Dân số và Phát triển

Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội,...

Công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu

(Quanlynhanuoc.vn) - Lai Châu là tỉnh có địa bàn trải rộng, đường biên giới kéo dài, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, người dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Điều kiện kinh tế - xã hội của Lai Châu còn nhiều khó khăn, do xuất...

Vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ

(Quanlynhanuoc.vn) - Gia đình có vai trò quan trọng trong xây dựng việc hình thành tính cách, tâm lý, tình cảm cũng như tinh thần cho sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ảnh hưởng...

Tăng cường giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là giai đoạn biến các ý tưởng chính sách này thành các hoạt động và các kết quả cụ thể trong thực tế. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự tham gia...

Tổng quan về bức tranh dân số thế giới đến năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Vào đầu tháng 8 hằng năm, Cục Tham chiếu dân số Hoa Kỳ (PRB) công bố báo cáo về tình trạng dân số thế giới. Báo cáo sẽ cung cấp cho chúng ta một bức tranh tổng quan về tình trạng dân số toàn thế giới, cả...

Chính sách đối với người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và một số kiến nghị

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại TP. Hồ Chí Minh, tổng số người cao tuổi năm 2020 là hơn 561.000 người, chiếm tỷ lệ 6,3% dân số. Để người cao tuổi được “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, các cấp chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện tốt nhiều...

Bảo đảm quyền được giáo dục của trẻ em theo quy định của pháp luật hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhà nước ta luôn bảo đảm cho mọi trẻ em được đối xử bình đẳng, có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển và được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em. Trong số các quyền của trẻ, quyền giáo dục là một trong những...

Xây dựng mô hình “công dân học tập”

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong xã hội học tập, mọi người dân đều phải học tập suốt đời để có được những năng lực cốt lõi, gồm: những kỹ năng cơ bản và những phẩm chất mong muốn cần cho cuộc sống cũng như cho sự phát triển bền vững của...

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số

(Quanlynhanuoc.vn) – Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, khẳng định: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội...

Trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ trẻ em trước những nội dung độc hại trên môi trường mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Vừa qua, đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Cục A03 (Bộ Công an) làm việc với chủ nhân kênh youtube Thơ Nguyễn về một số video có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị...