Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng ủy bệnh viện quân y quân khu, quân đoàn trong tình hình mới  

(Quanlynhanuoc.vn) – Các đảng ủy bệnh viện quân y quân khu, quân đoàn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân trong tình hình mới đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng ủy bệnh viện quân y quân khu, quân đoàn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. (https://www.qdnd.vn).

1. Các đảng ủy bệnh viện quân y (BVQY) quân khu, quân đoàn trong Quân đội là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, quy tụ và tổ chức tập hợp đảng viên và quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng ủy BVQY quân khu, quân đoàn là nhân tố có ý nghĩa quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh toàn diện, có chuyên sâu; khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị cấp trên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng ủy BVQY quân khu, quân đoàn ngày càng nâng cao; xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tập hợp các tổ chức, cán bộ, đảng viên (CBĐV) và quần chúng trong đơn vị. Nổi bật nhất trong thời gian qua, đó là các đảng ủy BVQY quân khu, quân đoàn đã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ CBĐV; xây dựng đảng bộ BVQY vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các mặt công tác, nhất là trong xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Công tác kết nạp, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được quan tâm hơn… các BVQY luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; các đội phẫu thuật cấp cứu, tổ cấp cứu ngoại viện, cấp cứu chuyên khoa, chế độ chuyên môn, chất lượng khám, điều trị, chẩn đoán luôn được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, đáp ứng với xu thế phát triển chung của xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các BVQY thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, bảo đảm quân y sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất ở các BVQY có sự chuyển biến tích cực. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, thời tiết, dịch bệnh, chủ động tham mưu kịp thời bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất; tập trung bảo đảm cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm. Phát huy tốt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng ủy BVQY quân khu, quân đoàn, nhiều BVQY vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa có nhiều thành tích trong các hoạt động.

Bên cạnh những kết quả tích cực đáng ghi nhận, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng ủy BVQY quân khu, quân đoàn còn một số hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, như: năng lực quán triệt, vận dụng, sáng tạo nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình không cao, vẫn còn CBĐV vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội và cấp ủy. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người đứng đầu, cấp ủy  tại một số BVQY còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng (đơn cử, như: Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1);Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y 103 các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025)2.

Những biểu hiện trên, nếu chậm được khắc phục sẽ không chỉ làm xói mòn truyền thống tốt đẹp của quân đội, của ngành Quân y, làm phai mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong Nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, mà còn trực tiếp cản trở đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng của BVQY.

2. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy BVQY quân khu, quân đoàn lãnh đạo các BVQY hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tiến hành đồng bộ những nội dung cơ bản sau:

Một là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đảng ủy đủ số lượng, có chất lượng cao và cơ cấu hợp lý. Về số lượng, căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cụ thể của đảng ủy để xác định số lượng đảng ủy viên cho phù hợp (Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 120-QĐ/TW ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam…). Về cơ cấu, đối với các đồng chí đảng ủy viên trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa cán bộ chủ trì về chuyên môn, chính trị, quân sự, giữa cơ quan, khoa. Các thành viên của đảng ủy phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tin, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp, có kinh nghiệm công tác theo tiêu chuẩn cấp ủy viên, theo các quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương và đảng ủy quân khu, quân đoàn.

Khi kiện toàn đảng ủy BVQY tổ chức đại hội đảng bộ theo quy định để dân chủ bầu cử ra đảng ủy đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. Giữa hai kỳ đại hội đảng bộ BVQY, khi có cán bộ là đảng viên trong đảng bộ được bổ nhiệm làm cán bộ chủ trì bệnh viện, hoặc cán bộ từ đảng bộ khác được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm làm cán bộ chủ trì bệnh viện thì ban thường vụ đảng ủy cấp trên kịp thời chỉ định, kiện toàn đảng ủy bệnh viện. Thường xuyên quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện các đảng ủy viên cả về phẩm chất và năng lực, kiên quyết không để trong đảng ủy những thành viên sa sút về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và yếu kém về năng lực không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao

Hai là, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực toàn diện của đảng ủy và từng đảng ủy viên. Cần thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng các đảng ủy viên về mọi mặt, nhất là về bản lĩnh chính trị, trình độ, ý chí quyết tâm chiến đấu, đạo đức, lối sống, nguyên tắc, phương pháp, tác phong công tác và năng lực chuyên môn, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội với tổ chức bồi dưỡng tại chức bồi dưỡng của tổ chức, của tập thể với đề cao trách nhiệm tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện của từng đảng ủy viên. Gắn mọi hoạt động lãnh đạo của tập thể đảng ủy với phát huy vai trò phụ trách của từng đảng ủy viên, trước hết là cán bộ chủ trì trong thực hiện các mục tiêu theo chức trách nhiệm vụ. Giữ vững nền nếp và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của đảng ủy, nhất là chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập định kỳ, sinh hoạt tự phê bình và phê bình.

Ba là, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và các chế độ công tác của đảng ủy. Thường xuyên bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhằm cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thành chế độ. chức trách của lãnh đạo, chỉ huy. Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp và chất lượng chế độ tự phê bình và phê bình, cán bộ chủ trì phải làm gương và thực sự dân chủ trong lấy ý kiến tham gia phê bình của cấp dưới và mọi CBĐV, quần chúng trong BVQY. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy. Thực hiện đồng bộ các chế độ sinh hoạt chế độ thông tin; chế độ chuẩn bị ra nghị quyết lãnh đạo; chế độ tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chế độ tự phê bình và phê bình.

Bốn là, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của đảng ủy. Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, đồng bộ, quyết liệt hiệu quả nói đi đôi với làm, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đảng ủy, nhất là cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Để đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác của đảng ủy, cần phải duy trì nền nếp chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, lựa chọn vấn đề sinh hoạt sát, đúng, có trọng tâm, trọng điểm. Tuân thủ và tiến hành chặt chẽ các khâu của quy trình hoạt động lãnh đạo. Chuẩn bị chu đáo, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ trong thảo luận, quyết nghị khoa học, cụ thể, thiết thực trong tổ chức thực hiện, kiểm tra sâu sát, giám sát chặt chẽ; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, lấy ý kiến phê bình của cấp dưới và của CBĐV, quần chúng đối với tập thể đảng ủy và từng đảng ủy viên. Thực hiện tốt phương châm luôn xuất phát từ hoạt động thực tiễn, sâu sát quần chúng, nói đi đôi với làm, dân chủ và kỷ luật, tôn trọng tập thể, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong phương pháp, tác phong làm việc của đảng ủy BVQY.

Năm là, xây dựng, phát huy vai trò của cơ quan chức năng BVQY và đội ngũ cán bộ chủ trì. Thường xuyên kiện toàn các cơ quan chức năng trong BVQY đủ về số lượng, có chất lượng cao. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kiến thức chuyên môn ngành y và năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Quan tâm xây dụng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì BVQY đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy BVQY trong tình hình hiện nay, cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết số 109 – NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ trong BVQY có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nêu cao y đức, trách nhiệm của người thầy thuốc; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, kỹ năng toàn diện, có tín nhiệm, sức khỏe, độ tuổi phù hợp. Đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và đào tạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lựa chọn bố trí đúng cán bộ và chuyên môn thực sự tiêu biểu về mọi mặt hội đủ các yếu tố về phẩm chất, năng lực và uy tín.

Chú thích:
1. Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN. https://baochinhphu.vn, ngày 09/5/2022.
2. Sai phạm liên quan Việt Á của lãnh đạo Học viện Quân y đến mức kỷ luật. https://thanhnien.vn, ngày 04/3/2022.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 109-NQ/QUTU, ngày 12/02/2022 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2. Quy định số 120 – QĐ/TW, ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
3. Quy định số 49-QĐ/TW, ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tá, ThS. Đinh Ngọc Thạnh
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng