Ngành Nội vụ đã tạo ra những chuyển biến toàn diện, rõ nét trong năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 20/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Bộ Nội vụ có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban đảng thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở Nội vụ và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện.

Toàn ngành Nội vụ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt “3 đột phá, 4 trọng tâm”

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, ngành Nội vụ đã tập trung cao cho xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm liên thông, thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước. Chủ động, tích cực giải quyết nhiều vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đặt ra.

Ngành tiếp tục tham mưu Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập; cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức hành chính bên trong cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiếp tục đổi mới sắp xếp tinh gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, toàn Ngành thực hiện cải cách mạnh mẽ về công vụ, công chức: tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Cùng đó, đổi mới công tác nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ; tăng cường thanh tra công vụ, công chức và xử lý nghiêm việc sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đã tham mưu điều chỉnh mức lương cơ sở lên 20,8% từ ngày 01/7/2023; tích cực tham mưu thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương bảo đảm đồng bộ, thống nhất để thực hiện từ 01/7/2024; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, toàn ngành tập trung tham mưu triển khai quyết liệt thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; tích cực tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh và sắp xếp, mở rộng không gian đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của nhiều địa phương.

Ngành đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và công vụ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh Chính phủ điện tử, thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính Nhà nước…

Quang cảnh Hội nghị.
Nhiều vấn đề phát sinh mới đòi hỏi nghiên cứu sâu và có giải pháp chiến lược, khoa học, căn cơ

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; tình trạng cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm; kỷ luật, kỷ cương và hoạt động công vụ, đạo đức và văn hóa công vụ nhiều nơi chưa nghiêm. Cùng với đó, việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn vị trí việc làm và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Tham mưu thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền ở bộ, ngành, địa phương còn hạn chế. Trong khi đó yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 cũng như những năm tới của ngành Nội vụ là rất nặng nề.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: (1) Phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ năm 2023. Thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả. (2) Bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ nhằm thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đối với ngành Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội nghị.

Với các nội dung nêu trên, các đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và đại diện các địa phương đã phân tích thêm kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ năm 2023, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực trong một số vấn đề về: tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế; xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập…, góp phần bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2023. Để hoàn thành 10 nhóm nhiệm vụ lớn đề ra trong năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị: toàn ngành Nội vụ cần tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền chủ động cho chính quyền địa phương cấp tỉnh nhằm khơi thông điểm nghẽn, phát huy sự năng động, sáng tạo, tự chủ của các địa phương gắn với thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu và thời gian đề ra nhằm ổn định tình hình để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp ở địa phương vào năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Nội vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Cùng với việc quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thu Hương