Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

(QLNN) - Chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế được thể hiện nhất quán trong nhiều nghị quyết, chính sách của Ðảng, Nhà nước và từng bước được thể chế hóa, triển khai có hiệu quả trên thực tiễn....

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

(QLNN) - Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ đã ban hành 13 nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 quyết định và 1 công văn chỉ đạo từ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước đến trình tự cổ phần hóa, thoái...

Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh

(Quanlynhanuoc.vn) - Kinh tế biển có thể hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển ở dải đất liền ven biển. Đóng góp của lĩnh vực kinh tế diễn ra trên biển...

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

(QLNN) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Người luôn coi đó là vấn đề hệ trọng, cần thiết trong...

Đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương xây dựng và duy trì một nền tư pháp cách mạng nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương về cải cách tư pháp đã được đề...

Sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(QLNN) - Chức năng của nhà nước vừa là quy định, vừa là sự thể hiện bản chất của nhà nước. Tùy theo các tiêu chí khác nhau mà chức năng của nhà nước được đề cập, xem xét dưới nhiều góc độ. Trong bài viết này, tác giả...

Một số giải pháp thúc đẩy chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

 (QLNN) - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ được coi là chìa khóa nhằm bảo đảm cho các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -...

Bàn giải pháp xây dựng “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”

(QLNN) - Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công” vừa được Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Kế hoạch xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia thu hút,...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Công an nhân dân

(QLNN) -  Trước thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo suy thoái hiện nay, việc tăng cường giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn thấm nhuần 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, trong đó...

Giải pháp triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

(QLNN) - Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đây là hoạt động mang tính tất yếu khách quan đối với quản trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay....