Một số vấn đề đặt ra đối với nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở các đảng bộ Học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Trung tá Lại Quân Sùng
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Thiếu tá Trần Quang Giới
Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên ở các học viện, trường sĩ quan nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ khoá: Tổ chức cơ sở đảng; học viện, trường sĩ quan; xây dựng.

1. Yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Các học viện, trường sĩ quan quân đội là những trung tâm giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ của quân đội; có nhiệm vụ rất quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho quân đội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội là hạt nhân chính trị ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, nhân tố quyết định đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Những năm qua, chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các học viện, trường sĩ quan quân đội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên; đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng còn những tồn tại nhất định: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn hạn chế, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nội bộ chưa thực sự đoàn kết, thống nhất; một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, việc tự học, tự nghiên cứu và nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa tốt; có cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm; cá biệt có cán bộ, đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật kém, tham gia tệ nạn xã hội, sống buông thả, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Trước những đòi hỏi mới của thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng mô hình “nhà trường thông minh” và nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đòi hỏi cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng các cấp cần tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội.

2. Yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội. Những năm qua, thông qua việc được học tập, nghiên cứu về quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết cấp uỷ đảng các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng có những tiến bộ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động trong việc tự nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, có sự liên hệ với bản thân và vận dụng trong tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, nhận thức của một số tổ chức, lực lượng về nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng chưa có tính hệ thống, chưa toàn diện và thiếu chiều sâu. Trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng của một bộ phận bí thư cấp ủy vào công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng chưa thật sự sâu sắc, chưa sát với thực tế ở mỗi tổ chức đảng. Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng theo quan điểm Đại hội XIII đòi hỏi ngày càng cao, đặt ra nhiệm vụ phải quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội.

Do vậy, để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay đặt ra vấn đề đặt ra có tính cấp thiết là phải tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng; về thực trạng chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhất là những hạn chế, yếu kém; về những khó khăn, thách thức đối với xây dựng tổ chức cơ sở đảng; những vấn đề mới đặt ra đòi hỏi phải nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng; tạo sự chuyển biến của các chủ thể, lực lượng về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội. 

3. Yêu cầu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Thực tiễn xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội cho thấy, sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng trong cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đảng các cấp có vai trò rất quan trọng. Đây là cơ sở cho sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả cho các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn, giúp cho các đơn vị ở học viện, trường sĩ quan quân đội luôn giữ vững sự ổn định về mọi mặt và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Mặt khác, hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội thời gian qua cho thấy, vẫn còn có cấp ủy, tổ chức đảng để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tính đồng thuận, nhất trí về mặt tư tưởng và hành động chưa cao. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã và đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình mới, nhất là trước sự tác động đa chiều của mạng xã hội. Do đó, cần phải giữ vững và tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội vững mạnh về tư tưởng.

Trước hết, cần phải chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính hiệu quả, tính thuyết phục trong việc tuyên truyền, học tập, giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên của tổ chức cơ sở đảng phải chủ động, kịp thời, dự báo tốt các tình huống. Coi trọng xây dựng sự đoàn kết, thống chất về tư tưởng, nhận thức trong cấp ủy, chỉ huy. Đồng thời, tăng cường làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động, kiên quyết trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch.

4. Yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Quá trình xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội thời gian qua cho thấy, vẫn còn có cấp ủy, tổ chức đảng xem nhẹ, thậm chí thực hiện không nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, còn có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, thiếu dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình phải được phát huy thường xuyên và đầy đủ trong kiểm điểm, đấu tranh với mọi biểu hiện sai trái trong cơ quan, đơn vị mình.

Thực tế trên đặt ra vấn đề trong thời gian tới, cần phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội, trong đó chú trọng việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”. Phát huy vai trò của cấp uỷ viên các cấp đối với việc lãnh đạo, quản lý mọi mặt đơn vị, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân tổ chức trong tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, trong việc xây dựng nghị quyết, thực hiện nghị quyết. Làm công tác phát triển Đảng, nhất là ở các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, quản lý, rèn luyện học viên đào tạo sĩ quan, công tác tạo nguồn phát triển Đảng phải tiến hành chặt chẽ, khách quan, lấy chất lượng làm chính, không vì chỉ tiêu, thành tích mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ đảng viên.

5. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của của bí thư, cấp ủy viên ở tổ chức cơ sở đảng

Thực tế hiện nay, phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác của bí thư, cấp uỷ viên của tổ chức cơ sở đảng có nơi chưa đáp ứng, chưa ngang tầm yêu cầu xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh còn một số vấn đề bất cập, hạn chế cả về trình độ trí tuệ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ở các học viện, trường sĩ quan quân đội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi phải nâng cao trình độ, năng lực và phương pháp, tác phong công tác cho bí thư, cấp ủy viên, trong khi trình độ ngoại ngữ, tin học còn hạn chế, tính năng động, sáng tạo, ý thức ham học hỏi, cầu tiến bộ chưa cao.

Một bộ phận thiếu ý chí vươn lên, có biểu hiện ngại phấn đấu, ngại đổi mới, bằng lòng với hiện tại, ít quan tâm đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng, thậm chí có một số bí thư, cấp uỷ viên chưa thật sự chú trọng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn mà chỉ đặt nặng vấn đề vấn đề kinh tế của bản thân, gia đình.

Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải nâng cao chất lượng bí thư, cấp uỷ viên. Đây cũng là điều kiện tốt thúc đẩy công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội kiên quyết, tích cực và hiệu quả hơn. Đồng thời, để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đòi hỏi bí thư, cấp uỷ viên của tổ chức cơ sở đảng phải có lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, có trình độ trí tuệ cao, có năng lực chuyên môn tốt, phương pháp, tác phong khoa học, sâu sát, quyết đoán.

6. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên của tổ chức cơ sở đảng

Mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội nói riêng. Thực tế cho thấy, dưới tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội đã không giữ vững được bản lĩnh chính trị, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật của Quân đội, thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng. Đây là thực tế đáng báo động, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường trong nhận thức, hành động của cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ ở các học viện, trường sĩ quan.

Cùng với những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những năm gần đây cho thấy, các thế lực thù địch tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, nhằm làm biến chất chính trị quân đội; ra sức xuyên tạc vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” ở Việt Nam nhằm làm cho quân đội ta mất phương hướng chính trị và suy giảm bản lĩnh chiến đấu; ngoài ra, còn xuyên tạc quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta về nền kinh tế thị trường nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sai lệch về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra vừa ngấm ngầm, vừa công khai với nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi nhất là thông qua mạng xã hội tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ trong các học viện, trường sĩ quan. Vấn đề trên, đòi hỏi các cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên các học viện, trường sĩ quan quân đội cần tập trung làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng luôn nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức, triển khai lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch một cách có hiệu quả.

Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
2. Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. H. NXB Quân đội nhân dân, 2020.
3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ Học viện, trường sĩ quan. https://quanlynhanuoc.vn, ngày 24/8/2023.
4. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội. https://quanlynhanuoc.vn, ngày 22/01/2024.