Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, ngoài chương trình, giáo trình thì cơ sở vật chất là một tiền đề rất quan trọng nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Theo quy định, một nhà trường đại học, học viện...

Đảng cộng sản Việt Nam – Chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển vững mạnh

(QLNN) - Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự...