Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển bao trùm ở Việt Nam

(QLNN) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu phát triển tổng quát trong giai đoạn 2016 - 2020 là: Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản...

Một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tập thể tạo ra hàng hóa, việc làm, đóng góp cho sự phát triển GDP của đất nước, đồng thời, tạo...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công an nhân dân

 (QLNN) - Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân. Trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ công an nhân dân cần...

Thực hiện quan điểm của đảng về quyền con người

(QLNN) - Trên cơ sở kế thừa thành tựu bảo đảm quyền con người trong các giai đoạn cách mạng trước đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(QLNN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạp chí Quản lý nhà nước...

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện tốt việc mua và đọc báo Đảng

(QLNN) - Trong 5 năm qua (2013 - 2018), việc phổ biến các báo, tạp chí Đảng ở các chi bộ, đơn vị trong toàn Học viện được thực hiện thường xuyên và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Đây không chỉ là việc nắm bắt...

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(QLNN) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được thực hiện đồng bộ, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo và tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối...

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nhà nước pháp quyền

(QLNN) - Phát huy dân chủ đóng vai trò vô cùng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận...

Đại đoàn kết dân tộc – Di sản quý báu của Bác Hồ

(QLNN) - Tư tưởng đại đoàn kết của Bác thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Đại đoàn kết là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Nhiệm vụ ấy được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của...

Thực hiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng thế trận lòng dân trong giai đoạn hiện nay

(QLNN) - Trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa tư tưởng vì dân trong lịch sử truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, coi đó là cơ sở...