Bộ Công an Lào đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Cán bộ lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ, giữ gìn hòa bình cho đất nước, bảo đảm người dân có thể yên tâm lao động sản xuất. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân Lào chính quy, chuyên nghiệp, Tổng cục Chính trị – Bộ Công an Lào đã tập trung tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Triển lãm “Công an nhân dân Lào – Việt Nam – Thắm tình hữu nghị”, tháng 3/2021. Ảnh: V.Dũng.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lực lượng của Bộ Công an Lào trong thời gian qua

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của lực lượng công an (LLCA) trong việc bảo vệ an ninh lãnh thổ quốc gia, bảo đảm sự ổn định của hệ thống chính trị và cuộc sống của đồng bào các dân tộc; đồng thời, để đối phó với âm mưu chống phá bằng những thủ đoạn, công nghệ mới, khó lường của kẻ thù, những năm qua, Đảng ủy Tổng cục Chính trị – Bộ Công an Lào đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ trong các nội dung, chương trình học tập, gồm:

(1) ĐTBD về tư tưởng chính trị:

Tập trung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Kay Sỏn Phôm Vị Hản về xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt theo tác phong, phẩm chất đạo đức cách mạng của LLCA của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội… Bên cạnh đó, phổ biến, quán triệt các nội quy, quy định của LLCA tới cán bộ, chiến sĩ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống trường lớp, sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể xã hội. Khuyến khích, động viên cán bộ không ngừng nâng cao ý thức tự rèn luyện, thực hiện lời nói đi đôi với việc làm; học tập và làm theo tư tưởng Kay Sỏn Phôm Vị Hản; đấu tranh phê phán và lên án tệ nạn tham nhũng, quan liêu, tăng cường phản biện, làm rõ và loại bỏ những quan điểm, nhận thức sai trái trong nội bộ LLCA; đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

(2) ĐTBD về phẩm chất đạo đức cách mạng:

Cấp ủy các cấp luôn quan tâm tới việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ LLCA được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong giai đoạn 5 năm (2018 – 2022), Tổng cục Chính trị đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, có 1.290/4.472 cán bộ, chiến sĩ tham gia; xuất bản 21.000 cuốn sách, 165.000 bài viết, đăng 6.565 bài; tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ cấp lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Công an; cử 4.377 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 989 cán bộ, chiến sĩ nữ) đi ĐTBD nghiệp vụ, lý luận chính trị trong và ngoài nước1.

(3) ĐTBD về chuyên môn, nghiệp vụ:

Cấp ủy các cấp cũng quan tâm xây dựng và củng cố chương trình dạy học bảo đảm chất lượng; xây dựng các cơ sở đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy; quan tâm tới công tác thi cử; thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài; tranh thủ sự giúp đỡ của lực lượng bảo vệ an ninh – quốc phòng trong khu vực và quốc tế đối với việc phát triển lực lượng quốc phòng và công an… Theo số liệu báo cáo của Bộ Công an Lào, giai đoạn 5 năm (2016 – 2021), đã cử cán bộ, chiến sĩ Công an đi đào tạo trong và ngoài nước 34.338 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 5.807 cán bộ, chiến sĩ nữ), cụ thể: bồi dưỡng trong và ngoài nước 2.351/15.922 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó ngoài nước 73/546 cán bộ, chiến sĩ); đào tạo trong nước và ngoài nước 3.093/17.221 cán bộ, chiến sĩ (trong đó sơ cấp: 1.694/7.830, trung cấp: 240/1.886, cao đẳng: 472/2.977, đại học: 535/3.718, thạc sỹ: 44/547, tiến sỹ: 3/44)2.

(4) ĐTBD nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng sử dụng máy tính và các phương tiện thông tin truyền thông:

Những năm qua, cấp ủy các cấp quan tâm đến việc ĐTBD ngoại ngữ và khả năng sử dụng máy vi tính cho cán bô chiến sĩ. Ngoài việc học ngoại ngữ và tin học trong chương trình đào tạo ở các trường, học viện, trong quá trình làm việc ở cơ quan đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ còn được bồi dưỡng tại cơ quan thông qua các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ngắn hạn và dài hạn. Hằng năm, ở một số trường, cơ quan, đơn vị công an đều mời những giáo viên là người nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy (hầu hết là các giảng viên người Việt Nam) đến đơn vị, cơ quan, các trường thực hiện công tác giảng dạy. Các trường và một số đơn vị còn tổ chức học tập lớp bồi dưỡng kiến thức về khả năng sử dụng máy vi tính, ứng dụng các phần mềm công nghệ mới vào trong quá trình làm việc. Thông qua các hình thức đào tạo này, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an được nâng cao trình độ về ngoại ngữ và tin học, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(5) ĐTBD cán bộ về phương thức làm việc và lãnh đạo, chỉ đạo:

