Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Những vấn đề có tính nguyên tắc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đánh giá công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác này có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa caoVì vậy, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta diễn ra với nhiều cấp độ, trình độ và hình thức biểu hiện khác nhau, với âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, làm cho tính chất, nội dung cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt, phức tạp.

Các quan điểm sai trái, thù địch của chúng thường tập trung vào phát các tài liệu, bài viết, lồng ghép các hình ảnh, tạo các video clip tuyên truyền các thông tin có nội dung xuyên tạc, nói xấu nội bộ; làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới; live stream trực tiếp để kêu gọi cộng đồng mạng can thiệp vào nội bộ hoặc tham gia bình luận trái chiều trên mạng xã hội; với âm mưu, thủ đạo bịa đặt về Việt Nam không có dân chủ, đang duy trì chế độ độc tài. Đảng Cộng sản đang là chướng ngại vật trên con đường phát triển của đất nước; Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến, thủ tiêu phản biện xã hội bằng những biện pháp, hành động mang tính chất “xã hội đen” như tạt chất bẩn, đe dọa, theo dõi, ngăn cản các hoạt động và xử tù những người “đấu tranh cho dân chủ”; nền giáo dục Việt Nam hiện nay là “phá người”, phá tương lai đất nước; bóp méo, bôi nhọ và phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng của nước ta; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta chỉ là một chiêu trò “mị dân” không đạt được kết quả thiết thực, việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh là việc thừa thãi, gây lãng phí; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”…

Những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động hiện nay có thể được ví như môi trường bị ô nhiễm. Chúng ta không lạ gì những âm mưu, thủ đoạn đó, bởi dã tâm đen tối đó đã có từ lâu, được “tua” nhiều lần kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay, nhất là sau hơn 35 năm lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử làm cho vị thế, uy tín của nước ta ngày càng được củng cố, giữ vững trên trường quốc tế, sự chống phá đó càng điên cuồng, quyết liệt, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thực tế, khách quan đó đòi hỏi chúng ta phải tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,… thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”1.

Một là, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng với cuộc đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái, phản động.

Cấp uỷ, người đứng đầu phải là những người có lập trường chính trị vững vàng, không ngả nghiêng, dao động trước khó khăn, thử thách, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khi thấy có những thông tin, luồng dư luận xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần kiên quyết đấu tranh, phản bác lại, không phụ hoạ theo những luồng tư tưởng, quan điểm sai trái không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; ra sức học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng để thấm nhuần, hiểu rõ hơn giá trị cách mạng khoa học của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó, xác định rõ mục tiêu, con đường cách mạng đã lựa chọn, không được đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc, của Nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nói và làm theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động hiện nay chủ yếu tập trung vào phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Theo đó, cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm quan trọng của việc kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn, đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái, phản động.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng liên quan và người đứng đầu đối với cuộc đấu phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam ở mọi giai đoạn, thời điểm. Bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. Đảng lãnh đạo đất nước thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, vì vậy, mọi suy nghĩ, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hướng đến bảo vệ lợi ích của Đảng, của đất nước và của Nhân dân.

Cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng có liên quan, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tự mình quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nói và làm theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, tiêu biểu như: Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí thư về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng năm 2018, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá”; Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 34-KL/TW ngày ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương,… lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, lực lượng chuyên trách xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực, chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, tổ chức những hoạt động đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng hoạt động đấu tranh với những thông tin sai trái, phản động diễn ra sôi nổi, rộng khắp toàn diện bao trùm ở các cấp, các ngành, các địa phương. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận của các hội nghị Trung ương, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Với hình thức phong phú, đa dạng trực tiếp có, gián tiếp có với cuộc đấu tranh phòng, chống thông tin sai trái, phản động trên mạng xã hội, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để lật tẩy bộ mặt phản động, giả nhân, giả nghĩa của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Các cơ quan trung ương tổ chức nhiều buổi hội thảo, toạ đàm, viết sách, bài báo khoa học tiến công trực diện vào kẻ thù, vạch trần bản chất của những âm mưu, thủ đoạn sai trái, xuyên tạc sự thật của chúng; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó, khẳng định tính đúng đắn khoa học, cách mạng của những quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng đất nước của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, phân định cụ thể cho các tổ chức, lực lượng chuyên trách trong phối hợp với nhau hướng vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động đang chống phá; tổ chức thông tin tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo cho các trang mạng, nhà khoa học phản bác lại những thông tin sai trái, phản động; xây dựng khung pháp lý xử lý đối với những phần tử lợi dụng tự do dân chủ để chống phá cách mạng, thông tin sai sự thật, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp xúc cử tri để định hướng trong dư luận xã hội, giải đáp những băn khoăn, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, tạo sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí, hành động cách mạng giữa cử tri với Đảng… Qua những hoạt động thực tiễn như vậy, đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền những quan điểm, đường lối đúng đắn về phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xử lý các vấn đề đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, hiệu quả với thực tiễn xã hội hiện nay.

