Dân số và Phát triển

Chuyển hướng công tác dân số từ dân số – kế hoạch hoá gia đình sang định hướng dân số và phát triển là nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ năm 2007, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng. Chất lượng dân số được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt 73,6 tuổi. Tuy nhiên, từ việc chỉ tập trung làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thì đến nay, Việt...

Dân số trong độ tuổi thanh niên ở Việt Nam – Những vấn đề đặt ra

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với đội ngũ lao động đông đảo, tiếp thu nhanh chóng các tiến bộ phát triển của thế giới, tuy nhiên tốc độ già hóa dân số tăng và dân số trong độ tuổi thanh niên đang có...

Truyền thông dân số và phát triển đến năm 2030 ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc) - Trong mọi thời đại, dân số luôn là đối tượng quản lý của mỗi quốc gia. Mục tiêu quản lý dân số và phát triển ở Việt Nam được thực hiện thông qua sự tiến hành đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó truyền thông được...

Di dân từ nông thôn đến thành thị – Một số khuyến nghị chính sách

(Quanlynhannuoc) - Di dân từ nông thôn đến thành thị nguyên nhân chủ yếu do người dân tìm kiếm việc làm hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn đã trở thành một phần của quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh; đồng thời, cũng tạo ra những thách...

Chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Dân số Việt Nam chính thức bước vào quá trình già hóa từ năm 2011 với 7% dân số trong độ tuổi từ 60 trở lên. Vì vậy, hoạch định chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng...

Thực hiện chính sách cho người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dành cho người cao tuổi ở Việt Nam là cần thiết. Bài viết khái quát hệ thống chính sách, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện chính sách cho người cao tuổi hiện nay; đồng thời...

Hoàn thiện chính sách dân số ở Việt Nam trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Hoàn thiện chính sách dân số ở nước ta là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Nó yêu cầu tính đồng bộ, phù hợp, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng dân số. Bài viết phản ánh nội dung chính sách dân số hiện hành;...

Giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở nông thôn Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng dân số ở nông thôn là cấp thiết giúp tránh được nguy cơ suy giảm chất lượng dân số do tỷ lệ sinh ở các vùng khó khăn tăng nhanh hơn ở thành thị, trong khi mọi điều kiện sống, làm việc và...

Một số giải pháp quản lý nhà nước về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Mức sinh là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách về dân số và phát triển. Tỷ số giới tính khi sinh là chỉ số cơ bản làm thước đo phản ánh cơ cấu dân số...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, do đó, công tác dân số luôn là một trong những vấn đề rất được quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới ở mọi thời đại bởi dân số và phát triển...