Trên cơ sở nắm chắc nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy các cấp quan tâm tới việc đưa cán bộ xuống xây dựng cơ sở địa phương; củng cố sinh hoạt chính trị ở cơ sở hiệu quả. Qua công tác này các cán bộ LLCA được rèn luyện không chỉ về mặt đạo đức cách mạng mà còn rèn luyện cho cán bộ biết làm việc một cách khoa học, có hệ thống, có kỹ năng trong việc xử lý công việc trong thực tiễn, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng LLCA vững mạnh và có sự phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác ĐTBD cán bộ, chiến sĩ, Tổng cục Chính trị – Bộ Công an Lào vẫn còn có một số hạn chế đó là: (1) Một số cấp ủy còn chưa sâu sắc, chưa nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện công tác ĐTBD cán bộ; (2) Công tác ĐTBD cán bộ về tư tưởng chính trị còn có nhiều hạn chế; (3) Việc ĐTBD cán bộ vẫn còn tình trạng nhiều về số lượng nhưng chất lượng chưa bảo đảm; chưa gắn thực tiễn với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ khả năng ngoại ngữ và khả năng sử dụng các phương tiện truyền thông còn hạn chế; (4) Hệ thống đào tạo, cơ sở đào tạo và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác ĐTBD mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng còn ít. Một số giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý còn hạn chế về năng lực chuyên môn, chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống nên hiệu quả ĐTBD chưa cao.

Một số đề xuất giải pháp

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện công tác ĐTBD cán bộ.

Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và Bộ Công an về các chương trình ĐTBD cán bộ cho cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, địa phương. Đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, giáo viên và những người trực tiếp thực hiện công tác ĐTBD cán bộ phải nhận thức đầy đủ các nội dung của công tác ĐTBD để có hành động đúng; chủ động bám sát vào thực tiễn của đơn vị công tác.

Về phía Tổng cục Chính trị – Bộ Công an Lào cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ hiểu biết và nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về công tác ĐTBD cán bộ; phát huy vai trò gương mẫu, tự giác của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; phát huy tinh thần tự học hỏi, không ngừng phấn đấu của cấp ủy, cán bộ quản lý.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu thực tiễn, đặc biệt đối với những vị trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý để lựa chọn đúng người có khả năng, có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm vào trong lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt sự phân công trong công tác cán bộ. Bố trí phân công đúng người, đúng việc; quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức thực hiện công tác ĐTBD cán bộ.

Triển khai thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát theo dõi, cấp ủy các cấp trong việc thực hiện công tác ĐTBD cán bộ. Cấp ủy, người đứng đầu cấp trên cần thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp dưới trong thực hiện công tác cán bộ, tạo điều kiện cho họ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cũng như kịp thời khắc phục những lệch lạc trong thực hiện ĐTBD cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Thứ hai, xác định đúng nhu cầu ĐTBD và nâng cao chất lượng tuyển chọn cán bộ.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy các cấp phải xác định được nhu cầu ĐTBD dựa trên mục tiêu chiến lược, đường lối, phương hướng phát triển cũng như sự biến động của các yếu tố bên ngoài của tổ chức… Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng có nhiệm vụ làm công tác ĐTBD, đặc biệt là Cục Đào tạo – Xây dựng lực lượng an ninh, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Lào và các cơ sở đào tạo để cùng nhau xây dựng kế hoạch đào tạo mang tính chiến lược, định hướng lâu dài và gắn sát với quy hoạch cán bộ nói chung, kế hoạch đào tạo nói riêng. Làm tốt công tác chọn lọc, tuyển chọn cán bộ để cử đi đào tạo đúng theo các tiêu chí, nhu cầu sử dụng thực tế của từng đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an Lào.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức ĐTBD đội ngũ cán bộ.

Theo đó, các nội dung, chương trình ĐTBD cần sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao các kỹ năng, nghiệp vụ. Nội dung ĐTBD phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu sử dụng thực tế trong công việc, quy định theo tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ, cán bộ lãnh đạo – chỉ huy ở các chức vụ về đạo đức, kiến thức văn hóa, trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ, cách thức làm việc, năng lực tổ chức thực hiện, tổng kết thực tiễn, khả năng ứng dụng lý luận một cách sáng tạo và hiệu quả. Nội dung chương trình ĐTBD phải có sự cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn. Tiến tới xây dựng các chương trình đào tạo theo nhu cầu công việc, trong đó xác định rõ kiến thức, kỹ năng của người học cần đạt được sau khi kết thúc khóa học như cập nhật thông tin, bổ sung tri thức mới, hiện đại, sự phát triển kỹ năng nghề nghiệp hoặc nghiệp vụ công tác đáp ứng được nhu cầu của công việc.

Cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình ĐTBD phải gắn liền với việc đổi mới phương pháp ĐTBD. Trong đó, phương pháp ĐTBD cần đổi mới theo hướng nâng cao năng lực của người học, như: năng lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí và trách nhiệm tương ứng của cán bộ. Đa dạng hóa các phương thức, hình thức ĐTBD, đồng thời, kết hợp giữa đào tạo chính quy với bồi dưỡng tại chức; kết hợp giữa nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ với xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong cho cán bộ.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác ĐTBD.

Theo đó, việc tuyển dụng, tuyển chọn đội ngũ giảng viên phải đúng theo yêu cầu thực thế của các cơ sở ĐTBD. Trong việc tuyển dụng giảng viên không chỉ cần người có trình độ chuyên môn cao, điểm học cao hoặc chỉ xét về hồ sơ mà còn phải xem xét về đạo đức, tư tưởng, cả khả năng nói, viết, khả năng tư duy logic, suy luận, khả năng trong nghiên cứu khoa học và chuyên môn được đào tạo phải đúng chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ các cơ sở đào tạo cần.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn có ý thức nâng cao trình độ toàn diện để trở thành giảng viên dạy tốt, dạy giỏi. Các phòng, ban, khoa và trung tâm thông tin chính trị – hành chính phải có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch ĐTBD đội ngũ giảng viên dưới sự quản lý của mình. Việc ĐTBD phải bảo đảm tính kế thừa, các khoa phải tiếp tục ĐTBD đội ngũ trợ giảng của khoa theo quy chế giáo viên đã quy định, điều này phải được chuyển thành các dự án và kế hoạch chi tiết (chẳng hạn như khả năng giảng dạy, quản lý và lập kế hoạch xây dựng giám sát việc viết bài giảng, các tài liệu, sách giáo khoa…).

Thứ năm, tăng cường xây dựng, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng quản lý ĐTBD.

Phải huy động các nguồn lực đầu tư tạo sự đột phá về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, dạy học. Các cơ sở đào tạo phải đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước tin học hóa, tích hợp hóa, hiện đạo hóa công tác quản lý, giáo dục, điều hành huấn luyện; xây dựng hệ thống phòng học tiên tiến, đầu tư và hiện đại hóa các phương tiện thiết bị giảng dạy – học tập. Đảng ủy – Ban Chỉ huy các cấp phải hợp tác chặt chẽ với cơ sở đào tạo để cùng nhau thực hiện tốt công tác quản lý chương trình đào tạo, quản lý sinh viên, học viên, giảng viên. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo một cách chặt chẽ, khoa học và có hệ thống và đổi mới công tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường sự hợp tác quốc tế trong công tác ĐTBD đội ngũ cán bộ công an nhân dân.

Thực hiện đúng đường lối đối ngoại của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và hợp tác trực tiếp và toàn diện với các nước bạn chiến lược trong những năm tới. Nâng cao hiệu quả hợp tác với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giữa Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào với các học viện, trường Công an nhân dân Việt Nam, Bộ An ninh Trung Quốc và các nước khác để tranh thủ sự giúp đỡ về chương trình ĐTBD kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ, hợp tác nghiên cứu khoa học mở rộng hợp tác toàn diện, thông qua kế hoạch hợp tác với các trường, học viện để cử đi ĐTBD các chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ tài liệu giảng dạy và hợp tác với các cơ sở giáo dục.

Tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan Cảnh sát các nước, như: Cảnh sát ASEAN, Interpol, cơ quan kiếm soát ma túy quốc tế và cơ quan cảnh sát khác nữa tranh thủ sự hợp tác để được trợ giúp nhiều hơn, tiếp tục hợp tác với cảnh sát các nước có lịch sử viện trợ và có ý định tốt với đất nước Lào. Đồng thời, phải có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của Cảnh sát ASEAN và Interpol.

Chú thích:
1. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Lào. Tổng kết các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022.
2. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Lào. Tổng kết 5 năm (2016 – 2021).
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Công an. 60 năm lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Lào (1961 – 2021). Viêng Chăn, NXB Xộc Xay, 2021.
2. Kế hoạch số 388/BCA ngày 21/7/2020 của Bộ Công an Lào về việc triển khai thực hiện Nghị định số 208/CP ngày 23/3/2020 của Chính phủ về “Học tập suốt đời” trong lực lượng Công an nhân dân.
3. Nghị quyết số 95/CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ về chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.
4. Nghị quyết số 072/BCT ngày 14/05/2019 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về học tập lý luận chính trị.
5. Nghị quyết số 03/BCH ngày 30/09/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng công tác cán bộ.
6. Quyết định số 2150/BCA ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Lào quy định về tiêu chuẩn – điều kiện cán bộ, chiến sĩ đi bồi dưỡng – đào tạo trong nước và ở nước ngoài (sửa đổi).
Thongsavanh Senouthay
Học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân