Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”

(QLNN) - Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, ngày 19-9-2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã diễn ra trọng thể. 1.300...

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(QLNN) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được thực hiện đồng bộ, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo và tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối...

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nhà nước pháp quyền

(QLNN) - Phát huy dân chủ đóng vai trò vô cùng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận...

Đại đoàn kết dân tộc – Di sản quý báu của Bác Hồ

(QLNN) - Tư tưởng đại đoàn kết của Bác thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Đại đoàn kết là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Nhiệm vụ ấy được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của...

Thực hiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng thế trận lòng dân trong giai đoạn hiện nay

(QLNN) - Trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa tư tưởng vì dân trong lịch sử truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, coi đó là cơ sở...

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - 70 năm trôi qua, những lời chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về thực hành liêm khiết vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Chính phủ Việt Nam đang chủ trương “xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu...

Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

(QLNN) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 - 1945 mà là quá trình chuẩn bị...

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 (QLNN) - Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại...

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(QLNN) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, giai cấp công nhân Việt Nam giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, GCCNVN cùng với các giai cấp khác đấu tranh để giải phóng...

Quản lý nhà nước về kinh tế theo tinh thần Văn kiện đại hội XII của Đảng

(QLNN) - Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trở thành yêu cầu cơ bản và cấp thiết trong điều kiện mới, đặc biệt là trong quá trình phát triển, hoàn thiện nền kinh tế thị tường, định hướng xã hội...