Vai trò của sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay

Trung tá, ThS. Nguyễn Đức Thắng
Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
(Quanlynhanuoc.vn) – Đạo đức cách mạng là phẩm chất cao quý nhất của người quân nhân cách mạng nói chung và người sĩ quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, mà tiên phong phải là cán bộ đảng viên trẻ. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân chưa bao giờ là một việc làm dễ. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả việc này, cần phải thấy được vai trò quan trọng của các tổ chức, lực lượng tham gia để có biện pháp phát huy.
Ảnh minh hoạ: xaydungdang.org.vn.

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”1 như: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ và các bệnh khác. Đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân là tổng thể những biện pháp có mục đích để ngăn chặn, loại bỏ những thứ “bệnh” trên, giữ cho cơ thể của người quân nhân cách mạng được “khỏe mạnh”, có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đây là cuộc đấu tranh rất gian khổ, quyết liệt, đòi hỏi cần phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng, trong đó sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt.

Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam, là một bộ phận sĩ quan đảm nhiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên, trợ lý cơ quan, đơn vị và học viên là sĩ quan đang học tập ở các nhà trường; cấp bậc quân hàm từ thiếu úy đến trung tá, có tuổi đời từ 20 đến 38, tuổi quân từ 3 đến 20 năm; được tuyển chọn và đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và chuyển ngành, có kiến thức đầy đủ, toàn diện về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…

Sĩ quan trẻ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Vai trò đó được thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, quản lý, chỉ huy đơn vị. Họ là lực lượng đông đảo, xung kích, sáng tạo, trực tiếp tham gia các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chỉ huy đơn vị, hội thi, hội thao, các phong trào thi đua…; trực tiếp tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân được biểu hiện trên những nội dung cơ bản sau:

Một là, sĩ quan trẻ là lực lượng nòng cốt trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, định hướng tư tưởng, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân; trực tiếp kiểm tra, giám sát phòng chống chủ nghĩa cá nhân ở đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền.

Sĩ quan trẻ là lực lượng nòng cốt trực tiếp lĩnh hội và tham gia giáo dục, truyền thụ tri thức lý luận cơ bản, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quân sự cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ được trang bị thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, những tri thức cơ bản về những quy luật cách mạng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học… Mặt khác, thông qua quá hoạt động giáo dục sĩ quan trẻ còn truyền thụ cho cán bộ, chiến sĩ hiểu biết về tư tưởng Hồ Chí Minh, những tri thức lý luận của khoa học xã hội và nhân văn quân sự, các tri thức lý luận cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, các đối tượng được đội ngũ sĩ quan trẻ trang bị phương pháp, cách thức, kinh nghiệm, hướng dẫn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, vai trò của sĩ quan trẻ trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhẫn không chỉ thể hiện ở việc trực tiếp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân mà còn có vai trò là người trực tiếp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, định hướng, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thực hiện phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ở cơ quan, đơn vị. Là tấm gướng sáng mẫu mực về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Hai là, sĩ quan trẻ là lực lượng nòng cốt trong quan triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Sĩ quan trẻ là lực lượng đông đảo, nòng cốt được nghiên cứu, học tập, quán triệt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng từ đó cụ thể hóa vào thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sĩ quan trẻ là cầu nối giữa đảng và cán bộ, đảng viên và quần chúng ở đơn vị, phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị. Vì vậy, đây là một nội dung hết sức quan trọng, thông qua hoạt động của sĩ quan trẻ làm cơ sở để hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Ba là, sĩ quan trẻ là lực lượng quan trọng, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Công tác dân vận là một nội dung quan trọng trong công tác đảng, công tác chính trị; là nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong toàn quân. Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những hạn chế, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội của nước ta để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Tình hình đó đòi hỏi toàn quân phải luôn coi trọng và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân.

Để thực hiện điều đó, đòi hỏi phải phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ. Bởi vì, thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận…, sĩ quan trẻ là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ sĩ quan trẻ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đề dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm; đồng thời, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để Đảng, Nhà nước xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách đúng, phù hợp tình hình thực tiễn. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, sĩ quan trẻ còn là người phải gương mẫu, hăng hái thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua hoạt động thực tiễn, đội ngũ sĩ quan trẻ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dân vận của đơn vị, quân đội; từ đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của xã hội và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Bốn là, sĩ quan trẻ là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Sĩ quan trẻ là lực lượng chủ yếu, xung kích, sáng tạo trực tiếp tham gia các nhiệm vụ, trực tiếp đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân thông qua thực hiện các nhiệm vụ được giao, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu kiến thức chuyên ngành, có hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, có trình độ hiểu biết về xã hội; khi được tổ chức phân công và hướng dẫn, đội ngũ sĩ quan trẻ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, kịp thời, chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch, từ đó làm cơ sở để thực hiện hiệu quả việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong bản thân và đội ngũ.

Vai trò đấu tranh phòng, chống nghĩa cá nhân của sĩ quan trẻ còn được thể hiện rõ hơn khi họ trực tiếp viết các bài chính luận đăng trên sách, báo, tạp chí, trên mạng Internet, mạng xã hội hay hợp tác nghiên cứu, xuất bản những công trình khoa học, sách hoặc trực tiếp trả lời phỏng vấn trên báo chí, phát thanh và truyền hình để vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn chính trị của những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động, những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân.

Tóm lại, vai trò của sĩ quan trẻ trong phòng, chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay là rất quan trọng đối với xây dựng đội ngũ cán bộ cho Quân đội góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Vai trò quan trọng không thể thiếu của sĩ quan trẻ trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân được thể phong phú và sinh động thông qua các hoạt động, trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là trực tiếp đấu tranh thông qua thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong huấn luyện, quản lý, rèn luyện bộ đội, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vì vậy, thấy được vai trò to lớn của sĩ quan trẻ trong phòng, chống chủ nghĩa cá nhận hiện nay là một việc hết sức cần thiết, đề từ đó giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các cơ quan đơn vị trong toàn quân có các chủ trương, biện pháp hiệu quả phát huy vai trò của sĩ quan trẻ trong phòng, chống chủ nghĩa cá nhân xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần trực tiếp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia, 2010, tr. 295.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia, 2021.
2. Nghị quyết số 847- NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
3. Ngô Xuân Lịch. Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, Hiếu với dân. NXB Quân đội nhân dân, 2017.
4. Tổng cục Chính trị. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội làn thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Dùng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội). NXB Quân đội nhân dân, 2020.