công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện khách quan, trên tinh thần trách nhiệm, góp ý để công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Về khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt các quy định hiện hành về khen thưởng, kỷ luật đã động viên, khuyến khích công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa ra được những chế tài xử phạt để có ý thức không vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định của pháp luật về kỷ luật đối với trưởng công an xã và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, trường hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì đồng thời giải quyết chế độ thôi việc đang có những khó khăn, vướng mắc, như: cùng chức danh công chức cấp xã nhưng lại có hình thức kỷ luật khác nhau gây ra sự bất bình đẳng; công chức cấp xã vi phạm kỷ luật rất khó để sắp xếp vào chức danh khác; mỗi chức danh công chức cấp xã khác đều có yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thông qua thi tuyển.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới

Một là, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm mục tiêu đề ra. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức cấp xã. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương cho đội ngũ công chức. Đổi mới công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho công chức, từ đó nâng cao nhận thức, xác định động cơ học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, hoàn thiện chính sách, pháp luật về công chức cấp xã. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, như hỗ trợ kinh phí học tập, tổ chức kiểm tra sát hạch công chức kết hợp với khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người dân về thái độ, tinh thần phục vụ, kỹ năng giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng, quy hoạch và giải quyết chính sách tinh giản biên chế.

Ba là, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của công chức cấp xã; đầu tư cơ sở vật chất ở cấp xã hiện đại, đồng bộ. Cần điều chỉnh và ban hành kịp thời các chính sách về chế độ đãi ngộ cho phù hợp đối với đội ngũ công chức cấp xã, nhất là ở các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện cải cách về tiền lương để tiền lương là nguồn thu nhập chính đáng và chủ yếu của công chức bảo đảm cuộc sống cho công chức và gia đình. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức cấp xã bởi hầu hết công chức trên địa bàn các huyện miền núi đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thực hiện bố trí ngân sách hằng năm cho hoạt động chuyên môn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, từng bước thống nhất quản lý chung các hồ sơ, thủ tục qua công nghệ. Bố trí nơi làm việc hợp lý và có khoa học.

Bốn là, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức cấp xã. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, căn cứ vào nhu cầu thực tế, vị trí, tiêu chuẩn của từng chức danh. Không nên áp dụng rập khuôn các quy định, điều kiện của từng chức danh mà mở rộng thêm một số điều kiện các ngành nghề phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, tự nhiên của từng địa phương. Cần đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về tuyển dụng công chức với người dân. Tiến hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức xã.

Năm là, nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã hàng năm đúng nhu cầu, sát thực tế của tỉnh. Xác định đúng đắn mục tiêu đào tạo, phát triển cán bộ, công chức cấp xã, lấy mục tiêu trang bị kiến thức lên hàng đầu, từ đó đào tạo đúng nhu cầu, đúng yêu cầu công việc, kích thích được nhu cầu lĩnh hội kiến thức một cách tự giác và hiệu quả cho học viên, góp phần nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Sáu là, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã. Quan tâm triển khai xây dựng các quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức cấp xã. Việc đánh giá, nhận xét công chức cấp xã giữ vai trò quan trọng, có tác dụng phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót của mỗi công chức để bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Dựa vào tiêu chuẩn công chức cấp xã đã được cụ thể hoá cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan, đảng bộ, chi bộ. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả công tác của công chức cấp xã, dựa vào sự tín nhiệm của đảng viên, của quần chúng làm thước đo chủ yếu. Có phương pháp đánh giá, phân tích, nhận xét công chức cấp xã một cách khách quan, khoa học, công tâm theo một quy trình chặt chẽ bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ. Dự kiến bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở theo kế hoạch, trình tự hợp lý, thời gian nhất định. Tránh bổ nhiệm cán bộ, công chức vào vị trí mà bản thân cán bộ, công chức chưa được học, chưa từng làm hoặc chưa am hiểu.

Kết luận

Theo phân cấp quản lý công chức, các tổ chức đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị là chủ thể quản lý đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị mình. Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp quản lý công chức cấp xã đang công tác, sinh hoạt trong tổ chức. Do đó, các địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo bước chuyển căn bản về nhận thức trong đội ngũ công chức cấp xã về trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ và nâng cao hiệu quả nền hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo sự tham gia rộng rãi của người dân, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc giám sát hoạt động công vụ của đội ngũ công chức cấp xã và các cơ quan hành chính nhà nước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tài liệu tham khảo:
1. Công an tỉnh Thái Nguyên. Dữ liệu dân cư tính đến ngày 31/12/2022.
2. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
3. Quyết định số 387/QĐ-TNMT ngày 02/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020.
4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
6. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. Thống kê cán bộ công chức cấp xã năm 2021.
7. Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, năm 2021.