Hành chính quốc tế

Tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN)- Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, điển hình là việc xử lý các vụ án tham nhũng lớn và hoàn thiện khung khổ pháp lý về phòng, chống tham nhũng. Tuy vậy,...

Vi-rút corona sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn

(QLNN) - Dưới đây là dự báo của một số nhà tư tưởng đương đại lớn về cộng đồng, kinh tế, công nghệ y sinh, thói quen và những thay đổi mà vi-rút corona gây ra. Một số dự báo dành cho nước Mỹ nhưng nhìn chung đều có tính khái...

Chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược ở Xinh-ga-po và kinh nghiệm cho Việt Nam

 (QLNN) - Cộng hòa Xinh-ga-po (Republic of Singapore) là quốc gia có thành phần dân tộc và ngôn ngữ đa dạng. Để bảo đảm sự đa dạng văn hóa, ngôn ngữ, đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời phù hợp với quá trình phát triển kinh tế của...

Giáo dục ở Phần Lan và những gợi mở cho cải cách giáo dục ở Việt Nam

(QLNN) - Phần Lan có cách giảng dạy đặc biệt, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Đội ngũ giáo viên sẽ cố gắng khuyến khích học sinh học tập nhưng nếu học sinh đó không muốn học hoặc không có khả năng học, họ muốn tập trung tìm...

Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực trong nền công vụ Vương quốc Anh

(QLNN) - Bài viết cập nhật một số nội dung cải cách gần đây trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với phương châm “Kỹ thuật số trước hết” trong hệ thống công vụ Vương quốc Anh thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; từ đó,...

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở Tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

(QLNN) - Đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC) luôn được tỉnh Sanavakhet (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) coi trọng. Hằng năm, tỉnh đều ban hành các kế hoạch ĐTBD CBCC, từ đó, các khóa ĐTBD được tổ chức thường xuyên, giúp đội ngũ...

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong xây dựng và triển khai chiến lược biển

(QLNN) - Thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của đại dương, việc “Vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng quan trọng cho tất cả quốc gia có biển và thậm chí cả các quốc gia không có biển. Nhật Bản là quốc gia ven...

Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng internet của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu mới hết sức cấp thiết trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xuất phát từ nhu cầu đặt...

Tìm hiểu về chính quyền địa phương Thái Lan và một số gợi mở trong xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

(QLNN) - Năm 1932, Thái Lan đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên. Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã 19 lần sửa đổi và thay mới Hiến pháp. Thái Lan là quốc gia đã thiết lập được một thể chế hành chính lâu đời. Mô hình hành...

Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực trong khu vực công Hàn Quốc

(QLNN) - Quản lý năng lực được coi là đã góp phần vào việc nâng cao toàn bộ năng lực của nền công vụ và tổng thể khả năng cạnh tranh của Chính phủ Hàn Quốc. Và hệ thống quản lý năng lực ở chính quyền trung ương Hàn Quốc...