Hành chính doanh nghiệp

Các nguyên tắc về đổi mới điều hành trong hoạt động văn phòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

(QLNN) - Trong Chiến lược phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Chính phủ đã nhìn nhận đầy đủ hơn về tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo – cơ hội quy tụ lan toả

(QLNN) –  Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2019 tổ chức tại Hà Nội là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam với sự hiện diện của lãnh đạo hầu hết các quỹ trên thế giới tham gia kết nối trao đổi về...

Công ty điện lực Bình Thuận đẩy mạnh cải cách hành chính

(QLNN) - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã luôn hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện, đáp ứng cơ bản nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty luôn đạt và vượt mức...

Vai trò quản lý nhà nước về thị trường điện ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Điện có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là đối với các chức năng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên bình diện quốc gia, điện năng còn giúp...

Thương mại điện tử và thanh toán điện tử tại Việt Nam

(QLNN) - Ngày nay, thương mại điện tử (TMĐT) được phát triển rộng rãi vì những lợi ích của nó mang lại như giảm chi phí giao dịch, chi phí sản xuất, bán hàng, tiếp thị, mở rộng thị trường, cập nhật các thông tin về thị trường, khách...

Trách nhiệm xã hội gắn với thực thi chiến lược phát triển của doanh nghiệp

(QLNN) - Trách nhiệm xã hội (TNXH) là một khái niệm còn tương đối mới với các doanh nghiệp (DN) ở Việt Nam. Nhìn chung, các nhà khoa học Việt Nam khi sử dụng khái niệm TNXH thường định nghĩa: là cam kết của công ty đóng góp cho việc...

Tái cơ cấu ngân hàng là một phần của tái cơ cấu nền kinh tế

(QLNN) - Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng nêu rõ định hướng: “thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành xản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều...