Quốc phòng - An ninh

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn về đổi mới, phát triển giáo dục - đào tạo. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục - đào...

Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận của đội ngũ sĩ quan trẻ ở Trường Quân sự Quân khu 7 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Các thế lực thù địch đã và đang tăng cường các hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng, lý luận và coi đây là hướng “đột phá” hòng làm tan rã niềm tin, tạo ra những “khoảng trống” để đưa hệ tư tưởng tư sản...

Bồi dưỡng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên ở đơn vị cơ sở của quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cơ sở trong toàn quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng, phát triển lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác...

Phát huy vai trò của Bộ đội biên phòng trong xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, vấn đề chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia càng được nhiều quốc gia quan tâm. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là vinh dự,...

Nhân tố cơ bản quy định tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến lối sống sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt những thành tựu quan trọng, có tính đột phá của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là cơ sở cơ bản tạo ra những...

Bản lĩnh chính trị vững vàng – vũ khí sắc bén của người Công an nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Bản lĩnh chính trị là tổng hợp những nhận thức, tình cảm và hành vi chính trị đã phát triển đạt tới trình độ tự giác, tạo nên năng lực làm chủ về chính trị của mỗi người hoặc cộng đồng. Bản lĩnh chính trị vững vàng...

Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản lý đảng viên là một nội dung cơ bản, thường xuyên, liên tục của mọi cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên là cơ sở để nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng, giáo dục, phân công nhiệm vụ...

Tác động phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của sĩ quan cấp phân đội ở Học viện Phòng không – Không quân hiện nay      

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hiện tượng phân hóa giàu nghèo đã dần trở nên phổ biến và có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội nói chung và...

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn...

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong giáo dục, đào tạo ở các nhà trường quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các nhà trường quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại...