Trang chủ Tags Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Tag: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí...

(Quanlynhanuoc.vn) - Tính tích cực chính trị là một bộ phận cấu thành phẩm chất chính trị của mỗi chủ thể chính trị, được biểu hiện ở sự tự giác, chủ động, sáng tạo trong nhận thức và hành động khi tham gia vào quá trình chính trị trong từng thời kỳ lịch sử nhất định...

Giới thiệu Tạp chí in

Các số Tạp chí