Diễn đàn hành chính

Tính khả thi của Hiệp ước Marakesh trong bối cảnh Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 29/12/2020, Hội thảo tham vấn báo cáo về “Tính khả thi của Hiệp ước Marrakesh trong bối cảnh của Việt Nam” và công bố 2 nghiên cứu đánh giá chính sách cho người khuyết tật được tổ chức bởi UNDP Việt Nam.   Đây là một diễn đàn mở nhằm...

Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030”

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công và phát triển kinh tế - xã hội trong bối...

Mô hình chính quyền đô thị – Sức bật mới cho TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Để tổ chức và vận hành tốt mô hình chính quyền đô thị, TP. Hồ Chí Minh phải sắp xếp bộ máy hợp lý, lựa chọn những đại biểu Hội đồng nhân dân có tâm, có tầm và phát huy vai trò làm chủ của người dân. Sáng...

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 13/11/2020, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Phó Chủ...

Các yếu tố cấu thành năng lực thực thi công vụ của công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực thực thi công vụ chính là khả năng thực tế của mỗi công chức trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Có nhiều yếu tố cấu thành nên năng lực, trong đó: kiến thức; kỹ năng; thái độ, hành vi là...

Hội thảo khoa học: Xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn đề xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử ở Việt Nam được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Đặc biệt năm 2020, sự quyết liệt triển khai xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công...

Chính phủ điện tử: Giải quyết 3 vấn đề trụ cột

(Quanlynhanuoc.vn) - Ba vấn đề nóng cũng là 3 trụ cột quan trọng của xã hội gồm: giao thông, giáo dục và y tế trở thành chủ đề chính của 3 phiên thảo luận chuyên đề tại hội thảo Chính phủ điện tử lần thứ 15.   Hội thảo quốc gia...

Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: thực trạng và định hướng đến năm 2030”

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 08/11/2011, Chính phủ ra Nghị quyết 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 với 5 mục tiêu và đẩy mạnh cải cách trên 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ...

Kỹ năng quản lý thời gian đối với nhà quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Thường chúng ta chưa biết cách quản lý các ưu tiên nên công việc luôn áp lực và giảm hiệu suất, đặc biệt với vị trí lãnh đạo, quản lý trong tổ chức. Quản lý thời gian hiệu quả không chỉ cho thấy sự chắc chắn, cụ...

Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công tốt đẹp các nội dung đề ra trong Chương trình nghị sự với tinh thần hữu nghị, hiểu biết, tin cậy và trách nhiệm. Đại hội đã bế mạc vào trưa 10/9.    Phát biểu bế mạc Đại hội đồng, Chủ...