Đồng Nai chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Quanlynhanuoc.vn) – Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện bản chất dân chủ, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta. Tại Đồng Nai, các cấp ủy và chính quyền địa phương đã rất quan tâm, chăm lo đến công tác chuẩn bị bầu cử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng kế hoạch đề ra, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Nai kỳ vọng một kỳ bầu cử diễn ra tốt đẹp, góp phần cùng với các địa phương khác thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên phạm vi cả nước.

 

Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức làm công tác bầu cử tại tỉnh Đồng Nai”, ngày 28/4/2021. (Ảnh: baodongnai.com.vn).
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và kiện toàn các chức danh trong cấp ủy, chính quyền, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã sớm ban hành các kế hoạch, chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 391-KH/TU ngày 25/9/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mục đích, yêu cầu của kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trên tinh thần Kế hoạch số 391-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 15/ HD/BTGTU ngày 29/01/2021 về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, Công văn số 269-CV/BTGTU ngày 02/3/2021 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử; Công văn số 282-CV/BTGTU ngày 08/3/2021 về đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá cuộc bầu cử. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản như: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 21/01/202, qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai các công việc cần thiết trong cuộc bầu cử; HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bảo đảm vấn đề tài chính của cuộc bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự

Công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được các cấp, ngành, địa phương thực hiện chu đáo, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Đồng Nai bảo đảm là người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu số bảo đảm theo quy định; có tỷ lệ hợp lý đại biểu ngoài Đảng, các tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết không giới thiệu người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, với những trường hợp vướng mắc, cụ thể như một số ứng cử viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, các cấp ủy, chính quyền đã tổng hợp thông tin và báo cáo kịp thời đến Tỉnh ủy để cho ý kiến xem xét, giải quyết. Đến nay, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Đồng Nai thống nhất lập danh sách chính thức 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, 135 người vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 630 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.475 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 20261.

Công tác thành lập đơn vị bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri

Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp trọng điểm, vì vậy tập trung đông đảo công nhân lao động đến tạm trú để sinh sống và làm việc. Đặc điểm này khiến công tác lập và niêm yết danh sách cử tri gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương như: Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch… Song với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, thận trọng và nghiêm túc, toàn tỉnh đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng tiến độ như luật định. Danh sách cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã và đang được thông báo rộng rãi để Nhân dân biết, Nhân dân kiểm tra, bảo đảm sự dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh để thực hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Theo số liệu thống kê của UBBC tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 2.244.938 cử tri, trong đó cử tri thường trú là 1.959.433 người; tạm trú là 285.505 người. Về thành lập đơn vị bầu cử, Đồng Nai có 04 đơn vị bầu cử ĐBQH; 27 đơn vị đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 95 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.157 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc thành lập 1.492 tổ bầu cử và xác định vị trí đặt các tổ bầu cử này2. Cùng với đó, UBBC tỉnh cũng hướng dẫn UBBC các cấp về công tác bố trí địa điểm bỏ phiếu; việc chuẩn bị hòm phiếu; việc nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; các công việc thực hiện trước, trong ngày bầu cử của tổ bầu cử; việc kiểm kê, kiểm tra phân loại phiếu bầu; việc kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử và chế độ thông tin báo cáo.

Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử

Đồng Nai là tỉnh có nhiều đặc thù như: có số lượng công nhân, người lao động đông đảo; số lượng cử tri là đồng bào có đạo tương đối lớn; nhiều xã miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh… Với những đặc thù trên, Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, các địa phương chuẩn bị chu đáo công tác tuyên truyền, vận động để toàn dân nhận thức rõ ý nghĩa và tham gia đầy đủ cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành từ tháng 01/2021; trong đó cao điểm tuyên truyền từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử đã thực hiện theo chiều sâu, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trang thông tin điện tử, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tổ nhân dân, khu phố; tờ gấp, tờ bướm; thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan; thi tìm hiểu trực tuyến…

Công tác tuyên truyền đã huy động sự vào cuộc và phối hợp của nhiều cơ quan, sở, ngành như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai… Đặc biệt, chính quyền địa phương các cấp đã có sự linh hoạt, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động tuyên truyền. Ví dụ như tại Định Quán, là huyện tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phân bố rải rác nhiều nơi như các xã Phú Lợi, Phú Tân (chủ yếu đồng bào Hoa), Túc Trưng (đồng bào Chơro), Thanh Sơn (nhiều đồng bào Tày, Dao…). Ngoài ra, huyện còn có một bộ phận người dân sống tại các làng bè trên sông. Với phương châm, ở đâu có dân là phải đưa thông tin tuyên truyền tới đó, huyện đã phát tận tay tài liệu tuyên truyền đã được biên soạn lại theo những nội dung quan trọng, cần thiết cho bà con; đưa loa phát thanh tuyên truyền về bầu cử xuống từng ấp, tận từng làng bè. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: treo pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu và lồng ghép vào các buổi tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ nhân dân… để người dân trên địa bàn được thông tin rộng rãi về cuộc bầu cử.

Điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền tại tỉnh Đồng Nai đó là Bảo tàng Đồng Nai đã tổ chức Triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp – Ngày hội của toàn dân”. Triển lãm trưng bày hơn 250 hình ảnh, tư liệu về 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ. Ngoài các hình ảnh, triển lãm còn trưng bày nhiều đầu sách về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tài liệu về những ĐBQH đầu tiên của tỉnh Biên Hòa; kỷ yếu tổng kết hoạt động của HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai… giúp người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử ngày bầu cử – ngày hội toàn dân.

Công tác bảo đảm an ninh – trật tự và an toàn cho bầu cử

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Do đó, các cơ quan chuyên môn, các lực lượng chức năng địa phương đều đã chủ động xây dựng các phương án để kịp thời phòng ngừa và xử lý các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bầu cử. Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch cụ thể như: Kế hoạch số 2096/KH-CAT-PV01 ngày 20/11/2020 triển khai công tác bảo đảm an ninh – trật tự cuộc bầu cử trên địa bản tỉnh; phối hợp lực lượng quân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch số 854/KH-CA-QS ngày 15/4/2021 về bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-BCH ngày 23/3/2021 về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp…

Ngành Y tế cũng đã có kịch bản để ứng phó trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại địa phương. Sở Y tế Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bệnh viện, trung tâm y tế bảo đảm công tác y tế cho cuộc bầu cử, đặc biệt là chủ động các phương án ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các điểm bầu cử được phun khử khuẩn 100%, cử tri đi bỏ phiếu sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế. Các điểm bầu cử được quán triệt thực hiện phương án y tế trong điều kiện không có giãn cách, có giãn cách. Với những người trong khu cách ly, sẽ có thùng phiếu được đưa vào trong, sau khi cử tri bỏ xong, thùng phiếu sẽ được đưa ra ngoài khử khuẩn trước khi kiểm phiếu.

Tỉnh cũng đã xây dựng các phương án đối với trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt, dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì UBBC các cấp chỉ đạo tổ bầu cử đưa ra phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Trong trường hợp các tình huống phát sinh dịch bệnh hoặc mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền thì UBBC cấp tỉnh báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực này.

Công chức công nghệ thông tin của Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tập huấn phần mềm bầu cử. (Ảnh: baodongnai.com.vn)
Công tác tổ chức tập huấn về bầu cử

UBBC tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai tới 11 điểm cầu cấp huyện, thành phố trong tỉnh (vào ngày 01/02/2021). Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh ngày 19/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; công bố quyết định thành lập UBBC tỉnh. Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng với đó, UBBC tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBBC ngày 05/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bầu cử. Đến nay, UBBC tỉnh tổ chức tập huấn và tham gia diễn tập phần mềm bầu cử cho 11/11 huyện, thị, thành phố. Đối với các tổ chức làm công tác bầu cử, UBBC tỉnh cũng đã tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ chức này nhằm bảo đảm việc tổ chức triển khai các công việc trước, trong bầu cử được thống nhất, chu đáo, đúng hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định của luật. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức phụ trách bầu cử trong việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử, giúp cho các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện việc tổng hợp, xác định kết quả bầu cử được chặt chẽ, chính xác, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật.

Đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 29/4/2021, UBBC tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng dành cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Tại hội nghị, những người ứng cử đã được phổ biến một số nội dung kỹ năng dành cho người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 như: một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH và đại biểu HĐND; kỹ năng xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử; thu thập thông tin; xử lý thông tin và các kỹ năng cần thiết khác. Các đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận các nội dung xung quanh các vấn đề trên.

Tại các huyện, thị, UBBC cấp huyện cũng đã tiến hành tổ chức thực hành phần mềm bầu cử cho các cán bộ, công chức, viên chức trong tổ giúp việc của UBBC huyện, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các xã, thị trấn. Thông qua các buổi tập huấn, UBBC các huyện cũng đã giải đáp các thắc mắc của đơn vị, hướng dẫn các thao tác trên phần mềm khi xuất biên bản và kiểm tra thông tin. Đồng thời, quán triệt một số nội dung trọng tâm trong việc sử dụng phần mềm bầu cử phục vụ diễn tập và ngày bầu cử; công tác chuẩn bị trang thiết bị, đường truyền internet; chế độ báo cáo, việc quản lý tài khoản nhập liệu trên phần mềm bầu cử bảo đảm an toàn thông tin…

Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đã và đang được UBBC chú trọng thực hiện. Ngày 12/4/2021, UBBC tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBBC về kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử của UBBC cấp huyện. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban trực thuộc cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định. UBBC tỉnh thực hiện giám sát UBBC cấp huyện, xã thông qua công tác báo cáo định kỳ hằng tuần, thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị công tác bầu cử. Qua đó, kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao nhận thức để công tác bầu cử đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBBC tỉnh cũng đã tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiến hành xem xét, rà soát, xử lý, thông báo kết quả xử lý, trả lời cho cử tri được biết. Việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương theo đúng Luật định.

Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBBC tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đồng Nai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ thời gian, bảo đảm an toàn, yêu cầu trong tất cả các khâu. Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Đồng Nai tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đồng Nai sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp. Các cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được các đại biểu xứng đáng, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần vào sự phát triển toàn diện, vững chắc của Đồng Nai, đồng thời góp phần kiện toàn, hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chú thích
1, 2. Báo cáo số 213/BC-UBBC ngày 29/4/2021 của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tài liệu tham khảo
1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015.
2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
ThS. Đặng Thị Yến
Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai