Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài

TS. Nguyễn Văn Ý
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của nhân tài, sử dụng nhân tài hợp lý, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn về thu hút, trọng dụng nhân tài, nhờ vậy, đã quy tục được nhiều tài năng cho đất nước. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài và việc vận dụng quan điểm này tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng quan điểm; thu hút nhân tài; sử dụng nhân tài; bồi dưỡng nhân tài; TP. Hồ Chí Minh.

1. Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của nhân tài, Người luôn luôn chú trọng đến việc phát hiện, thu hút, tập hợp và trọng dụng nhiều nhân tài, cả trong Đảng và ngoài Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những chỉ dẫn quý giá về thu hút nhân tài, trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác thu hút nhân tài ở Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đó là bài học vô giá, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng để phát triển đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong tình hình mới. Những năm qua, TP. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác thu hút nhân tài và thực tiễn đã ghi nhận những kết quả quan trọng, song hiệu quả của công tác này chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng về nguồn nhân lực của Thành phố. Chính vì vậy, nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng trong thực tiễn thực hiện chính sách thu hút nhân tài tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay là rất cần thiết.

2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài

Thứ nhấtquan niệm về nhân tài.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tài phải hội tụ đầy đủ hai yếu tố đức (đạo đức) và tài (tài năng), trong đó, đức: “là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”1tài là “là năng lực của con người để giải quyết nhiệm vụ được giao phó. Năng lực ấy thể hiện tập trung ở trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật và lý luận”2. Người đặc biệt nhấn mạnh, đức phải là cái gốc của nhân tài, “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân3

Chủ tịch luôn nhất quán quan điểm, nhân tài là: “người tài đức, có thể làm những việc ích nước lợi dân”4, bởi “có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”5. “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa”6. Người cũng quan niệm, nhân tài là: “người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui vào lọt các Ủy ban đó”7; đồng thời, “là người có tài năng, có đức hạnh, giúp đỡ cho dân, cho nước”8; “là người làm những việc ích nước, lợi dân”, “là người hăng hái nhất, thông minh nhất, yêu nước nhất, kiên quyết nhất, dũng cảm nhất”9.

Thứ haivề tìm kiếm, phát hiện nhân tài.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”10. Do vậy, Người yêu cầu các địa phương trong cả nước phải kịp thời báo cáo cho Chính phủ về người tài ở địa phương mình. Người cho rằng đây là việc làm cần kíp, bởi: “trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân, … muốn sửa đổi điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng”11..

Thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều nhân tài, như: Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Hoàng Minh Giám… đều được trọng dụng để phát huy tài năng phục vụ đất nước. Đặc biệt, một số trí thức nổi tiếng ở nước ngoài cũng tình nguyện về nước, như: Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lương Định Của, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Khắc Viện, … Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với chính quyền non trẻ, để tạo cho bộ máy nhà nước hoạt động tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng lại các viên chức, quan chức trong chính quyền cũ, như: Tham tri Đặng Văn Hướng, Tổng trưởng Thanh niên Phan Anh, cựu Tổng đốc Hà Đông Hồ Đắc Điềm, cựu Tổng đốc Thái Bình Vi Văn Định, Khâm sai đại thần Bắc Bộ Phan Kế Toại, Ngự tiền Văn phòng Đổng lý Phạm Khắc Hòe… Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tài xuất hiện cả trong Đảng và ngoài Đảng, “rất nhiều nhân tài ngoài ĐảngChúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần gụi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước”12. Đối với Người, “những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều”13.

Thứ bavề thu hút nhân tài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân tài Việt Nam là không thiếu và có mặt ở khắp mọi nơi. Do đó, muốn có được nhân tài thì phải tích cực và chủ động tìm kiếm, phải có những giải pháp để thu hút nhân tài. Như vậy, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất rõ ràng, tìm người tài đức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đối với một quốc gia, nếu không phát hiện, thu hút và trọng dụng được nhân tài là một khuyết điểm lớn, gây lãng phí nguồn lực quý giá trong xây dựng và kiến thiết đất nước. Người yêu cầu, “các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”14. Như vậy, có thể thấy, trong bối cảnh mới thành lập nước, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn là phải tìm kiếm, thu hút được nhân tài để tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tài cần được nhìn nhận, đánh giá theo từng thước đo, mức độ, lĩnh vực và trường hợp cụ thể; đồng thời Người cũng đặt ra yêu cầu trong bố trí, sắp xếp con người, công việc không được đóng khung, bó buộc, cứng nhắc, mà phải linh hoạt, khéo léo, mềm dẻo, làm thế nào vừa phát huy tối đa giá trị mà nhân tài mang lại cho cơ quan, tổ chức, vừa tạo động lực để họ có thể bộc lộ hết mọi tài năng của mình. Để làm được điều này, người lãnh đạo, quản lý trong sử dụng nhân tài cần “phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”15; “muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo… bắt buộc cán bộ trong mỗi ngành phải thiết thực báo cáo và cất nhắc nhân tài”16.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đã làm nên một sự nghiệp vĩ đại mà Người là mẫu mực trong việc thu hút những nhân tài người Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng. Những gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết về nhân tài, nhất là những việc Người làm được trong lĩnh vực này là một hệ thống những quan điểm về phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài, với những nội dung hết sức phong phú và sâu sắc. Có thể khẳng định, những cống hiến của Hồ Chí Minh trong việc thu hút nhân tài là những chỉ dẫn quan trọng, soi sáng cho các thế hệ cách mạng Việt Nam sau này.

3. Thực trạng thu hút nhân tài tại TP. Hồ Chí Minh 

a. Những kết quả đạt được.

TP. Hồ Chí Minh coi thu hút, trọng dụng nhân tài là một chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Thành phố đã ban hành, triển khai nhiều chính sách, giải pháp đổi mới phù hợp để bảo đảm nguồn nhân lực có đủ đức, đủ tài, tâm huyết cống hiến cho khu vực công. Với những cơ chế đặc biệt, được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Đơn cử:

(1) Thông qua chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị. Với chính sách này, ngoài hưởng chính sách tiền lương, trợ cấp theo quy định, Thành phố hỗ trợ thu nhập bằng 4 lần mức lương tối thiểu vùng hàng tháng đối với các trường hợp có trình độ tiến sĩ và tương đương; hỗ trợ 3 lần mức lương tối thiểu vùng hàng tháng đối với người có trình độ thạc sĩ và tương đương. Cá nhân có công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ từ cấp thành phố và tương đương trở lên còn được hưởng mức khuyến khích lên đến 100 triệu đồng/người/công trình. Việc áp dụng mức khuyến khích sẽ tạo động lực to lớn, thể hiện sự ghi nhận công bằng, xứng đáng công sức, trí tuệ đóng góp của người được tuyển dụng theo chính sách này.

(2) Tổ chức thi tuyển viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Thành phố đặt mục tiêu thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có trình độ cao, tạo nguồn, nâng chất đội ngũ cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Tính đến năm 2023, Thành phố có: “21.210 là số người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó có 118 giáo sư, 1.116 phó giáo sư và 6.870 tiến sĩ. Thành phố có 371 tổ chức khoa học và công nghệ, 78 viện nghiên cứu, 109 trường đại học, cao đẳng, trên 135 nhóm nghiên cứu và hợp tác quốc tế, … Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thành phố có trình độ tiến sĩ là 817 người, thạc sĩ là 10.191 người, 82.654 người có trình độ đại học và 12.807 người có trình độ cao đẳng”17. Bắt đầu từ cuối năm 2023, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn đối với các đối tượng đạt tiêu chuẩn.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đó còn là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đồng thời, sự tích cực tham gia hưởng ứng của các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể, các viện nghiên cứu khoa học, các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các doanh nghiệp… trên địa bàn Thành phố trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; sự nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của các nhân tài để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cống hiến, đóng góp cho Thành phố.

b. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân.

Cùng với những kết quả đạt được, việc thu hút nhân tài tại TP. Hồ Chí Minh cũng tồn tại những hạn chế, bất cập. Chính sách tuyển dụng nhân tài vẫn còn quá chú trọng vào bằng cấp; môi trường làm việc cho nhân tài có nơi còn chưa tốt, thiếu tính năng động đã làm hao hụt trí tuệ, giảm đi sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của nhân tài; chính sách đãi ngộ nhân tài vẫn còn những bất cập, chế độ đãi ngộ vẫn còn thấp so với mặt bằng xã hội hiện nay. Một số cán bộ, công chức còn e dè, chưa tự tin dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực tế cho thấy, TP. Hồ Chí Minh mặc dù có nguồn nhân lực được đánh giá cao nhất trong cả nước, tuy nhiên, đội ngũ nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Nguyên nhân của hạn chế trên xuất phát từ năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc. Ngoài ra, những hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách cán bộ cũng gây ra những rào cản trong quy hoạch, đào tạo và sử dụng nhân tài. Hiện nay, ngân sách đầu tư cho việc xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Thành phố còn khá hạn chế, đã ảnh hưởng đến quá trình phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài. Một bộ phận đối tượng thu hút chưa thật sự tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn để trở thành nhân tài cống hiến cho thành phố.

4. Mục tiêu và giải pháp thu hút nhân tài của TP. Hồ Chí Minh dựa trên quan điểm của Hồ Chủ Tịch 

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2025: “thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước đạt ít nhất 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hằng năm. Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học – công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050”18.

Để thực hiện được các mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố nhanh, bền vững, TP. Hồ Chí Minh cần thu hút đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong tình hình đó, việc nghiên cứu, vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài tại Thành phố là rất cần thiết. Việc vận dụng vào thực tiễn thu hút nhân tài tại TP. Hồ Chí Minh cần tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhân tài, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách quyết định đến sự phát triển của Việt Nam nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài, vận dụng sáng tạo vào xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài. Thu hút nhân tài theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là việc tìm kiếm, phát hiện nhân tài mà còn phải gắn với sử dụng người tài vào các chức vụ quan trọng, công việc trọng yếu, mà còn được phản ánh bằng hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhân tài.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài. Đây là nhiệm vụ quan trọng, chìa khóa mở đường, tạo cơ sở khoa học vững chắc và động lực mạnh mẽ để quy tụ, tập hợp lực lượng, khơi dậy và phát huy các nguồn lực cho tìm kiếm, tạo nguồn, tuyển chọn, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của thành phố trong thời kỳ mới. Yêu cầu cơ bản, quan trọng đối với nghiên cứu, quán triệt, vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài là làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng được các chính sách, kế hoạch về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ ba, xác định rõ những tiêu chí về tài năng, đức độ của nhân tài; phải lượng hóa được những được những tiêu chí đó để có căn cứ, có cơ sở trong việc tiến cử, giới thiệu, lựa chọn và trọng dụng người tài, nhất là những người tài ở ngoài Đảng. Phải đặt nhân tài vào đúng vị trí để họ có khả năng phát huy trí tuệ, sáng tạo, cống hiến và có cơ hội thăng tiến; đồng thời phải tạo ra một cơ chế cạnh tranh, kích thích lành mạnh sự phát triển của nhân tài. Có chính sách đãi ngộ về vật chất; chính sách khung về tiền lương đối với nhân tài để các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Thứ tư,  xem xét, xây dựng và ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt, bảo đảm mức lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức để tạo động lực giữ chân nhân tài, tạo đột phá trong thu hút đội ngũ trí thức nói riêng và nhân lực chất lượng cao nói chung đến công tác, cống hiến lâu dài cho hệ thống chính trị Thành phố. Trong bối cảnh hiện nay, Thành phố cần thực hiện mục tiêu ổn định đội ngũ, kéo giảm tỷ lệ cán bộ, công chức nghỉ việc trong thời gian qua tại khu vực công, khắc phục tình trạng “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư.

Thứ năm, xem xét, điều chỉnh quy định về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 36/2018TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Kiến nghị này nhằm tạo điều kiện cho Thành phố được chủ động sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhất là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ sáu, cải thiện mạnh mẽ môi trường công vụ để thu hút nhân tài. Ngoài ra, Thành phố cũng cần hoàn thiện cơ chế, khung pháp lý để bảo vệ cán bộ, công chức, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, tạo bước đột phá mới cho sự phát triển của Thành phố.

Thứ bảy, có chính sách khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức đã có công phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tốt và sử dụng đúng nhân tài mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, phải xử phạt thật nghiêm khắc những người lợi dụng việc tiến cử người tài để sắp xếp, bố trí, thu nạp người thân hoặc lợi dụng mọi cơ hội để thu lợi cá nhân, không quan tâm đến hậu quả. Chính sách khen thưởng, tôn vinh người tài thể hiện qua các biện pháp khuyến khích, như: các danh hiệu vinh dự quốc gia, các khả năng lựa chọn trong việc phát triển sự nghiệp, các giải pháp lựa chọn sau nghỉ hưu…

5. Kết luận

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, giúp chúng ta có được cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập và vận dụng quan điểm của Người vào thực tiễn thu hút nhân tài tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay là việc làm hết sức cần thiết nhằm phát triển đất nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong tình hình mới. 

Chú thích:
1, 3, 6 , 9, 12, 13, 15, 16. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 252, 292,399, 302, 315 – 316, 275, 314, 281.
2, 4, 7, 8, 10, 11, 14. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 36, 504, 21, 47, 114, 504, 504.
5. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 10. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 36.
17. Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để thu hút người tài? Bài 1: “Trải thảm đỏ” vẫn thiếu nhân tài. https://plo.vn, ngày 26/9/2023.
18. Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tài liệu tham khảo:
1. Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. https: quanlynhanuoc.vn, ngày 09/02/2024.
2. Nguyễn Võ Anh. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Tạp chí Quản lý nhà nước, số 338, tháng 3/2024, tr. 27.