Nghiên cứu - Trao đổi

Những định hướng cơ bản của nhà nước đối với doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

(QLNN) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đang dần tới chặng cuối, những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp có...

Phân cấp quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông

(QLNN) - Phân cấp QLNN đối với GDPT là một nội dung quan trọng trong chương trình cải cách hành chính trong ngành giáo dục. Phân cấp QLNN đối với GDPT theo mô hình giáo dục toàn diện trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò...

Hãy tư duy như một startup – câu thần chú giúp lãnh đạo xây dựng một doanh nghiệp không ngừng sáng tạo và thích nghi trong kỷ nguyên số

(QLNN) - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang tạo ra những thách thức chưa từng có đối với khu vực kinh tế tư nhân. Trên hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, các ngành công nghiệp, người ta đang chứng kiến sự đổ vỡ của...

Quản lý biên chế trong đơn vị sự nghiệp công

(QLNN) - Vấn đề quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các bộ, ngành,...

Nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi công vụ bằng kỷ luật công vụ

(QLNN) - Trách nhiệm công vụ là trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước hành động phải phù hợp với quy định của pháp luật, có sự lựa chọn phương án hành động tối ưu và hợp lý nhất, để báo cáo kết quả hoạt động và...

Quan niệm và vận dụng quyền lực mềm trong quản lý tổ chức

(QLNN) - Thực tế hiện nay, việc quản lý, lãnh đạo thành công có thể dựa vào quyền lực mềm nhiều hơn so với trước đây, nhưng để có được thành công thì những người lãnh đạo, quản lý cần phải có sự hiểu biết về điều kiện, hoàn...

Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN

 (QLNN) - Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước ta xác định đây là lĩnh vực kinh...

Bàn thêm về thực hiện kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam

(QLNN) - Trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực hành pháp luôn tiềm ẩn những nguy cơ khác nhau, có thể dẫn tới tác động, ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xâm hại đến lợi ích...

Về xây dựng chế độ, chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ quốc hội hiện nay

(QLNN) - Trong quá trình triển khai xây dựng đề án về cải cách tiền lương và xác định vị trí việc làm của toàn bộ hệ thống chính trị tới đây, cần kịp thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đặc thù nhằm...

Hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục trưng cầu ý dân

(QLNN) - Quyền tham gia biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là một quyền chính trị quan trọng của công dân, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của công dân. Việc thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực này phụ...