Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội ngày 31/7/2017 để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân...

Phản biện xã hội của báo chí trong xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ

(QLNN) - Báo chí thực hiện chức năng phản biện xã hội là sự can thiệp xã hội bằng thông tin để tham gia vào việc hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật, các vấn đề của đời sống xã hội; tạo diễn đàn ngôn luận cho công...

Giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

(QLNN) - Đại hội XI của Đảng (năm 2011) đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được Đại hội XII (năm 2016) khẳng định tiếp tục đẩy mạnh triển...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

(QLNN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trí thức và khi giữ cương vị là người đứng đầu đất nước, Người rất quan tâm đến trí thức và vấn đề trí thức. Tư tưởng về trí thức của Hồ Chí Minh đã được hình thành ngay từ...

Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo

(QLNN) - Công tác kiểm tra là một bộ phận cấu thành của công tác lãnh đạo, là một công việc nằm trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách. Chính vì vậy, kiểm tra, giám sát có vị trí rất quan trọng trong Cương lĩnh,...

Tư duy lãnh đạo: Quan niệm, cấu trúc và vai trò đối với quá trình lãnh đạo

(QLNN) - Tư duy lãnh đạo có thể được hiểu là quá trình phản ánh hiện thực khách quan về lãnh đạo dựa trên hoạt động của bộ não để nhận thức được bản chất và quy luật về quá trình lãnh đạo, cách thức lãnh đạo và mục...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(QLNN) - Năm mươi năm về trước (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người...

Một số giải pháp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(QLNN) - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự...

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(QLNN) - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong hệ thống chính trị, đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới đất nước… Tuy nhiên, tổ...

Sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(QLNN) - Chức năng của nhà nước vừa là quy định, vừa là sự thể hiện bản chất của nhà nước. Tùy theo các tiêu chí khác nhau mà chức năng của nhà nước được đề cập, xem xét dưới nhiều góc độ. Trong bài viết này, tác giả...