Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

(Quanlynhanuoc.vn) Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tại điểm cầu trung tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu trực tuyến Hội trường Diên Hồng.

Tại 67 điểm cầu đảng bộ và địa phương, có các Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các địa phương, các ban, ngành đoàn thể ở địa phương; các đồng chí chuyên trách thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị 05); 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016 – 2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS.TS. Lương Thanh Cường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận; trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Việc học và làm theo Bác được cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội….

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Quán triệt, nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW; chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, học tập và làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác – Lênin trong mọi hành động…

Còn nêu gương là việc thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách; đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, chỉ đạo tại hội nghị của Tổng Bí thư cùng với bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01-KL/TƯ, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Bí thư ủy quyền cho các cấp ủy tổ chức trọng thể trao tặng Bằng khen vào thời gian phù hợp, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

GS.TS. Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Buổi chiều, đồng chí GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

GS.TS. Phùng Hữu Phú đã trình đã khái quát các nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, đề cập những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà cán bộ, đảng viên phải học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt là hành động nêu gương của người đứng đầu trong mọi công tác, mọi lúc, mọi nơi.

Toàn cảnh hội nghị tại cầu trực tuyến Học viện Hành chính Quốc gia.

Bế mạc hội nghị chuyên đề toàn khóa, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Xuân Phú