Nghiên cứu - Trao đổi

Kiến tạo tri thức về lãnh đạo và xây dựng văn hóa tổ chức trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo

(QLNN) - Trong các tổ chức khoa học, về lý thuyết, người lãnh đạo phải là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực đó, ít nhất là so trong tập thể đó. Bên cạnh đó, lãnh đạo, quản lý là loại hoạt động được thiết kế trên...

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với bảo đảm quyền con người, quyền công dân

(QLNN) - Nguyên tắc Nhà nước chỉ được coi là một pháp nhân như tất cả các chủ thế pháp lý khác trong xã hội cho phép chế ước hoạt động của quyền lực công cộng trong khuôn khổ của thể chế pháp quyền, trước tiên và cơ bản dựa trên...

Một số yếu tố bảo đảm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công

(QLNN) - Các quy định của pháp luật về bầu cử đã tạo ra một không gian pháp lý cho quyền ứng cử, bầu cử của công dân, tạo lập cơ sở pháp lý cho bầu cử. Điều này bảo đảm cho bầu cử, kết quả bầu cử được...

Phát huy vai trò năng suất các yếu tố tổng hợp trong tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

(QLNN) - Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, với việc thu hút vốn đầu tư...

Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

(QLNN) - Chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế được thể hiện nhất quán trong nhiều nghị quyết, chính sách của Ðảng, Nhà nước và từng bước được thể chế hóa, triển khai có hiệu quả trên thực tiễn....

Minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương – Lý luận và thực tiễn

(QLNN) - Tính minh bạch là thực hiện chế độ công khai, minh bạch về toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước, trừ những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh cần giữ bí mật. Cần nhấn mạnh: công khai gắn với minh bạch, vì có...

Nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020

(QLNN) - Trước tình hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, huy động nhiều nguồn lực nhưng chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội không cao, kinh tế vĩ mô, lạm phát và an sinh xã hội đang đặt ra những thách thức lớn trong...

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hệ thống tư pháp

(QLNN) - Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối...

Bầu cử ở Việt Nam – Những nội dung cần quan tâm

(QLNN) - Việc bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra quyết định của họ theo các cách thức mà pháp luật quy định để chọn ra những đại biểu đại diện cho mình nắm giữ các chức vụ trong cơ quan dân cử...

Sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(QLNN) - Chức năng của nhà nước vừa là quy định, vừa là sự thể hiện bản chất của nhà nước. Tùy theo các tiêu chí khác nhau mà chức năng của nhà nước được đề cập, xem xét dưới nhiều góc độ. Trong bài viết này, tác giả...