Nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay là vô cùng quan trọng. Bởi hơn ai hết, họ là những người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể Nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
Hội nghị toàn quốc về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 12/6/2021. Ảnh: TTXVN.
Đặt vấn đề

Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá đối với Đảng và Nhân dân: “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta”1. Các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến nay còn nguyên giá trị. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên học tập, làm theo Người, nhất là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan công quyền, họ là những người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể Nhân dân.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CBCCVC trong  các cơ quan, đơn vị cần phải nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Thực trạng việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức hiện nay ở nước ta

Thực tiễn những năm qua, việc tuyên truyền, giáo dục, học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho CBCCVC đã có những kết quả quan trọng, biểu hiện cụ thể:

Thứ nhất, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ CBCCVC, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương. Từ đó, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan đơn vị, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Từ đó, Nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, Đảng ủy các cấp đã quan tâm đến CBCCVC. Sinh thời, Bác đã dạy Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”2. Nhất là với các CBCCVC ở các cơ quan nhà nước. Họ vừa là người đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, thay mặt Nhân dân quản lý xã hội, bên cạnh đó, họ còn trực tiếp tuyên truyền tư tưởng chính trị, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống Nhân dân, tổ chức, hướng dẫn Nhân dân thực hiện. Vì vậy, vai trò của CBCCVC rất quan trọng góp phần to lớn cho sự thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Thứ ba, các chuyên đề, các bài giảng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng người học, từng nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung và phương pháp tuyên truyền, giảng dạy phù hợp và đáp ứng nhu cầu học tập cho các đối tượng. Do đó, việc tuyên truyền học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tương đối tốt.

Thứ tư, việc tuyên truyền, giảng dạy với nhiều hình thức phong phú, như: hình thức học theo chuyên đề, học chính khóa, ngoại khóa… Từ đó, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của các đối tượng người học.

Thứ năm, công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho CBCCVC được thực hiện tương đối thường xuyên, nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp, hình thức, tạo sự tích cực, hứng thú đối với học viên.

Có thể nhận thấy, việc học tập và làm theo Bác của CBCCVC ở nước ta, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng đã đạt được kết quả tích cực. Những giá trị tốt đẹp của Người được lan tỏa trong xã hội.

Tuy nhiên, việc học tập, tuyên truyền, giáo dục, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn một số những hạn chế nhất định:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số nơi, một số đơn vị có lúc chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên trong công tác học tập, giáo dục, tuyên truyền, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dẫn đến tình trạng còn lười học, ngại học lý luận chính trị.

Hai là, việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận CBCCVC, đảng viên thực chất bằng hành động. Nội dung bài giảng về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa đầy đủ. Hơn nữa, việc học tập có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, công tác chuẩn bị còn chưa kỹ, chưa sâu sắc, dẫn đến kết quả học tập chưa cao.

Ba là, công tác tuyên truyền mới dừng lại ở trong phạm vi của các đơn vị mang tính trọng điểm hoặc trên từng địa bàn cụ thể mà chưa chú trọng triển khai rộng rãi ở các khu dân cư trên các địa bàn rộng, chưa lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách rộng rãi trên mọi khu vực, địa bàn, khu dân cư.

Bốn là, hiện nay các thế lực thù địch có những quan điểm xuyên tạc, bôi xấu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, tính chiến đấu chưa cao.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCCVC ở một số nơi còn chưa thường xuyên, quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa còn hạn chế.

Từ những hạn chế trên, đòi hỏi cần có những biện pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chất lượng, hiệu quả cao hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ nhất, mỗi đảng viên, CBCCVC cần nhận thức đúng về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Cần hiểu rõ những nội dung này thì việc giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới có hiệu quả và thiết thực trong học tập, công tác ở các lĩnh vực khác nhau.

Thứ hai, nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCCVC về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, các đối tượng học tập khác nhau sẽ học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh cho phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công tác của mình. Chẳng hạn, với cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong các cơ quan Nhà nước có thể tìm hiểu, học hỏi những phẩm chất, phong cách quý báu của Bác Hồ, như: khả năng tổ chức, khả năng quy tụ lòng người, sự đoàn kết tập thể, khả năng sử dụng cán bộ, khả năng tuyên truyền…; với mỗi công chức, viên chức luôn rèn luyện “Phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham quyền lực, có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm”3.

Thứ tư, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại bỏ các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Đảng viên, CBCCVC cần nhận thức đúng đắn và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi CBCCVC; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ năm, các trung tâm bồi dưỡng, lý luận chính trị khi đào tạo, bồi dưỡng nền tảng lý luận của Đảng, đặc biệt khi giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên là CBCCVC cần không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Giảng viên cần áp dụng các phương pháp, như: đối thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm… để thu hút học viên chủ động tham gia học tập. Các tuyên truyền viên, giảng viên cần giới thiệu hoặc cung cấp những tài liệu có liên quan đến môn học, hướng dẫn cho học viên, đọc tài liệu trước khi lên lớp, góp ý những vấn đề trọng tâm để học viên tập trung tìm hiểu, hoặc đặt những câu hỏi xung quanh những nội dung quan trọng để học viên tự đọc tài liệu và tìm câu trả lời. Giảng viên tạo điều kiện cho học viên trình bày những gì mình đã tìm hiểu được, hoặc trả lời những câu hỏi. Sau đó cả lớp chia nhóm thảo luận và cuối cùng giảng viên phát biểu tổng kết, khẳng định những nhận thức đúng, bổ sung những nhận thức chưa đầy đủ, chấn chỉnh những nhận thức sai. Cách học này buộc học viên nhớ và nắm sâu kiến thức hơn; đồng thời, người thầy cũng phải nhuần nhuyễn kiến thức và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tích cực sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại, như: máy chiếu, đầu đĩa CD, máy ghi âm, mô hình… để hỗ trợ cho bài giảng, sẽ cuốn hút người học và tạo nên sự hấp dẫn cho nội dung kiến thức được học, từ đó, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng cao.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, thường xuyên để khắc phục hạn chế lười học, ngại học các môn lý luận chính trị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những CBCCVC, đảng viên, giảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống thực tiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ của mình.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 15. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 627.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr. 309.
3. Trình phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. https://vietnamnet.vn, ngày 15/5/2020.
Tài liệu tham khảo:
1. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Sự thật, 2021.
3. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
TS. Bùi Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội