“Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

(Quanlynhanuoc.vn) – Cuốn sách do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm chủ biên, tập hợp một số bài viết của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành… về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và những kết quả đạt được trong thời gian qua, từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện công tác này mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
Bìa cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ, Người cho rằng “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Người cho rằng, khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền thì nhiều cán bộ, đảng viên lại thiếu rèn luyện, tu dưỡng dẫn đến tha hóa quyền lực, vì vậy phải làm sao cho “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được Đảng ta đặc biệt coi trọng và đặt ra trong nhiều nhiệm kỳ đại hội gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tư duy và nhận thức mới, để công tác cán bộ giữ đúng vai trò là khâu “then chốt của then chốt”, là công việc gốc của Đảng, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng, đồng thời thực hiện hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác này, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để định hướng các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực công tác cán bộ nói riêng, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Nội vụ xuất bản cuốn sách Nhà nước đặt hàng “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Chủ biên.

Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.