Triển khai cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) – Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành Công văn số 4165/BNV-TTTT về việc triển khai cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành bấm nút khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Công văn số 4165/BNV-TTTT ngày 01/8/2023 nêu rõ, ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 356/QĐ-BNV về việc ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2023.

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Cập nhật các quy định về cấu trúc mã định danh, định dạng dữ liệu gói tin và các yêu cầu kỹ thuật khác cho Hệ thống CSDLQG CBCCVC trong các cơ quan nhà nước được quy định tại Quyết định số 356/QĐ-BNV, hoàn thành trước ngày 15/8/20023; báo cáo Bộ Nội vụ về phương án kỹ thuật trước khi thực hiện. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu về CSDLQG, hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

Đối với các bộ, ngành, địa phương: Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm, cơ sở dữ liệu CBCCVC tại các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu tại Quyết định số 356/QĐ-BNV. Thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu tại phần mềm/cơ sở dữ liệu CBCCVC tại bộ, ngành, địa phương để đồng bộ dữ liệu lên CSDLQG về CBCCVC khi triển khai Dịch vụ tích hợp, đồng bộ cập nhật dữ liệu từ hệ thống của bộ, ngành, địa phương tới CSDLQG về CBCCVC. Sử dụng dịch vụ dịch vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về CBCCVC tới các phần mềm/cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

Hoàng Hà
Theo: tcnn.vn