Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển bao trùm ở Việt Nam

(QLNN) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu phát triển tổng quát trong giai đoạn 2016-2020 là: Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

(QLNN) - Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, việc nhận thức và thực hiện...

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(QLNN) - Những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Người về công tác huấn luyện...

Thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người

(QLNN) - Các thành tựu phát triển đất nước những năm qua ở nước ta đã tạo các điều kiện vật chất và nguồn lực để tôn trọng, bảo đảm, thúc đẩy tốt hơn các quyền và tự do cơ bản của nhân dân. Ðời sống vật chất, tinh...

Phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(QLNN) - Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trên thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra...

Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

(QLNN) - Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự...

Phát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng

(QLNN)- Đối với nền kinh tế Việt Nam, ngành Nông nghiệp không những có vai trò nền móng mà còn là động lực trong quá trình phát triển đất nước, có khả năng lan tỏa sang các ngành khác, giúp tăng khả năng cạnh tranh cũng như ưu thế của...

Tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW

(QLNN) - Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, việc xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước nói chung, cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói riêng và đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển và...

Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân (KTTN) lần thứ 2 được tổ chức ở Hà Nội ngày 31/7/2017 để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển KTTN trở thành...

Nâng cao hiệu quả kiểm soát của nhân dân đối với Đảng là một trong những giải pháp nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(QLNN) - Thời gian qua, việc thực hiện kiểm soát của nhân dân đối với Đảng thông qua đóng góp ý kiến đối với đảng viên và các tổ chức Đảng vẫn còn hạn chế nhất định, chưa đạt được kết quả  mong đợi. Do vậy, việc tiếp tục...