Đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) – Khi nói đến Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng bào cả nước luôn dành tình cảm đặc biệt, lòng khâm phục, sự ngưỡng mộ về đội quân cách mạng bách chiến bách thắng, giàu đức hy sinh, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trong thời kỳ mới, để giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Quân đội luôn đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và luôn xứng đáng với tình cảm, niềm tin, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nướcNhân dân.
Ảnh minh họa (baoquankhu4.com.vn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV). Trong đó, Người nhắc nhở chúng ta: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”1. Đồng thời, chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô,… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội”2. Lời cảnh tỉnh đó vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng Đảng và giáo dục cán bộ hiện nay.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng giải quyết hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể; xem lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp cho sự phát triển, nhưng hết sức phê phán việc tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, coi lợi ích cá nhân là động lực duy nhất thì đó là tư tưởng cực đoan, dễ sa ngã vào chủ nghĩa cá nhân (CNCN). Về bản chất, CNCN là lối sống tuyệt đối hóa lợi ích, sự tự do cá nhân, hướng tới thỏa mãn những suy nghĩ, nhu cầu, mục đích, hành vi vụ lợi, hưởng lạc theo chủ nghĩa vị kỷ, nuôi dưỡng tính hám lợi, hiếu danh, ích kỷ. Theo đó, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, từ đó, xây dựng đội ngũ CBĐV trong Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) vừa “hồng” vừa “chuyên”, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thực tiễn cho thấy, thắng lợi của cách mạng Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ CBĐV ưu tú trong ĐBQĐ. Phát huy truyền thống đã có, dưới sự giáo dục, giác ngộ của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi CBĐV trong ĐBQĐ luôn tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi, tự sửa”, trở thành lực lượng nòng cốt trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quán triệt, tổ chức, triển khai các đường lối, chiến lược, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ một bộ phận CBĐV ở ĐBQĐ, trong đó có cả cán bộ cao cấp của Quân đội bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật trong Quân đội. Trong đó, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đặc biệt là “sa vào chủ nghĩa cá nhân”, đây là một trong các biểu hiện, căn nguyên làm “hư hỏng” đội ngũ CBĐV của ĐBQĐ, làm suy yếu bản chất cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong Quân đội.

CNCN không tự nhiên sinh ra và tồn tại ở mọi xã hội mà nó chỉ nảy sinh và phát triển trong xã hội dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, ở đó còn tồn tại tình trạng người bóc lột người, khi giải quyết mối quan hệ về lợi ích thì luôn đặt quyền lợi của cá nhân lên trên hết: “khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách mạng”3. Hệ lụy của CNCN đối với CBĐV trong ĐBQĐ là vô cùng nguy hại, bởi vì: “do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”4 và “do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”5.

Người coi CNCN là “địch nội xâm” và “địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”6. Đó là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Chừng nào còn CNCN nó sẽ “ngăn trở” người CBĐV phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin tưởng của dân với Đảng, cho nên: “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”7. Tiếp thu, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống CNCN trong tình hình mới nhằm góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Hiện nay, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, nước ta còn chịu sự tác động không nhỏ từ mặt trái của cơ chế thị trường, những tiêu cực nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta đang thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khi cái mới và cũ còn tồn tại đan xen, cái tiến bộ đang dần hình thành và tàn dư của xã hội cũ chưa bị loại bỏ hoàn toàn thì CNCN vẫn có môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển với những biểu hiện ngày càng phức tạp và vô cùng tinh vi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của CBĐV trong ĐBQĐ. Ở một số đơn vị, tình trạng cục bộ địa phương, bè phái, tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tư lợi của công, chuyên quyền, độc đoán, hách dịch,… vẫn diễn ra, đang nổi lên như một vấn nạn, gây bức xúc trong đơn vị. Thậm chí, một số cán bộ cấp cao vì vi phạm nguyên tắc đã bị thi hành bằng nhiều hình thức kỷ luật, bị đưa ra xét xử hình sự gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm giảm uy tín, hình ảnh của Quân đội đối với Nhân dân và tổn hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng trong quân đội. Nguyên nhân sâu xa chi phối trực tiếp là ý thức “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên trong ĐBQĐ ở một số CBĐV chưa cao.

Để mỗi CBĐV trong ĐBQĐ đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” và trở thành giải pháp quan trọng hàng đầu trong đấu tranh phòng, chống CNCN, cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng. Kiên quyết đấu tranh, lên án, phê phán với các biểu hiện của CNCN xuất hiện ở CBĐV trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quán triệt nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị là giải pháp hàng đầu, giúp CBĐV đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa”, có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò là gốc của đạo đức cách mạng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo đó, đội ngũ CBĐV ở đảng bộ cần phải tăng cường tự học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, nhận thức được các chuẩn mực đạo đức quân nhân; thấy rõ những biểu hiện và tính chất nguy hại của CNCN đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện của CBĐV trong đảng bộ và công tác xây dựng Đảng trong Quân đội. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện của tổ chức với tự giáo dục, rèn luyện của từng CBĐV trong đảng bộ. Đồng thời, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, từ đó giữ vững bản lĩnh chính trị, xác định rõ mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên quyết chống CNCN ở CBĐV trong ĐBQĐ.

Hai là, nâng cao năng lực, sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng, làm tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Các tổ chức đảng ở đơn vị cơ sở là những chủ thể lãnh đạo, có vai trò quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. CNCN là “kẻ thù bên trong”, “thứ vi trùng rất độc hại” nằm “ký sinh” trong tư tưởng của mỗi CBĐV, nên phải có thái độ kiên quyết đấu tranh, loại bỏ mới có thể quét sạch nó trong mỗi con người. Cần nâng cao vai trò, sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò tự phê bình và phê bình chính là vũ khí sắc bén nhằm gột rửa CNCN và là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Quân đội. Mỗi CBĐV phải đề cao tự phê bình và phê bình; phải tự phê bình thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng từ suy nghĩ đến hành động… để từ đó có thái độ kiên quyết đấu tranh làm vô hiệu hóa thủ đoạn lợi dụng của các thế lực thù địch.

Ba là, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” của CBĐV trong toàn Đảng bộĐây là giải pháp rất quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp khắc phục những tác động của CNCN đến đội ngũ CBĐV. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn đội ngũ CBĐV: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”8. Muốn nêu gương về đạo đức, đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” người CBĐV phải tạo được động lực bên trong, kiên quyết chống CNCN, phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, chất lượng công việc. Để làm được việc đó, thì người CBĐV phải đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” mọi lúc, mọi nơi, bền bỉ suốt cuộc đời. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần quán triệt quan điểm: CBĐV giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống CNCN. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương. Trọng tâm là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của CBĐV; Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Quân đội.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất trong toàn ĐBQĐ. Do đó, cần nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống CNCN, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của CBĐV, đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Đồng thời, cần coi trọng việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với mỗi CBĐV trong toàn Đảng bộ.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, của đội ngũ cán bộ các cấp, các cơ quan chức năng trong toàn Đảng bộ và vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi CBĐV trong Đảng bộ sinh sống. Quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ thị trong đấu tranh phòng, chống CNCN, đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” của CBĐV cần coi trọng công tác giáo dục về vai trò, trách nhiệm trong phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, của đội ngũ cán bộ, các cơ quan chức năng. Vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi CBĐV trong Đảng bộ sinh sống theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Thông qua việc triển khai, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, của đội ngũ cán bộ, các cơ quan chức năng.

CNCN là biểu hiện suy thoái đã và đang diễn ra ở một bộ phận CBĐV trong ĐBQĐ và gây nguy hại rất lớn đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ĐBQĐ hiện nay. Những biểu hiện của CNCN rất dễ nhận biết nhưng để đấu tranh, khắc phục triệt để là vấn đề rất khó khăn, phức tạp, bởi nó nằm sâu, bên trong đội ngũ CBĐV. Để đấu tranh chống biểu hiện này hiệu quả, cần tiến hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cả tư tưởng, tổ chức, cán bộ, trong đó đề cao danh dự lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa”, nêu cao tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương và tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của từng CBĐV là vấn đề căn cơ, cốt lõi, lâu dài, góp phần xây dựng Đảng nói chung, xây ĐBQĐ, xây dựng đơn vị thật trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; góp phần thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 15. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 672, 90, 361, 547, 547, 278, 11.
8. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 284.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011.
3. Tổng cục Chính trị – Cục Tuyên huấn.Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 847-NQ/TW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Hà Nội, 2021.
Thiếu tá, ThS. Lê Tuấn Anh
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng