Binh chủng Công binh làm tốt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên

Trần Thị Mai Phương
Hệ 5, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Đảng viên là tế bào cơ bản của tổ chức đảng; tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng”, là “gốc rễ” của Đảng, sức mạnh của Đảng là do sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tạo thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”1. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Binh chủng Công binh luôn là đòi hỏi khách quan, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ mọi thời kỳ cách mạng, góp phần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cầm quyền, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng.

Từ khoá: Binh chủng Công binh; bản lĩnh chính trị; năng lực cầm quyền; trình độ trí tuệ; tính chiến đấu.

1. Đặt vấn đề

Binh chủng Công binh thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1946, là binh chủng kỹ thuật của Quân đội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm công binh cho Quân đội.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Công binh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, kiên định, vững vàng trước mọi thử thách, xây đắp nên truyền thống “Mở đường thắng lợi”… Đảng bộ Binh chủng Công binh là một bộ phận của Đảng bộ Quân đội và Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Binh chủng Công binh đã phát huy tốt vai trò, lãnh đạo Binh chủng Công binh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ đã quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ Quân đội về xây dựng đội ngũ đảng viên, đồng thời bám sát thực tiễn của Binh chủng, đề ra chủ trương và chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên toàn diện về mọi mặt.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Binh chủng Công binh

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã nhận thức đúng vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Binh chủng Công binh.

Trong điều kiện cách mạng mới, Đảng bộ Binh chủng Công binh luôn xác định hệ thống các chủ trương, quan điểm về xây dựng đội ngũ đảng viên đồng bộ, hiệu quả, luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của Binh chủng. Trong đó về phương hướng luôn nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng tốt tiêu chuẩn của Điều lệ Đảng và yêu cầu nhiệm vụ của Bộ đội Công binh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng xây dựng Binh chủng trong thời kỳ mới.

Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt, trước tính chất khó khăn, phức tạp, nguy hiểm của những nhiệm vụ mới, việc đề cao vai trò của người đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị là phù hợp, phản ánh đúng yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ của Binh chủng Công binh, là cơ sở cho các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Binh chủng xác định chủ trương và chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên đạt hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ Binh chủng luôn nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ trí tuệ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Binh chủng Công binh trong giai đoạn mới; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, không để “tự diễn biến”; đảng viên vi phạm kỷ luật dưới 0,2%. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm phải được coi trọng, đúng thực chất, chống hữu khuynh, chạy theo thành tích. Quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng, mỗi năm bồi dưỡng kết nạp 250 đảng viên mới trở lên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng xây dựng Binh chủng trong thời kỳ mới, đồng thời có sự phát triển và yêu cầu cao hơn cả về mặt số lượng và chất lượng. Đảng bộ Binh chủng cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, như: quản lý toàn diện đội ngũ đảng viên, khắc phục tư tưởng chủ quan trong quản lý tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ của đảng viên.

Kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, đảng viên; đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng; kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa, giảm sút ý chí chiến đấu. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng viên; từng bước ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

Tiến hành công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên thường xuyên tạo chuyển biến rõ ràng về nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ đảng viên, tập trung vào nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng nhân rộng điển hình tiên tiến; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm thường xuyên trong mọi lĩnh vực hoạt động của mỗi tổ chức và cá nhân.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Coi trọng bồi dưỡng những đối tượng có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, gắn bó lâu dài với Quân đội và Binh chủng. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các khâu, bước phát triển đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức quần chúng trong bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, trước hết làm chuyển biến trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, ý thức tự giác của đảng viên. Thực hiện tốt quan điểm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cá nhân là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cấp ủy và chỉ huy cơ quan, đơn vị; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Thực hiện tốt quan điểm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra kịp thời đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét giải quyết các vụ việc về kỷ luật, tố cáo, khiếu nại đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, góp phần tích cực tạo sự chuyển biến vững chắc về đoàn kết, dân chủ, chấp hành kỷ luật trong từng đơn vị và Binh chủng.

Quán triệt các chủ trương trọng điểm đã xác định Đảng bộ Binh chủng Công binh đã có nhiều chỉ đạo về xây dựng đội ngũ đảng viên cụ thể là: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảng viên, tập trung vào quản lý tư tưởng chính trị của đội ngũ đảng viên, quản lý đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên, đặc biệt là việc quán triệt, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, sàng lọc, rèn luyện đội ngũ đảng viên, coi trọng việc phổ biến, quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng các cấp, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, kỷ luật của Quân đội, nhiệm vụ của đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình, làm đường tuần tra biên giới, những đơn vị làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ.

Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, phấn đấu hàng năm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,2%. Thực hiện nghiêm túc quy chế học tập lý luận chính trị; bắt buộc hàng năm phải học tập nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; làm tốt công tác giáo dục pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn. Quản lý chắc quân số và chất lượng học tập chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật. Gắn thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Chủ động ngăn ngừa các vi phạm xảy ra.

Đảng ủy Binh chủng xác định: Giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; yên tâm công tác, đoàn kết, quyết tâm cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, coi đây là nội dung trọng tâm trong giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Binh chủng, với mục đích làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Binh chủng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 15/02/2017 Đảng ủy Binh chủng ban hành Kế hoạch số 171 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Binh chủng nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời chỉ ra yêu cầu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả Nghị quyết, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Đổi mới nội dung, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp ủy, chi bộ. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng; đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Rà soát, hoàn thiện các quy định quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý.

Cục Chính trị đề ra nhiệm vụ tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội trong tình hình mới; coi trọng giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, nhận thức về đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững sự ổn định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Riêng đối với đảng viên dự bị, Cục Chính trị Binh chủng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng bố trí thời gian trong ngày để tổ chức giáo dục, quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định những điều đảng viên không được làm và các chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, Kế hoạch về Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Binh chủng đề ra 4 giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, gồm: đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp; xây dựng cơ chế giám sát và thực hiện nền nếp, chế độ tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đối với các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị hiệu quả, thực chất; bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ và hằng năm; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng; đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Binh chủng, sự hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Cục Chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Cục Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

3. Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên ở Binh chủng Công binh

Một là, nhận thức đúng vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên.

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên là một hoạt động thực tiễn sinh động, có chủ thể, đối tượng, nội dung rõ ràng. Chủ thể tiến hành hoạt động lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên là các cấp ủy, tổ chức đảng; đối tượng, nội dung tác động là đội ngũ đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên như thế nào là yếu tố quyết định đến kết quả xây dựng đội ngũ đảng viên.

Trong Đảng bộ Binh chủng Công Binh, cấp ủy các cấp là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong đó có công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Thường xuyên nhận thức đúng về vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên là yêu cầu quan trọng, điều kiện cần thiết của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ trong quá trình xây dựng chủ trương; là nền tảng để quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên được đồng bộ, thông suốt.

Trước yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Binh chủng đã thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, cấp ủy viên các cấp về vai trò, sứ mệnh của Đảng, những nguyên tắc trong xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, tiêu chuẩn của người đảng viên. Thông qua đó để từng cán bộ, đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức được vị trí, vai trò của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, thấy được sự cần thiết và trách nhiệm của bản thân đối với công tác này.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Binh chủng luôn làm tốt công tác chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị theo Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị, tập trung giáo dục, quán triệt lại những nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Đảng bộ Quân đội, nhất là những nội dung về xây dựng đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức thêm nhiều hoạt động thực tiễn có tác dụng bổ trợ, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị. Điển hình như báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội thi bí thư chi bộ giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, tọa đàm, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử… Qua đó, cán bộ, đảng viên được giáo dục, tuyên truyền sâu kỹ hơn về vị trí, vai trò, yêu cầu, nội dung của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, bảo đảm cho chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội về xây dựng đội ngũ đảng viên được thấu suốt đến mọi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Hai là, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội, bám sát tình hình thực tiễn của Binh chủng để xác định chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên sát đúng, hiệu quả.

Chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội về xây dựng đội ngũ đảng viên là kết quả quá trình nghiên cứu, tổng kết kỹ lưỡng cả lý luận và thực tiễn; là sự hội tụ trí tuệ, quyết tâm của đảng viên trong toàn Đảng và Đảng bộ Quân đội về xây dựng đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và của Quân đội trong từng giai đoạn cụ thể.

Quá trình Đảng bộ Binh chủng Công binh lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên là quá trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ đảng viên ở một tổ chức đảng cụ thể. Khởi đầu của quá trình đó là bước học tập, quán triệt chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội, nghiên cứu, dự báo đặc điểm tình hình, sau đó mới đề ra chủ trương và từng bước chỉ đạo thực hiện chủ trương đó. Mặt khác, trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên, thực tiễn tình hình quốc tế, trong nước luôn vận động biến đổi không ngừng, đòi hỏi Đảng bộ Binh chủng phải bám sát thực tiễn, đề cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo để chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên đạt được hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, Đảng bộ Binh chủng đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ Quân đội về xây dựng đội ngũ đảng viên, có kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề cho các đảng ủy viên, mở rộng đến một số thành phần chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và kiểm tra đánh giá kết quả học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ Binh chủng làm tốt việc học tập, quán triệt chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội về xây dựng đội ngũ đảng viên, song có nhiều đổi mới hơn, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả.

Ba là, nghiên cứu đánh giá kỹ đặc điểm tình hình, dự báo trước những thuận lợi, khó khăn có thể nảy sinh từ những nhiệm vụ mới.

Đảng bộ Binh chủng Công binh đã nghiên cứu đánh giá kỹ tình hình, những tác động theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên. Đảng bộ Binh chủng đã tập trung nghiên cứu sự phát triển mới của tình hình nhiệm vụ, phân tích kỹ những nghị quyết, chương trình, đề án của Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Binh chủng, dự báo trước những khó khăn, phức tạp. Từ đó cụ thể hóa thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên phù hợp với yêu cầu đòi hỏi về phẩm chất, năng lực của người cán bộ Công binh. Đặc biệt, đứng trước sự biến động nhanh chóng, khó dự đoán của tình hình, Đảng bộ Binh chủng luôn coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá kỹ tình hình nhiệm vụ; tập trung nghiên cứu chỉ ra những khó khăn, nguy hiểm có thể tác động trực tiếp đến tâm lý, sức khỏe của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi những diễn biến mới từ tình hình thế giới, khu vực để kịp thời nhận diện được yêu cầu, đòi hỏi của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên.

Bốn là, làm tốt công tác phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong xây dựng đội ngũ đảng viên.

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Binh chủng Công binh đã phát huy tốt được tinh thần dân chủ, trí tuệ của tập thể Đảng ủy Binh chủng cũng như các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở. Đảng bộ Binh chủng luôn làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng các cấp phát huy tốt dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận để hoàn thiện thành chủ trương trên các mặt công tác, trong đó có chủ trương về xây dựng đội ngũ đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo phát huy dân chủ cơ sở, đề cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong tham gia xây dựng đảng, nghiêm túc tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, quần chúng, từ đó xác định chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên sát với chức năng, nhiệm vụ, hướng vào thực hiện tốt mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Binh chủng.

Để phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong xác định chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp luôn coi trọng nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt lãnh đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy và từng đảng viên trong việc nghiên cứu, đề xuất chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên. Đề cao tự phê bình và phê bình, bảo đảm chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên không bị ý muốn chủ quan áp đặt, chi phối.

Phát huy vai trò tích cực, chủ động của các cơ quan tham mưu giúp việc trong nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm cơ sở để Đảng bộ xác định chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên phù hợp, khả thi. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới hình thức sinh hoạt, tạo môi trường dân chủ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng đội ngũ đảng viên.

4. Kết luận

Công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ đảng viên nói riêng ở Đảng bộ Binh chủng Công Binh luôn gắn liền với hoạt động của các tổ chức, các lực lượng ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó tổ chức đảng là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị tham mưu, hướng dẫn thực hiện; tổ chức chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng tổ chức thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về tham gia xây dựng đội ngũ đảng viên, giáo dục, rèn luyện quần chúng ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy tạo nguồn kết nạp đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đối với công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở cơ quan, đơn vị. Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, có khả năng phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, sự chỉ đạo của cấp ủy về xây dựng đội ngũ đảng viên.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 13. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 29.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 90.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2016, tr. 205.