Phỏng vấn nhà quản lý

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức là cái gốc của cải cách hành chính

(QLNN) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã khép lại với những kết quả đáng ghi nhận cũng như đang còn nhiều hạn chế chưa được giải quyết trên cả bốn lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ,...

Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay

(QLNN) - Đánh giá thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, có thể nói rằng, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán...

Khoa học công nghệ là động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

(QLNN) - Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của khoa học - công nghệ đối...

Quyết liệt chỉ đạo và quyết tâm đổi mới thực hiện cải cách hành chính – Kinh nghiệm của Hải Phòng

(QLNN) - Nhân dịp đón Xuân 2018, Tạp chí Quản lý nhà nước có cuộc trao đổi, phỏng vấn Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về những kinh nghiệm thực hiện cải cách; thể hiện sự quyết...