Trang chủ Chuyên mục Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chính phủ: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới,...

Cần tránh tình trạng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người“

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nghị giao ban toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều nội dung quan trọng được báo cáo, trong đó công tác lựa chọn nhân sự phải bảo...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền...

An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay – Vấn đề đặt ra và giải pháp

(QLNN) - Ngày nay, an ninh thông tin đã và đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội và dần trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nguy cơ gây mất an ninh thông tin là mối đe dọa lớn và...

Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(QLNN) - Trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đứng trước những...

Công tác tuyên truyền, cổ động trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 – ý nghĩa trong hoạt động công tác tuyên giáo hiện nay

(QLNN)- Cùng với sự góp sức tổng lực của cả dân tộc, của nhiều lực lượng, binh chủng, công tác tuyên truyền cổ động đã góp phần đặc biệt quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thống nhất...

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5)

(QLNN) - Nhân Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2020). Tạp chí Quản lý nhà nước điểm lại dấu mốc lịch sử và ý nghĩa quan trọng...

5 bài học kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Học viện Hành chính quốc gia được thành lập ngày 29/5/1959, đến nay đã hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Học viện luôn đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, trong thành tích đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp...

Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và giáo dục; được Nhà nước tập trung xây dựng và được nhân dân nuôi dưỡng. 75 năm qua, Quân đội...

Một số ý kiến về hoạt động lập quy của Chính phủ Việt Nam

(QLNN) - Theo quy định của pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và thực hiện thông qua hai hoạt động là lập pháp và lập quy. Theo đó, quyền lập pháp thuộc về Quốc hội (cơ quan lập pháp), còn quyền lập quy...