Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) – Chất lượng của đội ngũ cán bộ là một trong những nhân tố quyết định trực tiếp hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, trong quá trình phát triển, Đảng ta đã chỉ rõ: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ảnh: http://tuyengiaoangiang.vn
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong chiến lược phát triển của tỉnh An Giang

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Do vậy, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức công vụ cho đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Để chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ, phục vụ công cuộc đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết xác định mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập, tự chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đánh giá kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhận định: “Đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ”. Tuy nhiên, “nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế”.

Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) trong sự phát triển của tỉnh, những năm qua, An Giang đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: “Chú trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học – kỹ thuật và đội ngũ doanh nhân phục vụ yêu cầu phát triển trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/12/2016 về “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025”, trong đó, xác định: “Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh” và “đối với khu vực công, tập trung phát triển đội ngũ nghiên cứu để tư vấn chính sách phát triển và chuyển giao công nghệ, đảm bảo đồng bộ giữa khoa học – kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn với đội ngũ xúc tiến thương mại và đầu tư” để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện công tác ĐTBD cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể hóa Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 kèm theo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh (trong đó, xác định lộ trình cụ thể cho từng năm), với tổng kinh phí giai đoạn I (2017-2020) gần 59,74 tỷ đồng và Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 kèm theo Kế hoạch ĐTBD, phát triển nguồn nhân lực năm 2018, với kinh phí 9,1 tỷ đồng; thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai Kế hoạch (Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 02/10/2017) với 19 thành viên; chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị về phát triển nguồn nhân lực ngành, như: Hội nghị công bố kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp có sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang…

Học viện Hành chính Quốc gia với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở An Giang

Nhờ có chiến lược cụ thể và kế hoạch thực hiện chi tiết, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, thời gian qua, chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh An Giang đã có sự chuyển biến tích cực. Một số kết quả đạt được bước đầu cho thấy: số lượng, chất lượng cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng.

Ảnh: http://tuyengiaoangiang.vn

Tính tới giữa tháng 5/2018, tổng số cán bộ được cử đi ĐTBD là 13.885 người, trong đó, cử đi tham dự các khóa đào tạo do Trung ương tổ chức là 565 người; bồi dưỡng do Trung ương tổ chức là 246 người (trong nước là 221 người và ngoài nước là 25 người); hoạt động ĐTBD do tỉnh tự thực hiện là 13.222 cán bộ với nguồn tài chính rất đa dạng, gồm cả ngân sách nhà nước và không thuộc ngân sách nhà nước.

Việc triển khai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được thực hiện theo hai hướng chủ yếu: bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bảo đảm đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ và đào tạo lâu dài, chiến lược dành cho đội ngũ cán bộ nguồn, có tiềm năng phát triển.

Riêng trong năm 2018 – năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/TU trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả khả quan: có 6 cán bộ ngành Nông nghiệp (ưu tiên cho các cán bộ đã được quy hoạch các chức danh chủ chốt trong ngành) được cử đi đào tạo sau đại học; 15 cán bộ cấp tỉnh được tập huấn chuyên sâu về các nhóm sản phẩm nông nghiệp như cây ăn quả, thủy sản, chăn nuôi…; mở 20 lớp (30 người/lớp) tập huấn cho cán bộ cấp huyện trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về nghiệp vụ hướng dẫn viên và nghiệp vụ khách sạn,…

Để tăng cường năng lực hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 32 cán bộ, trong đó có 17 cán bộ lãnh đạo (cấp trưởng, phó phòng thuộc Sở trở lên) được bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp và 15 cán bộ trẻ được bồi dưỡng nâng cao (để đạt trình độ IELTS 4.5 – 5.5); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức một lớp bồi dưỡng tiếng Anh với 20 học viên để đạt trình độ B1.

Bên cạnh các đối tác truyền thống như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chính trị khu vực, Trường Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang trở thành một đối tác quan trọng trong chiến lược ĐTBD cán bộ về hành chính và quản lý nhà nước, nhất là ĐTBD cán bộ cấp chiến lược cho tỉnh.

Là trung tâm quốc gia về ĐTBD CBCC, viên chức, chịu trách nhiệm chính trong việc ĐTBD về hành chính và quản lý nhà nước cho CBCC, viên chức cấp chiến lược trên phạm vi quốc gia nói chung và tỉnh nói riêng, Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong ĐTBD CBCC, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược tại tỉnh An Giang.

Trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã cử nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham dự các lớp bồi dưỡng và các chương trình đào tạo sau đại học chất lượng cao của Học viện Hành chính Quốc gia, qua đó, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Thực hiện chủ trương nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, trước hết là đội ngũ giám đốc, phó giám đốc sở cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực tiềm năng cho cấp lãnh đạo này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở vào năm 2017 (có 46 học viên); mở 4 lớp chuyên viên chính tại địa phương (có 478 học viên) và cử 20 đồng chí đi học lớp chuyên viên cao cấp.

Xác định tầm quan trọng của việc chuẩn bị các đội ngũ cán bộ kế cận được đào tạo chính quy, bài bản, tỉnh An Giang đã hướng tới đào tạo dài hạn qua việc cử nhiều cán bộ được quy hoạch các chức danh chủ chốt tham dự các khóa học chính quy tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước.

Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu vì chất lượng đào tạo sau đại học cũng như sự phù hợp của chuyên ngành đào tạo. Trong năm 2018, một lớp đào tạo thạc sỹ quản lý công phục vụ cho việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn chất lượng cao cho khu vực Tây Nam Bộ với 42 học viên đã được Học viện tổ chức, trong đó, tỉnh An Giang có 24 học viên là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện tham dự.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

Bên cạnh những kết quả đạt được, có thể nhận thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của tỉnh, mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Chất lượng hoạt động quản lý nhà nước vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thực trạng này là do công tác ĐTBD về hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ ở An Giang vẫn còn một số bất cập cần giải quyết, cụ thể:

Thứ nhất, chưa có sự phối hợp đồng bộ và thống nhất giữa tỉnh với các cơ sở thực hiện ĐTBD. Việc chưa có sự thống nhất này dẫn tới lựa chọn các đối tác tham gia ĐTBD cho cán bộ của tỉnh đôi khi còn chưa phù hợp và chậm triển khai các kế hoạch ĐTBD đã đề ra.

Thứ hai, nguồn kinh phí dành cho việc phát triển nguồn nhân lực chiến lược của tỉnh nói chung và dành cho ĐTBD cán bộ chiến lược của tỉnh nói riêng còn hạn chế.

Thứ ba, chất lượng ĐTBD vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu, thể hiện qua: nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng còn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa được cập nhật, nặng về lý luận nhưng thiếu tính thực tiễn, chưa bám sát các yêu cầu của vị trí việc làm, đặc biệt là các tài liệu bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm.

Phương thức giảng dạy của đội ngũ giảng viên ở các cơ sở ĐTBD chưa thực sự được đổi mới, chưa phù hợp với đối tượng ĐTBD. Hình thức kiểm soát chất lượng các khóa ĐTBD, nhất là các khóa bồi dưỡng vẫn mang nặng tính truyền thống, chưa hướng vào việc đánh giá hiệu quả ĐTBD đối với công việc của người được ĐTBD.

Trong thời gian tới, để triển khai chủ trương chung của Đảng và Nhà nước cũng như chiến lược phát triển của tỉnh đã được thống nhất thông qua, những đòi hỏi đối với chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược ở An Giang ngày càng cao. Nhu cầu ĐTBD về hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ của tỉnh sẽ ngày càng lớn.

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐTBD, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở ĐTBD về hành chính và quản lý nhà nước khác, trong đó Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm. Cụ thể, cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, về phía tỉnh An Giang, cần tiếp tục rà soát, triển khai hoàn thiện Đề án vị trí việc làm với việc xác định chính xác các tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc; thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về chế độ ĐTBD đối với cán bộ trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; huy động đa dạng các nguồn lực tài chính cho việc ĐTBD: tăng cường nguồn chi ngân sách nhà nước cho ĐTBD cán bộ kết hợp với huy động nguồn kinh phí tự chi trả của cán bộ đi học và các nguồn tài trợ khác; đồng thời, tăng cường cơ chế “đặt hàng” ĐTBD của tỉnh đối với Học viện hướng vào các nhóm đối tượng cụ thể, phù hợp.

Hai là, về phía Học viện Hành chính Quốc gia, nên tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình ĐTBD về hành chính và quản lý nhà nước cho phù hợp với từng cấp quản lý, từng chức danh cụ thể, gắn lý luận với thực tiễn quản lý.

Việc đổi mới nội dung chương trình ĐTBD cần phải bắt đầu từ việc điều tra, khảo sát tiêu chuẩn, yêu cầu của từng vị trí công việc và nhu cầu ĐTBD của cán bộ, từ đó lựa chọn những nội dung kiến thức, kỹ năng cần thiết để tổ chức biên soạn chương trình ĐTBD phù hợp với từng đối tượng.

Đổi mới nội dung, chương trình theo hướng cập nhật những vấn đề thực tiễn đang diễn ra, hiện đại hóa, chú trọng nâng cao kỹ năng, năng lực hoạt động và tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức công vụ; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các chương trình, nội dung trùng lặp, không thiết thực, gây lãng phí nguồn lực. Thông qua ĐTBD chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành chính, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết các yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.

Cần xác định rõ các yêu cầu của hội nhập quốc tế đặt ra đối với hoạt động ĐTBD cán bộ ở nước ta hiện nay. Trong bối cảnh tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh cần phải được trang bị các kiến thức và kỹ năng phù hợp để làm việc trong môi trường quốc tế. Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiểu biết phương thức làm việc trong môi trường đa văn hóa, trang bị thêm các kỹ năng như: đàm phán, soạn thảo hợp đồng quốc tế,…

Việc đổi mới nội dung và quan tâm tới những đặc điểm của đối tượng ĐTBD đòi hỏi phải đổi mới về phương pháp và hình thức ĐTBD: đối với đối tượng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược – những người thường đã trải qua một thời gian dài phục vụ trong nền công vụ, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và có vị trí nhất định trong xã hội, cần áp dụng phương pháp dạy và học tích cực theo hướng lấy học viên là trung tâm, nêu vấn đề để học viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn theo hướng dẫn của giảng viên, báo cáo viên để sau khóa ĐTBD có thể vận dụng được ngay vào công việc.

Triển khai xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng ĐTBD, đặc biệt là bồi dưỡng, trong đó cần có những ưu tiên khi xây dựng các tiêu chí đánh giá việc tiếp thu và vận dụng kiến thức của học viên vào thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao để phù hợp với mục tiêu chung của hoạt động đánh giá là nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức sau khi được ĐTBD.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong ĐTBD; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực ĐTBD, như: ĐTBD tại chỗ, trong nước; ĐTBD tại nước ngoài; ĐTBD trong nước nhưng có sự tham gia của các giảng viên có kinh nghiệm của nước ngoài…

Việc triển khai đồng bộ những giải pháp trên đây có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng ĐTBD về hành chính và quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ cấp chiến lược cho tỉnh An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược cán bộ của tỉnh cũng như của Đảng và Nhà nước nói chung. Bên cạnh đó, việc tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác ĐTBD cán bộ của tỉnh cũng góp phần quan trọng vào việc khẳng định vai trò trung tâm quốc gia về ĐTBD CBCC của Học viện Hành chính Quốc gia, là tiền đề để hướng tới xây dựng một trung tâm ĐTBD ngang tầm khu vực như kỳ vọng./.

Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
2. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
3. Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 2025.
4. Báo cáo số 802-BC/UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về kết quả thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 2879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
5. Báo cáo số 175-BC/BTCTU ngày 14/5/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh An Giang từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2018.
Võ Thị Ánh Xuân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang