Dân số và Phát triển

Thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

(Quanlynhanuoc.vn) - Xu hướng già hóa và thực trạng dân số cao tuổi ở Việt Nam đang đặt ra yêu cầu cần nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như của toàn bộ cộng đồng về những thách thức của vấn đề già...

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu mất cân bằng cơ cấu giới tính khi sinh ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong các yếu tố cấu thành dân số thì cơ cấu giới tính khi sinh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế - xã hội. Với Việt Nam, để bảo đảm mục tiêu phát triển...

Một số giải pháp tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới  

(QLNN) - Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch...