Nghiên cứu - Trao đổi

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng trong bối cảnh cải cách hành chính

(QLNN) - Để xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ với vai trò là cơ quan thực hiện quyền hành pháp phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Theo đó, Chính phủ không làm thay người dân và doanh nghiệp, mà phải tập...

Nông nghiệp thông minh 4.0 – Xu hướng tất yếu và cách tiếp cận ở Việt Nam

(QLNN) - Theo nhiều dự báo, cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ tạo ra các công nghệ hoàn toàn mới là động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm hẳn tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng...

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp hiện nay

(QLNN) - Khi nhắc đến cơ hội hay thách thức đối với doanh nghiệp, hầu hết đều chỉ ra các yếu tố như cơ chế quản lý, chính sách thuế, đất đai, điều kiện tiếp cận vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động,… Đây là những yếu tố...

Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân (KTTN) lần thứ 2 được tổ chức ở Hà Nội ngày 31/7/2017 để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển KTTN trở thành...

Một số giải pháp thúc đẩy chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

(QLNN) - Tăng trưởng kinh tế được coi là nền tảng để xóa đói, giảm nghèo và phát triển con người. Vấn đề đáng quan tâm là tính bền vững của quá trình tăng trưởng này. Một số mô hình tăng trưởng hiện nay đang làm cạn kiệt và...

Giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

(QLNN) - Đại hội XI của Đảng (năm 2011) đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được Đại hội XII (năm 2016) khẳng định tiếp tục đẩy mạnh triển...

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nền công vụ kiến tạo, liêm chính

(QLNN) - Chỉ có thể xây dựng một nền công vụ kiến tạo, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ với tinh thần tận tụy, mẫn cán. Đây không chỉ là quyền và nghĩa vụ của...

Tư duy lãnh đạo: Quan niệm, cấu trúc và vai trò đối với quá trình lãnh đạo

(QLNN) - Tư duy lãnh đạo có thể được hiểu là quá trình phản ánh hiện thực khách quan về lãnh đạo dựa trên hoạt động của bộ não để nhận thức được bản chất và quy luật về quá trình lãnh đạo, cách thức lãnh đạo và mục...

Một số giải pháp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(QLNN) - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự...

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

(QLNN) - Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù vậy, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam do các tổ chức quốc tế đánh giá...