Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn  đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nguyễn Trọng Trung
Trường Đại học Thương mại

(Quanlynhanuoc.vn) – Huyện Hưng Hà là địa phương có tốc độ phát triển nhanh của tỉnh Thái Bình. Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư phát triển nói chung và vốn đầu tư công nói riêng ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn, huyện cần phải huy động từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là nguồn từ ngân sách nhà nước. Những năm qua, huyện Hưng Hà đã có những nỗ lực nhất định trong huy động và quản lý sử dụng nguồn vốn quan trọng này. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Hưng Hà vẫn còn có những hạn chế nhất định. Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Hưng Hà, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả về quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Từ khóa: Quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả; sử dụng vốn đầu tư công; huyện Hưng Hà; tỉnh Thái Bình.

1. Đặt vấn đề

Quản lý nhà nước (QLNN) đối với sử dụng vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hưng Hà. Định hướng phát triển huyện Hưng Hà tới năm 2035 theo mô hình phát triển hạ tầng công nghiệp thông minh, phát triển công nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của huyện Hưng Hà, nâng cao chất lượng kinh tế kỹ thuật, khai thác tốt hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong bối cảnh này, nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn sẽ tăng đáng kể, do đó công tác QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công cần được thực hiện một cách chặt chẽ, minh bạch, đúng mục đích để đạt hiệu quả cao.

2. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà

Huyện Hưng Hà nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Thái Bình, với lợi thế về đất đai và thổ nhưỡng là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh Thái Bình. Theo báo cáo về tình hình, kết quả phát triển kinh tế – xã hội huyện Hưng Hà năm 2023tốc độ tăng bình quân là 10,93%/năm, riêng năm 2023 tăng 10,8%. Thu nhập bình quân đầu người (GDP) đạt 86,581 triệu đồng năm 2023. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 1.601 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2019 – 2023 tăng 9%. Thu ngân sách nhà nước đạt và tăng cao qua các năm là điều kiện thuận lợi để huyện chủ động nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân1

(1) Về số lượng và cơ cấu dự án đầu tư công.

Số lượng dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà, giai đoạn 2019 – 2023 có sự biến động tăng giảm không đều, năm 2019, trên địa bàn có 38 dự án; năm 2020, tăng lên với tổng số 41; dự án nhưng đến năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 nên tổng số dự án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà quản lý giảm xuống chỉ còn 35 dự án; đến năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội địa phương phục hồi, tổng số dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà đã tăng trưởng lên 47 dự án và đến năm 2023 là 46 dự án. 

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà chủ yếu thuộc 5 nhóm đầu tư chính để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội của huyện, gồm: nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, thủy lợi; nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục; nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội công cộng; nhóm dự án khác. Trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là dự án thuộc 2 nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, thủy lợi với hơn 76% trong tổng số dự án2

Theo tiến độ đầu tư, chủ yếu là các dự án đang thi công và dự án chuẩn bị đầu tư, số dự án hoàn thành chỉ chiếm tỷ lệ khá thấp. Điều này cho thấy, yêu cầu về vốn đầu tư cho dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà là rất lớn.

(2) Cơ cấu mục đính sử dụng vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hưng Hà, vốn đầu tư công trên địa bàn huyện có sự tăng giảm không ổn định, năm 2019, tổng vốn đầu tư công là 374.450 triệu đồng; năm 2020, tăng lên 382.041 triệu đồng; sang năm 2021, do ảnh hưởng của dịch covid 19 nên cắt giảm còn 351.005 triệu đồng; đến năm 2022, tăng lên 415.819 triệu đồng; năm 2023, tiếp tục tăng lên 437.431 triệu đồng (gấp 1.06% so với năm 2022). Điều này cho thấy khối lượng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn càng ngày càng lớn và đòi hỏi phải có giải pháp quản lý tốt hơn để đạt được các mục tiêu quản lý và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, trong cơ cấu vốn đầu tư công, tỷ lệ vốn xây lắp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng vốn, năm 2023 vốn xây lắp là 367.544.999 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 84% tổng vốn). Các loại vốn, như: vốn bồi thường và tái định cư, vốn đấu thầu xây dựng, vốn thiết bị, vốn quản lý dự án…, chỉ chiếm 26% trong tổng vốn đầu tư công của Ban Quản lý dự án hằng năm3.

(3) Nguồn phân bổ vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà, được phân bổ từ nhiều nguồn ngân sách khác nhau, trong đó chủ yếu là nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách của tỉnh, nguồn ngân sách của huyện và các nguồn huy động khác còn khá hạn chế. Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hưng Hà, năm 2023, ngân sách trung ương chiếm 43,99%, ngân sách tỉnh Thái Bình cấp chiếm 30,88%, ngân sách huyện chỉ chiếm 20,73% và nguồn huy động khác chỉ đạt 4,40% tổng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện4.

3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà

Một là, xây dựng kế hoạch và lập dự toán sử dụng vốn đầu tư công.

Hằng năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà tổng hợp kế hoạch vốn và tính toán sự phân bổ vốn theo từng nhóm dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hưng Hà sẽ tiếp nhận thẩm định và trình UBND xem xét trước khi trình xin ý kiến phê duyệt của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình. So sánh giữa số kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà với số thẩm định cho thấy, tất cả các năm, Sở Tài chính tỉnh Thái Bình sau khi thẩm định rà soát đều bị cắt giảm. Năm 2019, tỷ lệ cắt giảm là 1,07% trong tổng kế hoạch vốn, năm 2020 cắt giảm 2.19%, năm 2021 cắt giảm 1,12%, năm 2022 cắt giảm 1,01% và năm 2023 cắt giảm 0,69% trong tổng kế hoạch vốn được đề xuất trước khi trả kết quả về UBND huyện Hưng Hà5. Nguyên nhân là do việc xây dựng kế hoạch vẫn theo kiểu “bốc thuốc” chưa bám sát nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế – xã hội địa phương cũng như mức độ ưu tiên cụ thể của từng dự án.

Qua công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán sử dụng vốn đầu tư công, cho thấy, khả năng dự báo nguồn vốn cho dự án chưa sát thực tế, cân đối vốn cho từng năm chưa đáp ứng nhu cầu khối lượng của từng dự án nên việc xây dựng kế hoạch vốn mang tính ngắn hạn, bắt buộc huyện phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công. UBND huyện cần thiết phải có bước kiểm tra, thẩm định kỹ càng trước khi trình phê duyệt Sở Tài chính tỉnh Thái Bình. Theo chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà: “Chất lượng của công tác lập kế hoạch dự toán sử dụng vốn đầu tư công chưa tốt. Kế hoạch vốn nhiều khi giao chậm do kế hoạch từ tỉnh chậm, thuộc dạng này là các công trình thuộc nguồn vốn từ các chương trình dự án trái phiếu Chính phủ. Cũng có những dự án do việc hoàn thiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chậm như thiết kế, dự toán chậm. Kế hoạch hằng năm vẫn phải điều chỉnh nhiều lần, có dự án chưa đủ điều kiện ghi kế hoạch theo Nghị định về quản lý đầu tư và xây dựng vẫn được đưa vào kế hoạch. Có dự án đã đầy đủ thủ tục thì lại vẫn phải chờ để được ghi kế hoạch”.

Hai là, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Trên cơ sở dự toán sử dụng vốn đầu tư công được Sở Tài chính tỉnh thẩm định phê duyệt, vào tháng 11 hằng năm, UBND huyện tiến hành phân bổ kế hoạch dự toán vốn đầu tư công cho các dự án vào cuối tháng 12 và ra văn bản thông báo vốn đầu tư nguồn ngân sách vào đầu năm kế hoạch cho các đơn vị quản lý dự án thực hiện.

Theo danh mục các dự án đã được UBND huyện phê duyệt và kết quả thông báo nguồn vốn của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà có trách nhiệm gửi đầy đủ hồ sơ về Kho bạc Nhà nước huyện để tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo quy định. Đồng thời, cân đối nguồn vốn bảo đảm thanh toán kịp thời theo khối lượng đã hoàn thành và thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Một tồn tại khá phổ biến lặp đi lặp lại nhiều năm trong giải ngân là hoạt động thanh toán vốn đầu tư công các dự án không ổn định giữa các quý. Quý I thường giải ngân rất ít, trung bình chỉ có 1,8% so với số được phân bổ do những thủ tục liên quan tới cấp vốn đầu năm và thời gian nghỉ Tết nguyên đán. Quý II tỷ lệ giải ngân trung bình có tăng lên nhưng cũng chỉ đạt 4,7%6. Trong khi đó, việc giải ngân thường tập trung vào quý III và quý IV, đặc biệt là những tháng cuối năm của quý IV, dẫn đến việc ứ đọng vốn ở khâu cấp phát thanh toán và gây khó khăn cho cơ quan tài chính huyện Hưng Hà trong việc kiểm soát, thanh toán vốn. 

Ba là, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.

Tình trạng sử dụng vốn đầu tư công cho dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng được 1 – 2 năm song chủ đầu tư (các dự án do các xã, thị trấn quyết định đầu tư) chưa hoàn thành việc tổng hợp vốn đầu tư, hồ sơ chứng từ và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác quyết toán của một số dự án chậm so với quy định. Có công trình đã quyết toán nhưng khi thanh tra, kiểm tra vẫn tìm ra những thất thoát lãng phí. Thủ tục thanh toán, cấp phát và thẩm định quyết toán chưa cải tiến, đôi khi còn gây phiền hà không cần thiết. 

Công tác quyết toán vốn đầu tư công các công trình dự án hoàn thành những năm qua trên địa bàn huyện còn chậm. Năm 2021, chỉ thẩm tra được 8 công trình trên tổng số 11 công trình; năm 2022, thẩm tra 14/16 công trình; năm 2023 thẩm tra 11/14 công trình7. Nguyên nhân là một số chủ đầu tư là các xã, thị trấn lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm; cơ quan tài chính huyện chậm tiến hành thẩm tra, vì vậy việc phê duyệt quyết toán chậm, gây nên tồn đọng.

Bốn là, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sử dụng vốn đầu tư công.

Công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn đầu tư công trên đia bàn huyện được tiến hành ở cả nội bộ do cơ quan tài chính huyện và các đoàn liên ngành do Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh thực hiện với những nội dung chủ yếu: (1) Kiểm soát dự toán kế hoạch vốn, việc phân bổ sử dụng vốn và tình hình chấp hành sử dụng hiệu quả vốn trong các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà chịu trách nhiệm quản lý; (2) Kiểm soát hoạt động thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư, quy trình lập và xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. 

Những năm qua, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tài chính huyện, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà đã tiến hành kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng vốn đầu tư công tại các dự án trên địa bàn huyện. UBND huyện đã xử lý 100% kiến nghị của các đơn vị kiểm toán, thanh tra, kiểm tra. 

4Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Hưng Hà

a. Những kết quả đạt được

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch và dự toán sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tuân thủ những quy định của pháp luật. Chính quyền rõ ràng trong phân cấp sử dụng và QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công. Đã có sự phối hợp với ban, ngành liên quan bảo đảm việc lập kế hoạch cho nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn phù hợp, tránh thất thoát, lãng phí. Chất lượng dự toán vốn được cải thiện rõ rệt, cơ cấu vốn đầu tư công dần được dịch chuyển theo hướng phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển của huyện. 

