Báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

(Quanlynhanuoc.vn) – Theo Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 25/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020 được chia thành 03 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức Đại hội gồm: Tuyên truyền trước Đại hội, trong Đại hội và sau Đại hội.

 

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX. Nguồn: internet
Tuyên truyền trước Đại hội

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trước Đại hội, các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ để và mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, phản ánh những đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan và đơn vị trong 05 năm qua.

Tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.

Tuyên truyền nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiên các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tuyên truyền trong Đại hội

Giai đoạn diễn ra Đại hội, báo chí tập trung tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 05 năm 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, trong đó, nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền các hoạt động, sự kiện diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội; ttuyên truyền sự quan tâm, theo dõi của các tầng lóp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đại hội.

Tuyên truyền sau Đại hội

Theo Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW, nội dung tuyên truyền sau Đại hội là: Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền, tập trung phân tích, làm rõ phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phổ biến các bài học kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn; quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW nêu rõ, việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

PV