Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chức danh – nhân tố bảo đảm sự thành công của chính sách sử dụng cán bộ

(QLNN) - Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế tri thức phát triển nhanh chóng, công tác cán bộ ở nước ta đòi hỏi một chiến lược cán bộ đúng đắn mang tính thực tiễn sâu sắc nhằm tạo ra...

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

(QLNN) - Mục đích của hoạt động bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên là nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và kỹ năng...

Nâng cao năng lực và đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước gắn với đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế

(QLNN) - Bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày một cao của tiến trình đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, việc đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là cực kỳ quan...

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức cấp xã

(QLNN) - Mục đích của Nhà nước khi xây dựng, ban hành pháp luật là để điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và công dân, thực hành và phát huy các quyền tự...

Đào tạo nguồn nhân lực hành chính cấp chiến lược – nhiệm vụ quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Đào tạo nguồn nhân lực cấp chiến lược nói chung và nhân lực hành chính cấp chiến lược nói riêng hiện nay vẫn là một vấn đề mới ở nước ta. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, đòi hỏi phải có chiến lược...

Nghiên cứu khoa học – động lực và giải pháp cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Những năm qua, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện “chức năng kép”, đó là đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo nguồn nhân lực hành chính chất lượng ở...

Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hành chính

(QLNN) - Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, theo đó: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ,...

Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành dự trữ nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(QLNN) - Tổng cục Dự trữ nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước (DTNN); trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính...

Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện hiện nay

(QLNN) - Đối tượng bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện là những người đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện nhằm chuẩn hóa năng lực lãnh đạo quản...

Áp dụng mô hình đào tạo dựa trên năng lực trong xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức

(QLNN) - Trong tiến trình cải cách nền hành chính của mỗi quốc gia, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, bởi con người là trung tâm của mọi cuộc cải cách. Để hướng tới mục tiêu phát...