Long An nâng cao hiệu quả chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hương
Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế số, môi trường số hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, đồng thời đòi hỏi trình độ, năng lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường quốc tế ngày càng cao. Bài viết nêu những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả chương trình, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Long An ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Từ khóa: Xây dựng kế hoạch; chương trình và kế hoạch; đào tạo và bồi dưỡng; cán bộ, công chức, viên chức; tỉnh Long An.

1. Đặt vấn đề

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) đã đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030, trong đó yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và để thực hiện được yêu cầu này, cần xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một yếu tố đóng vai trò then chốt. Tiếp đó, ngày 15/7/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, trong đó xác định mục tiêu cụ thể: đến năm 2025, phấn đấu xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; đến năm 2030, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, những năm qua, tỉnh Long An đã chỉ đạo, lãnh đạo và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, quy định, các chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, tỉnh đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

2. Tình hình xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An trong những năm qua

Một là, nghiêm túc trong việc triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, như: Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

Hai là, đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Xây dựng và ban hành các kế hoạch; tổ chức triển khai nghiêm túc và tổng kết đánh giá khách quan. Cụ thể, như: Kế hoạch số 2740/KH-UBND ngày 20/7/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 1376/KH-UBND ngày 6/5/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An về sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

Ba là, kết quả triển khai thực hiện. Việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật trình độ lý luận, kiến thức, kỹ năng, phương pháp phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong môi trường số, tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch đề ra. Cụ thể:

(1) Về đào tạo1. Tỉnh đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Long An ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nướcKết quả đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 – 2023 như sau:

(2) Về bồi dưỡng2. Với mục tiêu chung là tiếp tục trang bị, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được gắn liền và thực hiện đúng theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể: 

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên các lớp bồi dưỡng triển khai theo hình thức học trực tuyến với các lớp về quản lý nhà nước; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức cấp xã. Kết quả cụ thể: 1 lớp chuyên viên chính (77 học viên); 2 lớp chuyên viên (144 học viên); 2 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (174 học viên); và các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức cấp xã (269 lượt).

Năm 2022, có tổng số 2. 218 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập tại các lớp bồi dưỡng về tiêu chuẩn ngạch công chức, như: chuyên viên chính, chuyên viên, kế toán viên; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng theo Quyết định số 242/QĐ-TTg về “Đề án đổi mới nâng cao, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022; bồi dưỡng đạo đức công vụ, hội nhập kinh tế quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính; bồi dưỡng phương pháp hoạt động và kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh… 

Năm 2023, tổ chức 25/25 lớp theo đúng kế hoạch với 3. 447 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Cùng với đó, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ quan, đơn vị quản lý là 6. 450 người.

(3) Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học3Năm 2021, tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 cho 150 công chức, viên chức. Năm 2022 – 2023 tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tiếng Anh) cho 242 người. 

Việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch của tỉnh đề ra đã tạo điều kiện và động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, hoàn thành trách nhiệm công tác trong môi trường số hiện nay.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh còn một số hạn chế, như: (1) Việc khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức còn chung chung, chưa bảo đảm tính khách quan. (2) Một số chương trình bồi dưỡng các chức danh nghề viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công chưa được ban hành kịp thời theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. (3) Việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức còn nhiều bất cập, nhất là quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn có những vướng mắc nên cơ quan, đơn vị chưa tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng theo quy định thời gian bồi dưỡng tối thiểu hằng năm. 

4. Một số khuyến nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Long An 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường tạo điều kiện, cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng đáp ứng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm và chức danh đang đảm nhiệm nhất là bồi dưỡng. Từng cán bộ, công chức, viên chức cần đề cao tinh thần tự học, tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc, năng lực thực thi công vụ.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của vị trí việc làm; tổ chức bồi dưỡng hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, hoàn thành mục tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các kế hoạch đã đề ra. 

Thứ ba, tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín của trung ương (Học viện Hành chính Quốc gia); chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm phù hợp với thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu phát triển của tỉnh. 

Thứ tư, thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu đổi mới việc phân bổ và quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình, bảo đảm sự chủ động của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

Thứ năm, thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích:
1, 2, 3. Tác giả tổng hợp số liệu từ các báo cáo năm 2021, 2022, 2023 do Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cung cấp.
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 166/BC-SNV ngày 14/1/2022 của Sở Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 10/1/2023 của Ủy ban nhân dân về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An năm 2022.
3. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 16/1/2024 của Ủy ban nhân dân về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An năm 2023.
4. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
5. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
6. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay. https://quanlynhanuoc.vn, ngày 19/9/2023.
7. Đổi mới mô hình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. https://quanlynhanuoc.vn, ngày 14/11/2023.