Bốn là, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định: “Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt hiệu quả”. Đây vừa là quan điểm chỉ đạo, vừa là nguyên tắc trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Xây” được xem là giải pháp tập trung phát huy những giá trị đã có, những ưu thế đang tồn tại để hướng tới mục tiêu củng cố tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh và phát triển, còn “chống” là toàn bộ phương thức, cách làm để ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, bẻ gãy và làm thất bại mọi hoạt động làm phương hại đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. “Xây” và “chống” là hai mặt của một vấn đề, có mối quan hệ khăng khít tác động, hỗ trợ lẫn nhau, trong “xây” có “chống”, trong “chống” có “xây”, “xây” để “chống” hiệu quả hơn, ngược lại “chống” để “xây” ổn định và vững chắc hơn.

Tuy “bảo vệ” và “đấu tranh”, “chống” và “xây” có đối tượng hướng tới khác nhau nhưng đều chung một mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững chắc hơn, “xây” để Đảng mạnh hơn, chắc chắn, vững vàng trước mọi sự xuyên tạc, phá hoại của các phần tử bất mãn, cơ hội, tiêu cực. Nếu “xây” không tốt, đảng viên không vững vàng, tổ chức đảng lỏng lẻo thì khó có thể ngăn chặn được sự chống phá ngày càng dữ dội của các thế lực thù địch. Ngược lại, nếu ngăn chặn được những biểu hiện suy thoái, tư tưởng bè phái, cục bộ, biểu hiện sa sút ý chí cách mạng của đảng viên biến chất; đồng thời, đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi luận điệu hèn hạ, hoạt động gây rối, kích động của các thế lực thù địch thì sẽ làm cho công tác xây dựng Đảng vững vàng hơn, làm cho tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Mặt khác, quá trình chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phai nhạt lý tưởng, bè phái trong Đảng thực chất là bộ phận của hoạt động “xây” vì muốn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh bắt buộc phải ngăn chặn, đẩy lùi được các biểu hiện đó, cho nên “chống” là quá trình bắt buộc để “xây” hiệu quả hơn. Nếu bồi dưỡng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; triệt để thực hiện tự phê bình và phê bình, khơi dậy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày một lan tỏa hơn thì những biểu hiện tiêu cực, suy thoái sẽ giảm, đồng nghĩa với việc “đấu tranh” ở bên trong sẽ thuận lợi hơn. Vì vậy, “xây” và “chống”; “đấu tranh” và “bảo vệ” không đối lập, không phủ định nhau mà tác động, tương hỗ, ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, nhận thức đầy đủ và gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa “xây” và “chống” có ý nghĩa quyết định đến thành công của việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Năm là, có hệ thống lý luận khoa học, tiên tiến, sắc bén soi đường trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn đã chỉ rõ, muốn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả, nhất thiết chúng ta phải được vũ trang hệ thống lý luận thật sự khoa học, tiên tiến và sắc bén. Hệ thống lý luận đó phải có đủ sức, đủ khả năng đưa ra được những cơ sở khoa học, những luận cứ thuyết phục, vạch rõ được bản chất của những âm mưu, thủ đoạn, tính chất sai trái, phản khoa học, phi lịch sử, tính chất nguy hại… của các quan điểm sai trái, thù địch.

Hiện nay, lý luận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của chúng ta hiện còn thiếu độ sắc bén, tính thuyết phục còn nhiều hạn chế. Nhiều bài viết đấu tranh mới chủ yếu nhấn mạnh tính chất phản động, chống Đảng, chống chế độ mà chưa vạch rõ được tính chất sai trái, phản khoa học của nó. Ở không ít bài, việc luận giải tính chất sai trái, phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch còn có biểu hiện “gượng ép”, phê phán, phản bác lấy được. Một số công trình khoa học, tác phẩm, bài viết đấu tranh còn thoát ly thực tiễn xã hội và thực tế đấu tranh; đưa ra quan điểm ở dạng mô phỏng, minh họa một cách hời hợt, nông cạn và có cả lệch lạc đường lối, quan điểm của Đảng, chưa cắt nghĩa được đủ độ sâu các vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Không ít công trình nghiên cứu trích dẫn luận điểm của C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh chỉ để minh họa mà không phân tích sâu sắc bản chất của các sự vật, hiện tượng, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bị xơ cứng, thiếu sức sống, nên đấu tranh, phản bác kém hiệu quả. Vì vậy, để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi các chủ thể phải được vũ trang hệ thống lý luận khoa học, tiên tiến, sắc bén và có năng lực vận dụng sáng tạo, hiệu quả hệ thống lý luận đó vào thực tiễn. Xây dựng và vũ trang hệ thống lý luận khoa học, tiên tiến, sắc bén cho các chủ thể, lực lượng để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; phải gắn chặt với thực tiễn đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với phương pháp thực sự khoa học; cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận giỏi, có trình độ cao.

Trong tình hình hiện nay, xây dựng cơ quan nghiên cứu lý luận vững mạnh cần tập trung kiện toàn hệ thống các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng; nghiên cứu rà soát, sắp xếp các cơ quan khoa học (các học viện, viện nghiên cứu, trường đại học…) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là sự đúc kết, khái quát mang tầm triết lý sâu sắc, mang giá trị nhân văn, khẳng định cống hiến, đóng góp to lớn của Đảng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là trách nhiệm trước hết của cấp uỷ, người đứng đầu, phải ra sức giữ gìn, xây dựng và phát huy thành quả cách mạng của Đảng.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 40-41.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
3. Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
4. Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
5. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hoá”.
Đại tá. PGS.TSPhạm Đình Nhịn
Trung tá. Bùi Việt Phương
Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng