Dân số và Phát triển

Những vấn đề cần nghiên cứu và giảng dạy khi chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Bài viết trình bày tình trạng và xu hướng dân số của nước ta nhằm làm sáng rõ cơ sở thực tiễn...

Nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến lược dân số là một trong những vấn đề hàng đầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế - xã hội; là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Vì vậy, đầu tư cho công tác dân số là...

Sự mất cân bằng sinh ở Việt Nam và giải pháp điều chỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai. Điều này sẽ tác động tới quá trình hình thành và cấu trúc gia đình, đặc biệt là...

Chính sách đối với người cao tuổi Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Mặc dù chính sách đối với người cao tuổi ở nước ta thời gian gần đây đã có nhiều cải thiện giúp bảo đảm đời sống vật chất cũng như tinh thần của người cao tuổi nhưng bên cạnh đó hệ thống chính sách đối với người...

Hội thảo khoa học: “Củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển tại Học viện Hành chính Quốc gia”

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, sáng ngày 02/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số - Kế hoạch...

Công tác truyền thông về dân số giai đoạn 2020-2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, công tác truyền thông, vận động về dân số của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá, là giải pháp cơ bản để đạt được các mục tiêu của công tác dân số, góp phần to lớn vào phát...

Báo chí với vai trò tham gia củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Báo chí là một trong những công cụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng; đồng thời, là cầu nối, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những nhu cầu thiết yếu của Nhân dân với Đảng và Nhà...

Thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc) - Một trong những xu hướng biến đổi mạnh mẽ gần đây là xu hướng già hóa dân số, trong đó người cao tuổi tăng cả về số lượng và tỷ lệ so với tổng dân số, vừa là cơ hội và thách thức cho sự phát triển...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên dân số ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới đề cập đến nội dung: “… Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực...

Công tác dân số trong tình hình mới và chiến lược dân số đến năm 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, công tác dân số được chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Do vậy, nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có tính chất quyết định đến công...