Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ Tuyên giáo và việc vận dụng tại tỉnh Nghệ An  

ThS. NCS. Nguyễn Thị Lam
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị uyên bác, một nhà tuyên truyền lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, Người luôn xem công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu của Đảng. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng; trực tiếp củng cố, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí của quần chúng nhân dân. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ tuyên giáo cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trở thành kim chỉ nam cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ tuyên giáo và chỉ ra ý nghĩa vận dụng tại tỉnh Nghệ An hiện nay.

Từ khóa: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cán bộ tuyên giáo; công tác tuyên giáo; tỉnh Nghệ An.

1. Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên giáo, Người đã để lại những quan điểm quý báu về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng đất nước. Những quan điểm chỉ đạo của Người mãi mãi là kim chỉ nam cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Nghiên cứu và vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn khẳng định vai trò đặc biệt, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong lãnh đạo cách mạng ở mọi thời kỳ. Những năm qua, tỉnh Nghệ An đã chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp với trình độ ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trong thực tiễn xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tỉnh Nghệ An vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục. Chính vì vậy, nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thữ tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Nghệ An hiện nay là yêu cầu cần thiết.

2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

Một là, về vai trò của cán bộ Tuyên giáo.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”1. Khi nói về cán bộ tuyên giáo, Người cho rằng: “chẳng những các người phụ trách tuyên truyền, những người viết báo, viết sách, những người nghệ sĩ là người tuyên truyền, mà tất cả cán bộ, tất cả đảng viên, hễ những người có tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng”2. Hoạt động của tuyên giáo rất đa dạng, đối tượng tuyên truyền, vận động của tuyên giáo rất đông đảo nên bất cứ ai “có tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng”3. Như vậy, không chỉ cán bộ, đảng viên, cán bộ tư tưởng mới làm công tác tuyên giáo mà tất cả những ai được tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ đều có thể đi tuyên truyền người khác.

Công tác tuyên giáo được thực hiện thông qua những cán bộ tuyên giáo, họ là những người đem chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng phổ biến đến người dân nhằm mục tiêu tuyên truyền cho người dân hiểu, tin tưởng và làm theo. Qua đó, cán bộ tuyên giáo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh lại với Đảng, với Chính phủ. Cán bộ tuyên giáo không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền mà bản thân họ cũng phải gương mẫu, trách nhiệm, hăng hái trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ tuyên giáo là nhân tố quyết định chất lượng của công tác tuyên giáo, hiệu quả tuyên truyền như thế nào là phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Công tác tuyên giáo là một mặt trận tư tưởng, do đó, “toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”4.

Hai là, về phẩm chất của cán bộ Tuyên giáo.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ tuyên giáo phải có các phẩm chất sau:

(1) Cán bộ tuyên giáo cần phải có phẩm chất nghề nghiệp, đó là ý thức và trách nhiệm đối với nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Đó là tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công tác, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, kể cả khi gặp khó khăn, phức tạp.

(2) Cán bộ tuyên giáo phải tôn trọng và đề cao dân chủ, biết phát huy trí tuệ, tài năng và mọi nguồn lực, của cải của dân để tạo nên sức mạnh; biết tôn trọng lợi ích và quyền của người dân; biết làm chủ bản thân, điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội.

(3) Cán bộ tuyên giáo phải là người có đạo đức cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, “phải có lòng tự tin, tin vào mình, tin Đảng, tin giai cấp, tin nhân dân mình”5

(4) Cán bộ tuyên giáo phải có tác phong sinh hoạt sâu sát, lời nói và việc làm phải đi đôi, phải thực sự nêu gương trước quần chúng, bởi “nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích”6 và “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”7.

(5) Cán bộ tuyên giáo phải giỏi tuyên truyền, giỏi phát ngôn, giỏi viết lách, tạo được sự lan tỏa, lay động đối với quần chúng, Người cho rằng, “tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải. Mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được”8.

(6) Cán bộ tuyên giáo phải chủ động học tập nâng cao trình độ, luôn quán triệt nguyên tắc lý luận thống nhất với thực tiễn, “nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật thiết với quần chúng”9. Cán bộ tuyên giáo cần “phải học cách nói của quần chúng, mới nói lọt tai quần chúng”10

Ba là, về phương pháp tuyên truyền của cán bộ Tuyên giáo.

Phương pháp tuyên truyền của người cán bộ tuyên giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của công tác tuyên giáo, nếu cán bộ tuyên giáo luôn tiên phong gương mẫu trong mọi việc thì hiệu quả tuyên truyền đối với quần chúng sẽ rất lớn và ngược lại. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ tuyên giáo phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình, phải đặt rõ kế hoạch, phải biết chịu kham khổ, biết nhẫn nại. Do đó, người cán bộ tuyên giáo cần phải có phong cách đi sâu, đi sát cơ sở để tìm hiểu, đánh giá đúng thực trạng vấn đề, qua đó sẽ nhận thức được khuyết điểm, phát hiện những nhân tố mới, những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến để nhân rộng. 

Cán bộ tuyên giáo phải thường xuyên đi cơ sở để làm căn cứ lựa chọn các phương thức tuyên truyền phù hợp, bởi vì “một tỉnh có đồng bào Thái, đồng bào Mèo, thì tuyên truyền huấn luyện với đồng bào Thái khác, đồng bào Mèo khác, phải có sự thay đối cho thích hợp”11. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách gần dân, sâu sát cơ sở. Trong đời sống hằng ngày, Người thường tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với các cụ già, gặp gỡ các chiến sĩ và đồng bào địa phương để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Điều đó đã trở thành một nhu cầu, một nếp sống gần gũi quần chúng nhân dân, giúp lắng nghe nguyện vọng, tình cảm của dân.

Bốn là, về đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ Tuyên giáo.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để công tác tuyên giáo đạt được hiệu quả cần phải có một đội ngũ cán bộ cách mạng vững mạnh, kiên định về lập trường, quan điểm, đồng thời phải nắm được lý luận, tinh thông nghiệp vụ, hội tụ đủ cả tài và đức, “vừa hồng, vừa chuyên”, do đó, Người căn dặn: “Các cơ quan phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ”12 và xem đây là “công việc gốc của Đảng”13. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ hình thành nên đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ “đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”14. Người cũng yêu cầu, mỗi cán bộ tuyên giáo cần xác định đúng mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng là để nâng cao trình độ cho bản thân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu công việc,  “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”15. Vì vậy: “Học để sửa chữa tư tưởng… Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng… Học để tin tưởng … Học để hành”16

Đặc biệt, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực, gắn với thực tiễn, nghĩa là “phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy”17. Đối với phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo, Người yêu cầu “phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng”18,  trong đào tạo, bồi dưỡng luôn quán triệt nguyên tắc “phải gắn liền lý luận với công tác thực tế”19. Đồng thời, Người luôn đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, do đó, mỗi cán bộ tuyên giáo cần: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”20. Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo, Người rất quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đó phải là những người “làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc”21,  “phải học thêm mãi mới làm được công việc huấn luyện của mình”22; vì vậy, “phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy”23.

3. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Nghệ An hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu và vận dụng sáng tạo quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo công tác báo cáo viên các cấp và xây dựng quy chế hoạt động báo cáo viên của cấp mình theo quy định. 

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, “trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả về số lượng và chất lượng, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 8.052 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong đó: báo cáo viên cấp Trung ương công tác tại tỉnh 7 đồng chí; báo cáo viên cấp tỉnh 57 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện và tương đương 597 đồng chí; báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở 7.391 đồng chí”24. Đại đa số đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định và tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Bộ máy tuyên giáo các cấp được củng cố, kiện toàn, có sự phát triển về số lượng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị ngày càng được chuẩn hóa và trẻ hóa về độ tuổi, cơ cấu ngày càng hợp lý hơn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp quản lý, theo dõi hoạt động và theo dõi các hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo; hằng năm, Ban Tuyên giáo tổ chức định kỳ hội nghị báo cáo viên. Trong giai đoạn 2007 – 2022, Ban Tuyên giáo đã tổ chức “hơn 140 cuộc hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho gần 18.200 lượt cán bộ chủ chốt là báo cáo viên Tỉnh ủy, … Ở cấp huyện, tổ chức được khoảng 3.360 cuộc hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho gần 235.200 lượt cán bộ chủ chốt huyện, cấp cơ sở…  Ở cơ sở, sau hội nghị báo cáo viên cấp huyện, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều triển khai tuyên truyền, phổ biến thông tin theo những hình thức khác nhau tùy thuộc tình hình, điều kiện ở từng cơ sở”25

Chất lượng thông tin được phổ biến tại hội nghị bám sát định hướng tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, giải đáp được nhiều vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Hình thức tổ chức đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin tại hội nghị. Ngoài ra, khi có những vụ việc phức tạp nảy sinh cần định hướng thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đột xuất và một số kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến để cung cấp thông tin chính thống theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy. Tại các địa phương, đơn vị còn phổ biến thông tin ở diễn đàn đảng bộ; hội nghị cốt cán; sinh hoạt chi bộ. Câu lạc bộ thời sự phát huy hiệu quả, được hội viên hưởng ứng tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ thời sự ở các huyện, thành, thị đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức biên soạn và phát hành đến mỗi cán bộ tuyên giáo bản tin Thông báo nội bộ hàng tháng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phát hành bản tin hàng tháng để tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền trong hệ thống. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã có sự phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng hiện đại nhằm bảo đảm cho hoạt động tuyên truyền miệng được thông suốt và hiệu quả. Nhiều phương tiện hiện đại đã được trang bị và sử dụng có hiệu quả, như: máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống âm thanh hiện đại… góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác tuyên giáo và hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Nghệ An vẫn tồn tại những hạn chế. Cụ thể: một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở một số đơn vị chưa sát với Hướng dẫn của Trung ương. Công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn mang nặng tính lý thuyết, nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở còn thiếu, những thông tin thời sự chưa được cung cấp kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên còn mang tính hình thức, một số cán bộ tuyên giáo còn hạn chế về trình độ và phương pháp tuyên truyền nên hiệu quả chưa cao. Số lượng cán bộ tuyên giáo có tăng nhưng chưa mạnh và chưa đồng đều giữa các địa phương…

Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ tuyên giáo nên khả năng tổng hợp, biên soạn tài liệu, bài viết, bài nói, truyền đạt đến Nhân dân còn khó khăn. Chế độ phụ cấp chưa có, nguồn kinh phí hoạt động hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu còn thiếu nên hoạt động còn khó khăn.

4. Một số đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Nghệ An 

Trong thời gian tới, ngoài khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, thực tiễn đòi hỏi cần tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Nghệ An theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đủ tâm và đủ tầm để thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Do đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Nghệ An theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung vào các giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ tuyên giáo và quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Phải luôn lấy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cơ sở để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; luôn phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, bằng quan điểm của Đảng; không “tô hồng”, không “bôi đen” sự vật, hiện tượng; nâng cao nhận thức cách mạng và định hướng hành động của quần chúng nhân dân.

Thứ hai, ưu tiên tập trung lựa chọn những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực làm công tác tuyên giáo để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt chất lượng. Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo; không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo; đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền cho cán bộ tuyên giáo.

Thứ ba, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện tác nghiệp cho cán bộ tuyên giáo, nhất là ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, việc đầu tư tài chính chưa tương xứng với vai trò của công tác tuyên giáo và yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt, càng ở cấp thấp, ngân sách dành cho công tác tuyên giáo càng ít. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc hoàn thiện chính sách, chế độ đặc thù cho cán bộ tuyên giáo, góp phần giúp mỗi cán bộ tuyên giáo có thể yên tâm sống bằng nghề.

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo, chỉ đạo hoạt động đội ngũ cán bộ tuyên giáo của ngành, cấp và đơn vị mình; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nội dung thông tin được chọn lọc chuẩn bị kỹ, có sự phân tích, quan tâm đến các vấn đề xã hội và Nhân dân quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng; tăng cường cung cấp thông tin, nhất là các thông tin được dư luận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân quan tâm nhằm tạo điều kiện cho cán bộ tuyên giáo tiếp cận thông tin chính thống nhanh nhất, giúp cho hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, sát thực tế và đối tượng, tăng cường đối thoại giữa cán bộ tuyên giáo và Nhân dân; quan tâm đến việc áp dụng công nghệ – thông tin làm cho công tác tuyên truyền thêm hấp dẫn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ tuyên giáo có kiến thức chuyên môn sâu, rộng, có khả năng truyền thụ hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng cao đối với Nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền. Hằng năm, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền, hoạt động của cán bộ tuyên giáo; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế; kịp thời khen thưởng, động viên đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đảng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ bảy, mỗi cán bộ tuyên giáo phải thường xuyên học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ tuyên giáo các cấp cần tăng cường công tác đối thoại, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn của Đảng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền… chống phá Đảng và Nhà nước, ngăn chặn không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ tuyên giáo cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Kết luận

Những quan điểm của Người về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo mãi mãi là hành trang, là phương pháp luận và kim chỉ nam cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở nước ta nói chung và tại tỉnh Nghệ An nói riêng. Do vậy, để hoạt động tuyên giáo tỉnh Nghệ An đạt được hiệu quả cao nhất thì vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có đầy đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài.

Chú thích:
1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011, tr. 309, 309, 342, 126, 341, 159, 159, 313, 309, 309, 313.
4. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 7. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011, tr. 415. 
5, 9. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 10. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011, tr. 582,  314.
7. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011, tr. 228.
8. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 14. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011, tr. 169.
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011, tr. 208, 360 – 361, 359, 357, 358, 361, 356. 
24, 35. Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. https://nghean.dcs.vn, ngày 11/8/2022.
Tài liệu tham khảo:
1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 14/5/2024.
2. Xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại TP. Hồ Chí Minh. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 19/5/2023.