Trang chủ Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đại đoàn kết dân tộc – Di sản quý báu của Bác Hồ

(QLNN) - Tư tưởng đại đoàn kết của Bác thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Đại đoàn kết là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Nhiệm vụ ấy được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của...

Thực hiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng thế trận lòng dân trong giai đoạn hiện nay

(QLNN) - Trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa tư tưởng vì dân trong lịch sử truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, coi đó là cơ sở...

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - 70 năm trôi qua, những lời chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về thực hành liêm khiết vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Chính phủ Việt Nam đang chủ trương “xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu...

Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

(QLNN) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 - 1945 mà là quá trình chuẩn bị...

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 (QLNN) - Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại...

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(QLNN) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, giai cấp công nhân Việt Nam giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, GCCNVN cùng với các giai cấp khác đấu tranh để giải phóng...

Quản lý nhà nước về kinh tế theo tinh thần Văn kiện đại hội XII của Đảng

(QLNN) - Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trở thành yêu cầu cơ bản và cấp thiết trong điều kiện mới, đặc biệt là trong quá trình phát triển, hoàn thiện nền kinh tế thị tường, định hướng xã hội...

Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

(QLNN) - Chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế được thể hiện nhất quán trong nhiều nghị quyết, chính sách của Ðảng, Nhà nước và từng bước được thể chế hóa, triển khai có hiệu quả trên thực tiễn....

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

(QLNN) - Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ đã ban hành 13 nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 quyết định và 1 công văn chỉ đạo từ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước đến trình tự cổ phần hóa, thoái...

Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh

(QLNN) - Kinh tế biển có thể hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển ở dải đất liền ven biển. Đóng góp của lĩnh vực kinh tế diễn ra trên biển...