Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả kiểm soát của nhân dân đối với Đảng là một trong những giải pháp nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(QLNN) - Thời gian qua, việc thực hiện kiểm soát của nhân dân đối với Đảng thông qua đóng góp ý kiến đối với đảng viên và các tổ chức Đảng vẫn còn hạn chế nhất định, chưa đạt được kết quả  mong đợi. Do vậy, việc tiếp tục...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

(QLNN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trí thức và khi giữ cương vị là người đứng đầu đất nước, Người rất quan tâm đến trí thức và vấn đề trí thức. Tư tưởng về trí thức của Hồ Chí Minh đã được hình thành ngay từ...

Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo

(QLNN) - Công tác kiểm tra là một bộ phận cấu thành của công tác lãnh đạo, là một công việc nằm trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách. Chính vì vậy, kiểm tra, giám sát có vị trí rất quan trọng trong Cương lĩnh,...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(QLNN) - Năm mươi năm về trước (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người...

Một số giải pháp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(QLNN) - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự...

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(QLNN) - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong hệ thống chính trị, đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới đất nước… Tuy nhiên, tổ...

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

(QLNN) - Sau hơn 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng....

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - Trong trước tác của mình, tư tưởng về đảng cầm quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện từ rất sớm. Khi nói đến cụm từ “Đảng cầm quyền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự...

Công tác cán bộ từ tầm nhìn chiến lược của Đảng

(QLNN)- Hồ Chí Minh đã nói về cán bộ và công tác cán bộ với một tư duy hiện đại, mới mẻ, Người đã nói được điều vượt trước, có thể nói là mẫn cảm đặc biệt. Người đem vào những dự cảm, trù tính đó cả tinh thần...