Thứ hai, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công đã tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm, đem lại lợi ích về mặt kinh tế – xã hội của huyện, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển huyện. UBND huyện đã chủ động và linh hoạt trong việc phân bổ và thanh toán vốn cho các dự án đầu tư công, hạn chế nợ đọng, góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Thứ ba, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Hưng Hà với báo cáo được các chủ đầu tư lập đã phản ánh tương đối đầy đủ các nội dung, bảo đảm mức độ cân đối và khớp với các số liệu như số liệu chi ngân sách của kho bạc, số liệu trên báo cáo của đơn vị theo từng giai đoạn. Công tác nghiệm thu và thanh quyết toán cho các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện đang từng bước được rút ngắn thời gian và các thủ tục hành chính, tiến tới nộp hồ sơ, giấy tờ thủ tục qua mạng, tạo thuận lợi cho cả các chủ đầu tư và cơ quan QLNN trong việc rà soát, đánh giá, và duyệt chi. 

Thứ tư, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện theo hướng hiện đại, hiệu quả. Huyện đã áp dụng khoa học công nghệ thông vào trong hoạt động thanh kiểm tra các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công nên các dự án được theo dõi chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch hóa vốn đến các triển khai, nghiệm thu và bàn giao đi vào sử dụng, kịp thời phát hiện những sai phạm về quy trình, thủ tục, tiến độ và sử dụng nguồn vốn. 

b. Những hạn chế và nguyên nhân

Một là, xây dựng kế hoạch, dự toán sử dụng vốn đầu tư công chưa bảo đảm tiến độ theo đúng cam kết, chưa theo sát tiến độ đầu tư của dự án. Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công thường xuyên phải điều chỉnh bổ sung gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý làm giảm tính pháp lý của kế hoạch

Hai là, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện vẫn vướng mắc ở khâu thanh toán chậm, giao vốn chậm, giao nhiêu lần. Điều này khiến các dự án phải kéo dài thời gian thực hiện. Thủ tục thanh toán vốn đầu tư công vẫn khá phức tạp làm xảy ra tình trạng chưa thanh toán kịp thời, đúng tiến độ dự án, gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho các chủ đầu tư. Hiện nay, huyện đang gặp phải tình trạng thanh toán vốn chậm vào đầu năm, dồn dập vào cuối năm và chuyển nguồn vốn từ năm trước sang năm sau. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đang diễn ra chậm, chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Ba là, thủ tục quyết toán sử dụng vốn đầu tư công còn nhiều bất cập và hạn chế, chưa kịp thời và dứt điểm dẫn đến một số dự án mặc dù hoàn thành nhưng chưa được lập hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán để duyệt chi. Điều này khiến cho hiệu quả sử dụng vốn giảm sút. Một số chủ đầu tư và nhà thầu còn chây ỳ không hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, không chủ động và nhanh chóng giải quyết các kiến nghị liên quan đến nguồn vốn, tài sản, và công nợ sau khi quyết toán dự án.

Bốn là, quy trình kiểm soát và giám sát chưa bảo đảm tính minh bạch, trung thực và hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà. Một số chủ đầu tư tại các xã, thị trấn chưa cung cấp thông tin chi tiết và công khai về các dự án đầu tư công tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của công chúng, các tổ chức xã hội và các bên liên quan vào trong quá trình quản lý, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư công. Nguồn nhân lực thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng vốn đầu tư công chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế khiến cho thời gian công bố kết luận thanh tra, số lượng đoàn thanh kiểm tra mới chỉ đạt mức đánh giá trung bình.

Nguyên nhân của những hạn chế.

(1) Hạn chế về kiến thức và kỹ năng quản lý cần thiết để quản lý và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công của các cấp quản lý của huyện Hưng Hà. 

(2) Thiếu sự phối hợp và liên kết giữa các cấp quản lý và các đơn vị địa phương khác trong địa bàn tỉnh là nguyên nhân dẫn dến xung đọt lợi ích, sư chậm trễ trong triển khai dự án và lãng phí tài nguyên. 

(3) Nguồn tài chính hạn hẹp là nguyên nhân gây khó khăn trong việc thực hiện các dự án quan trọng và ảnh hưởng đến chất lượng, quy mô dự án đầu tư công.

(4) Chế độ chính sách thường xuyên thay đổi làm chủ đầu tư mất nhiều thời gian điều chỉnh, bổ sung dự toán dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân thanh toán vốn; đồng thời cũng tạo ra những kẽ hở đối với một số chủ đầu tư và nhà thầu lách luật đẩy giá trị dự toán và thanh, quyết toán lên cao. 

5. Khuyến nghị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Hưng Hà

Thứ nhất, QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà cần thực hiện nguyên tắc thắt chặt, tập trung cho các chương trình quốc gia về y tế, giáo dục, xã  hội và phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các khoản vốn này, cắt giảm các khoản vốn chưa thật cấp bách, kém hiệu quả. 

Thứ hai, cần nâng cao quyền chủ động và trách nhiệm của cơ quan tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà trong lĩnh vực QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Ban quản lý dự án trong việc tổng hợp dự toán, quản lý việc thanh toán và tạm ứng vốn, giám sát sử dụng vốn trong tất cả hoạt động của các dự án đầu tư công do đơn vị chịu trách nhiệm quản lý.

Thứ ba, nên chuẩn hóa các bước trong quy trình QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công bảo đảm tính hiệu quả, công bằng, công khai và minh bạch. Đổi mới quy trình nghiệp vụ trong công tác kiểm soát vốn chính quyền huyện Hưng Hà theo hướng đơn giản, hiện đại, công khai, minh bạch nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản vốn của ngân sách huyện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của chính quyền huyện.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp trong lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án. Việc tạo ra một cơ chế phối hợp vững mạnh sẽ tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Thứ năm, tăng cường giám sát và kiểm tra trước, trong và sau quá trình sử dụng vốn đầu tư công tại tất cả các dự án mà UBND huyện làm chủ đầu tư. Quá trình kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính minh bạch, tránh thất thoát và lãng phí vốn đầu tư công. Đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát phải cung cấp thông tin chi tiết và công khai về các dự án đầu tư công tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của công chúng, các tổ chức xã hội và các bên liên quan vào trong quá trình quản lý, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà. 

6. Kết luận

Để tạo ra một môi trường quản lý sử dụng vốn đầu tư công có tính minh bạch, hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát, đòi hỏi chính quyền địa phương phải tăng cường và thực hiện nghiêm hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn đầu tư công và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công sau khi hoàn thành dự án. Để cải thiện và nâng cao hiệu quả QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công, UBND huyện Hưng Hà với vai trò chủ thể quản lý cần tổ chức hợp lý việc phân cấp, phân công trách nhiệm thẩm quyền và đầu tư hơn nữa vào việc nâng cao năng lực quản lý dự án. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần xác định các quy định, quy chế, chính sách về phòng ngừa và xử lý vi phạm liên quan đến lãng phí, thất thoát vốn đầu tư công. Hy vọng, với các khuyến nghị trên và cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy QLNN đối với sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả trên địa bàn huyện Hưng Hà. 

Chú thích:
1, 2, 3. Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà về tình hình kinh tế – xã hội của huyện Hưng Hà năm 2023, tr. 3, 8, 15.
4, 5, 6, 7. Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 01/12/202 của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự kiến dự toán ngân sách năm 2024, tr. 18, 35, 56, 82.
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà. Báo cáo thực hiện dự toán vốn đầu tư công giai đoạn 2019 – 2023. Thái Bình, 2023.
2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2019 – 2023, Thái Bình. 2023.
3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà. Báo cáo quản lý, kiểm soát vốn đầu tư công giai đoạn 2019 – 2023. Thái Bình, 2023.
4. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà. Báo cáo dự toán vốn đầu tư công giai đoạn 2019 – 2023. Thái Bình, 2024.
5. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
6. PIMA Handbook. Public Investment Management Assessment. 1st Edition, July, 8, 2022.
7. Hoàn thiện thể chế về đầu tư công góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam. https://quanlynhanuoc.vn, ngày 05/9/2023.