Dân số và Phát triển

Tổ chức thực hiện truyền thông dấn số nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Cơ cấu giới tính khi sinh của dân số Việt Nam đã được xác định là mất cân bằng từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn còn là vấn đề nan giải1, khó giải quyết và vẫn ở mức cao so với tỷ số giới tính khi sinh...

Điều chỉnh mức sinh giữa các vùng và vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ dân số

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt với nhiều chủ trương, chính sách cũng như các văn bản định hướng, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay, nước ta đang...

Tác động của di cư tự do đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược về chính trị, quốc phòng - an ninh của quốc gia. Với đặc trưng là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, Tây Nguyên mang những đặc trưng riêng biệt về dân cư. Những năm qua, tình trạng di...

Thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

(Quanlynhanuoc.vn) - Xu hướng già hóa và thực trạng dân số cao tuổi ở Việt Nam đang đặt ra yêu cầu cần nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như của toàn bộ cộng đồng về những thách thức của vấn đề già...

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu mất cân bằng cơ cấu giới tính khi sinh ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong các yếu tố cấu thành dân số thì cơ cấu giới tính khi sinh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế - xã hội. Với Việt Nam, để bảo đảm mục tiêu phát triển...

Một số giải pháp tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới  

(QLNN) - Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch...