Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Công tác tuyên truyền, cổ động trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 – ý nghĩa trong hoạt động công tác tuyên giáo hiện nay

(QLNN)- Cùng với sự góp sức tổng lực của cả dân tộc, của nhiều lực lượng, binh chủng, công tác tuyên truyền cổ động đã góp phần đặc biệt quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thống nhất...

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5)

(QLNN) - Nhân Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2020). Tạp chí Quản lý nhà nước điểm lại dấu mốc lịch sử và ý nghĩa quan trọng...

5 bài học kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Học viện Hành chính quốc gia được thành lập ngày 29/5/1959, đến nay đã hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Học viện luôn đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, trong thành tích đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp...

Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và giáo dục; được Nhà nước tập trung xây dựng và được nhân dân nuôi dưỡng. 75 năm qua, Quân đội...

Một số ý kiến về hoạt động lập quy của Chính phủ Việt Nam

(QLNN) - Theo quy định của pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và thực hiện thông qua hai hoạt động là lập pháp và lập quy. Theo đó, quyền lập pháp thuộc về Quốc hội (cơ quan lập pháp), còn quyền lập quy...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo – Thực trạng và giải pháp

(QLNN) - Ngày 04/11/2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã...

Thúc đẩy quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay  

(QLNN) - Việt Nam cũng như bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều xác định cải cách hành chính là một yêu cầu tất yếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quyền dân chủ cũng như góp phần nâng cao chất lượng đời sống...

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững                                          

 (QLNN) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện công khai, minh bạch và kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện...

Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Chủ trương, đường lối về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng ta, là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới. Với sự phát...

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

(QLNN) - Tháng 5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo Di chúc - một văn kiện lịch sử vô giá thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Sau nửa thế...