Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện tốt việc mua và đọc báo Đảng

(QLNN) – Trong 5 năm qua (2013 – 2018), việc phổ biến các báo, tạp chí Đảng ở các chi bộ, đơn vị trong toàn Học viện được thực hiện thường xuyên và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Đây không chỉ là việc nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện.

Học viện Hành chính Quốc gia kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng II, tháng 5/2019 (Ảnh: napa.vn) 

 Vài nét về Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây viết tắt ĐBHV) hiện là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ. Đảng bộ được thành lập vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX (theo Nghị quyết số 450 ngày 04/02/1983 của Quận ủy Đống Đa về việc chuyển Chi bộ thành Đảng bộ cơ sở) với tên gọi ban đầu là Đảng bộ Trường Hành chính Trung ương. Tại thời điểm đó, Đảng bộ có tổng số 32 đảng viên, trong đó có 5 đồng chí là Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ.

Cùng với sự đi lên của Học viện Hành chính Quốc gia, ĐBHV cũng từng bước phát triển và được đánh dấu qua các kỳ đại hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ X (2015 – 2020), Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Đây là bước chuyển mình của Học viện nói chung và Đảng bộ nói riêng trong lịch sử xây dựng và phát triển.

Sau hơn 35 năm thành lập Đảng bộ, tính đến ngày 30/12/2018, toàn Đảng bộ có 664 đảng viên sinh hoạt tại 33 tổ chức đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ. Trong đó, gồm: 19 chi bộ tại Hà Nội, 2 chi bộ tại Phân viện Học viện tại Huế, 2 chi bộ tại Phân viện Khu vực Tây Nguyên và 1 Đảng bộ bộ phận Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh (gồm 9 chi bộ).

Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, ĐBHV đã lãnh đạo toàn hệ thống Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Học viện ngày càng xứng tầm là trung tâm quốc gia về ĐTBD cán bộ, công chức và nghiên cứu, phát triển khoa học hành chính. Thành tích của Học viện đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận với việc tặng thưởng những danh hiệu cao quý, đó là: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm  1993); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)…

Về công tác Đảng, ĐBHV được tặng: Cờ Đảng bộ có thành tích trong hoạt động xây dựng Đảng (năm 2000, 2002); Giấy khen Danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2001, 2002, 2003 (năm 2003); Bằng khen Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2001 – 2005 (năm 2005)… Về cá nhân, có 2 cán bộ được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy Học viện thường xuyên coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định để Học viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhất quán với quan điểm đó, Đảng ủy Học viện đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn mẫu mực về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống…, thực sự là nòng cốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Học viện chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện trong tất cả các mặt hoạt động. Trong đó, có nhiệm vụ quan trọng là việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đây không chỉ là việc nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, viên chức, giảng viên, học viện, sinh viên Học viện.

Việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Hiện nay, tình hình chính trị đang có những biến động phức tạp: các thế lực phản động thù địch luôn tìm cách sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm mục đích gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Do đó, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần coi việc mua báo và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để nắm bắt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước.

Ngay sau khi có Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Đảng ủy Học viện đã quán triệt các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua báo phát đến từng chi bộ, tổ chức đảng với các đầu báo, tạp chí như: Báo Nhân dân, Thông báo bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phối hợp chỉ đạo đơn vị chức năng có kế hoạch mua báo, tạp chí và tạo nguồn kinh phí từ ngân sách, nguồn thu sự nghiệp. Khuyến khích các cấp ủy chi bộ đặt mua báo, tạp chí bằng nguồn thu đảng phí để lại tại đơn vị. Các đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Tạp chí Quản lý Nhà nước, Cổng thông tin điện tử Học viện (Website) chú trọng chất lượng công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đưa thông tin kịp thời, chính xác về các sự kiện chính trị của đất nước đến với cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện. Yêu cầu lấy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí đánh giá việc học tập chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 5 năm qua (2013 – 2018), việc phổ biến các báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ, đơn vị trong toàn Học viện được thực hiện thường xuyên và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện. Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Học viện như sau:

– Từ nguồn kinh phí đảng:
 Tạp chí Cộng sản:  12 số tạp chí/năm (Đảng ủy Bộ Nội vụ phát);
 Thông tin sinh hoạt chi bộ: 40 cuốn/tháng (Đảng ủy Bộ Nội vụ phát);
 Thông báo tin nội bộ: 12 cuốn/tháng x 30 chi bộ (trước ngày 01/6/2018 là 40 chi bộ.

–  Từ nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp:
 Báo Nhân Dân: số lượng đặt mua trong 5 năm (2013 – 2018) là 52.995 tờ;
 Tạp chí Cộng sản: số lượng đặt mua trong 5 năm là 60 số tạp chí;
 Tạp chí Xây dựng Đảng: số lượng đặt mua trong 5 năm là 60 số tạp chí;
Các báo khác: số lượng đặt mua theo tháng.

Việc triển khai thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Học viện đã mang lại những kết quả tích cực trong việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng. Đây là nguồn tài liệu, tư liệu phong phú để giảng viên đưa vào giảng dạy các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; là tài liệu sinh động góp phần không nhỏ vào các công trình nghiên cứu khoa học về quản trị công, chính sách công. Các mô hình tiên tiến, điển hình được báo, tạp chí nêu đã được các chi bộ, đơn vị nghiên cứu, lựa chọn áp dụng phù hợp với thực tiễn của đơn vị, đạt hiệu quả đáng khích lệ…

Thông qua việc đọc báo, tạp chí, cán bộ, đảng viên, người lao động, học viên, sinh viên đã nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường… của đất nước và quốc tế. Từ đó có sự đồng thuận, chia sẻ với những khó khăn của đất nước nói chung và của Học viện trong thời điểm hiện tại nói riêng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Học viện cũng còn một số hạn chế sau:

Một là, đối với chi bộ, do kinh phí mua báo, tạp chí nằm trong khoản thu đảng phí để lại (30%) nên một số chi bộ có ít đảng viên (dưới 15 người), thường không chủ động mua báo, tạp chí mà chủ yếu sử dụng báo, tạp chí do Đảng ủy cấp trên phát.

Hai là, kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện rất ít nên không thực hiện được việc mua báo, tạp chí của Đảng.

Ba là, sự đa dạng hóa các loại hình báo chí, đặc biệt là báo điện tử cũng làm ảnh hưởng đến người đọc báo, tạp chí in của Đảng. Hơn nữa, thông tin trên một số báo tạp chí của Đảng chưa thực sự phong phú, tính hấp dẫn chưa cao; tính thời sự… còn hạn chế so với các loại báo hình, báo điện tử nên chưa lôi cuốn được người đọc.

Một số đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Học viện trong thời gian tới

Thứ nhất, với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Hiểu việc đọc báo Đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên có ý thức đấu tranh chống lại những tư tưởng chính trị sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; coi việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức đảng các cấp.

Thứ hai, đổi mới việc phổ biến hoặc cách thức đọc báo, tạp chí để cuốn hút người đọc. Làm cho người đọc thấy được việc đọc báo, tạp chí là món ăn tinh thần của chính bản thân mình. Đồng thời, bên cạnh việc mua và đọc báo, tạp chí, từng tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần quan tâm tới việc nghiên cứu, học tập và làm theo những nội dung, mô hình, điển hình hay trên báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị…, cần tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, cần có chính sách, cơ chế để tăng nguồn kinh phí cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hằng năm phải có khảo sát, đánh giá để nắm được số lượng mua báo, tạp chí của Đảng và các loại báo khác; nắm được hiệu quả của việc đọc báo, tạp chí trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học viên, sinh viên Học viện. Yêu cầu lấy việc mua báo và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí đánh giá việc học tập chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện đối với hệ thống chính trị. Đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên. Đảng ủy Học viện triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 11 – CT/TW nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, góp phần đắc lực xây dựng trận địa tư tưởng vững mạnh, tạo thế và lực đưa sự nghiệp phát triển Học viện lên tầm cao mới. 

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia. Báo cáo số 928-BC/ĐUHV ngày 03/5/2019 sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
2. Học viện Hành chính Quốc gia. Báo cáo của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (ngày 02/5/2019).

ThS. Nguyễn Minh Tuấn
  Học viện Hành chính Quốc gia