Trang chủ Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng trách nhiệm cán bộ và kết quả cụ thể sẽ bảo vệ được cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2021, TP. Hồ Chí Minh được phép thực hiện một số mô hình, cơ chế đột phá, nhất là mô hình chính quyền đô thị và thành lập thành phố trong thành phố. Đây cũng là năm đầu tiên, TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị...

Hoạt động phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hội luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri là hoạt động rất phức tạp, mới mẻ. Đây là hình thức thiết thực, đem lại hiệu quả trong công tác tiếp...

Năm Chủ tịch ASEAN 2020 – khẳng định bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam vừa khép lại với những thành công có ý nghĩa thiết thực và lâu dài đối với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh nhiều thách thức và khó khăn đối với khu...

Vai trò và các yêu cầu đối với truyền thông chính sách

(Quanlynhanuoc.vn) - Truyền thông chính sách là hệ thống các nỗ lực chủ động chủ trì và tương tác hai chiều của Nhà nước được thiết kế có chủ đích nhằm tiếp nhận và chia sẻ thông tin về chính sách cũng như quá trình chính sách (cách thức...

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập

(Quanlynhanuoc.vn) - Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục nghề nghiệp ở nước ta đang từng bước đổi mới, đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức của xã hội, người dân, doanh...

Chính phủ: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới,...

Cần tránh tình trạng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người“

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nghị giao ban toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều nội dung quan trọng được báo cáo, trong đó công tác lựa chọn nhân sự phải bảo...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền...

An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay – Vấn đề đặt ra và giải pháp

(QLNN) - Ngày nay, an ninh thông tin đã và đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội và dần trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nguy cơ gây mất an ninh thông tin là mối đe dọa lớn và...

Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(QLNN) - Trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đứng trước những...