Trang chủ Chuyên mục Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững                                          

 (QLNN) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện công khai, minh bạch và kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện...

Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Chủ trương, đường lối về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng ta, là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới. Với sự phát...

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

(QLNN) - Tháng 5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo Di chúc - một văn kiện lịch sử vô giá thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Sau nửa thế...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

(QLNN) - Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã khẳng định: “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng...

Đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn là nội dung được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, hoạt động cải cách tư pháp đã đạt được nhiều thành...

Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII)

(QLNN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao và phát huy tốt vai trò nêu gương trước quần chúng, trước hết là nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống, Người xem đây là một ưu...

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển bao trùm ở Việt Nam

(QLNN) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu phát triển tổng quát trong giai đoạn 2016 - 2020 là: Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản...

Một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tập thể tạo ra hàng hóa, việc làm, đóng góp cho sự phát triển GDP của đất nước, đồng thời, tạo...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công an nhân dân

 (QLNN) - Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân. Trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ công an nhân dân cần...

Thực hiện quan điểm của đảng về quyền con người

(QLNN) - Trên cơ sở kế thừa thành tựu bảo đảm quyền con người trong các giai đoạn cách mạng trước đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung...