Chuyên mục

Đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương xây dựng và duy trì một nền tư pháp cách mạng nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương về cải cách tư pháp đã được đề...

Cần Thơ: Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7)

(QLNN) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), tối ngày 26/7/2019, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ tổ chức Lễ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Công an nhân dân

(QLNN) -  Trước thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo suy thoái hiện nay, việc tăng cường giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn thấm nhuần 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, trong đó...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

(QLNN) - Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, việc nhận thức và thực hiện...

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(QLNN) - Những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Người về công tác huấn luyện...

Thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người

(QLNN) - Các thành tựu phát triển đất nước những năm qua ở nước ta đã tạo các điều kiện vật chất và nguồn lực để tôn trọng, bảo đảm, thúc đẩy tốt hơn các quyền và tự do cơ bản của nhân dân. Ðời sống vật chất, tinh...

Nghiên cứu khoa học – động lực và giải pháp cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Những năm qua, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện “chức năng kép”, đó là đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo nguồn nhân lực hành chính chất lượng ở...

Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hành chính

(QLNN) - Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, theo đó: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ,...

Phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(QLNN) - Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trên thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra...

Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

(QLNN) - Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự...