Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay

(QLNN) - Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - trước khi đi xa, đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc mang giá trị vượt...

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

(QLNN) - Sau hơn 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng....

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - Trong trước tác của mình, tư tưởng về đảng cầm quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện từ rất sớm. Khi nói đến cụm từ “Đảng cầm quyền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự...

Giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

(QLNN) - Đại hội XI của Đảng (năm 2011) đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được Đại hội XII (năm 2016) khẳng định tiếp tục đẩy mạnh triển...

Phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và các giải pháp trọng tâm năm 2019

(QLNN) - Năm 2018 diễn ra trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang....

Chính phủ kiến tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(QLNN) - Ở góc nhìn lịch sử, chính phủ kiến tạo là một sự tiếp nối của chính phủ kiến quốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên từ 73 năm trước. Ngay trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03/9/1945), Chủ tịch Hồ...

Xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp trong thời kỳ phát triển mới của đất nước theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(QLNN) - Xây dựng nhà nước pháp quyền, nền dân chủ, thực hiện chương trình cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp vì mục tiêu phát triển con người hài hòa với phát triển cộng đồng đang hối thúc phải đổi...

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013

(QLNN) - Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013 là yêu cầu tất yếu khách quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, thực hiện thắng lợi...

Phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

(QLNN) - Nhân lực là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mặt khác, trình độ phát triển của nguồn nhân lực là một thước đo chủ yếu sự phát triển của các quốc gia. Vì vậy, các quốc gia trên thế...

Đảng lãnh đạo Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế

(QLNN) Mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước xét theo chức năng và nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm là mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý. Phân tích mối quan hệ này từ tổ chức và hoạt động với thiết chế và thể chế...